Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn"tải về 34.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích34.44 Kb.
#21264

Số 15 (20 - 03 - 2009)

CÔNG BÁOỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

_____________________

Số: 453/2009/QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 03 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của

Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 312/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá liên ngành tỉnh”.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đội trưởng Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

_____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

QUY CHẾ

Về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá,

thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 453/2009/QĐ-UBND

ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

_______________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND cùng cấp, giúp Chủ tịch UBND kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

Điều 2. Thường trực Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành đặt tại cơ quan văn hoá, thể thao và du lịch cùng cấp và có nhiệm vụ:

Giúp Chủ tịch UBND cùng cấp quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội, đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm và giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn.Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch gồm: 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên là những người có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, nhiệt tình, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch UBND cùng cấp có thể xem xét điều chỉnh cơ cấu, thành phần của Đội cho phù hợp và bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm tra.

- Đội trưởng Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh là Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Các thành viên, gồm đại diện các đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh (Phòng PA25, Phòng PC13); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh…Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm và tổ chức thực hiện;

2. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật hiện hành về các hoạt động và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn quản lý;

3. Đề xuất tham mưu cho UBND cùng cấp, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch;

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về kết quả tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

Điều 5. Quyền hạn của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến việc kiểm tra;

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra;

3. Tiến hành lập biên bản khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền;

4. Đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc các hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu, chứng cứ, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

1. Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành thực hiện kiểm tra theo kế hoạch công tác hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra đột xuất theo đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

- Chủ tịch UBND hoặc Thủ trưởng cơ quan văn hoá, thể thao và du lịch cùng cấp là cơ quan chủ trì phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội cùng cấp theo từng tháng, quý, năm và đột xuất.

- Đội trưởng Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành quyết định kiểm tra đột xuất trong những trường hợp sau:

+ Có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; kinh doanh các dịch vụ về văn hoá, thể thao và du lịch.

+ Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Văn hoá, thể thao và du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Quản lý thị trường; Tài nguyên - Môi trường; Thông tin - Truyền thông; Công nghiệp; Khoa học và công nghệ);

+ Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thành viên Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành đề nghị Đội trưởng tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

- Đội trưởng phải chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình trước pháp luật và thủ trưởng cơ quan, đồng thời phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và Chủ tịch UBND cùng cấp.

2. Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất từ 03 thành viên trở lên và phải bảo đảm thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ. Việc kiểm tra phải được tiến hành theo các bước, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên của Đội phải tuân thủ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình.Điều 7. Mối quan hệ công tác của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

1. Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra;

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch;

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Đội trưởng, tham mưu đề xuất các vấn đề hoặc phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng có phương án xử lý hoặc báo cáo cấp trên có thẩm quyền giải quyết.Điều 8. Kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành:

1. Kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Hàng năm, cơ quan văn hoá, thể thao và du lịch có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành trình UBND cùng cấp phê duyệt.

2. Đội trưởng Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Đội theo quy định của pháp luật.Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành, thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các quy định của nhà nước hiện hành. Trình tự, thủ tục làm hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành về thi đua - khen thưởng.2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành nếu có hành vi vi phạm thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của thành viên đó và Chủ tịch UBND cùng cấp. Việc xử lý các hành vi vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan văn hoá, thể thao và du lịch có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo mọi hoạt động của Đội Kiểm tra văn hoá, thể thao và du lịch liên ngành, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn quản lý.

Điều 11. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cử cán bộ tham gia, đồng thời phối hợp thực hiện tốt Quy chế này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

Каталог: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn

tải về 34.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương