Ban thưỜng trực số: /kh-mttq btt (Dự thảo) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 44.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích44.25 Kb.


UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINHBAN THƯỜNG TRỰC
Số: /KH-MTTQ - BTT

(Dự thảo)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TU ngày 25/11/2014 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"


Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TU ngày 25/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của MTTQ tỉnh, đồng thời lồng ghép vào Chương trình hành động của các tổ chức thành viên của MTTQ nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam; thiết thực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh thực hiện có kết quả chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận 264/TB-TW ngày 31/7/2009 về việc tổ chức Cuộc vận động và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động.

2. Mục tiêu đến hết năm 2015 có 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Cuộc vận động; đến năm 2017 có 100 % người tiêu dùng và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh biết đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phải được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với hành động thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; huy động và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.


II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, vận động

- MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó vận động, khuyến khích người tiêu dùng tích cực sử dụng hàng Việt Nam và góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Tuyên truyền, quán triệt trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức nhằm nhận thức đầy đủ yêu cầu của Cuộc vận động, qua đó thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc 4 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo kết luận số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, 5 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/9/2009 của Ban Thường vụTỉnh ủy gắn với thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020” theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương, mục tiêu của tỉnh về “Xây dựng thương hiệu địa phương”, chương trình “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của MTTQ, các doanh nghiệp, doanh nhân, chủ sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và toàn xã hội để Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống.

- Phổ biến nội dung Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Chương trình “Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” (chương trình OCOP); Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp việt Nam đến năm 2020” và các chương trình mục tiêu quốc gia khác...

- Tuyên truyền, phổ biến về một số văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến quy định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, nghĩa vụ trách nhiệm của Doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (năm 2010), Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa (năm 2007), Luật An toàn thực phẩm, các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia mới ban hành.

- Giới thiệu những mô hình điển hình, kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai Cuộc vận động; giới thiệu quảng bá các sản phẩm được xây dựng thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm thông qua chương trình OCOP; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho các cho quan thông tấn, báo chí và cập nhật trên trang cổng thông tin, bản tin công tác mặt trận, bản tin công tác của các tổ chức thành viên về kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở các ngành, địa phương, đơn vị...

- Vận động, khuyến khích hội viên, đoàn viên và nhân dân phát hiện, phản ánh, đấu tranh phê phán những hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm v.v...

2. Công tác triển khai

- Đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ tích cực vận động đoàn viên, hội viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu; tham gia các Hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; tích cực tham gia các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi tập trung đông dân cư; tham gia các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”, qua đó tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, đại lý và trao đổi sản phẩm giữa các vùng miền... giúp người dân có nhiều sự lựa chọn và ưu tiên sử dụng các hàng hoá thương hiệu Việt.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra thực hiện Cuộc vận động; tổ chức tốt việc giám sát tổng thể và giám sát chuyên đề của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với thực hiện Cuộc vận động.

- Chủ động phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan chức năng để đấu tranh xử lý các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hợp pháp.

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng lựa chọn, đề nghị khen thưởng, vinh danh các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng và những giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động tại địa phương mình; chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động thành một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại địa phương để chỉ đạo sâu sát cuộc vận động đến cơ sở (đối với các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động).

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm một số ngành liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, phát triển khoa học kỹ thuật, chất lượng sản phẩm... để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động của địa phương, tổ chức mình về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp.


Nơi nhận:

- BTT UB TW MTTQ VN;

- BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh; (Báo cáo)

- UBND tinh Quảng Ninh;

- Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;

- Các tổ chức thành viên MTTQ;

- BTT UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh;

- BTT UB MTTQ 14 địa phương;- Lưu: VP, PT.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Điệt: vi-VN -> bannganh -> uybanMTTQ -> PublishingImages
bannganh -> Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
PublishingImages -> Ban chỉ ĐẠo cuộc vậN ĐỘng “NGƯỜi việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam”
PublishingImages -> Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương