Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-cp ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 29.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích29.25 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1654 /QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 11/9/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét Tờ trình số 668/TTr-STP ngày 03/10/2012 của Giám đốc Sở Tư pháp,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


N
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký: Nguyễn Văn Thanh

ơi nhận
:

- Bộ Tư pháp;

- TT.TU&HĐND tỉnh;

- CT, PCT.UBT;

- BLĐ.VPUBT;

- Như điều 3;

- Các phòng NC;

- Lưu: VT, 2.10.05.UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1654 /QĐ-UBND

ngày 12 /10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 2308/QĐ-BTP ngày 11/9/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời và quán triệt sâu rộng các nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp đến các tổ chức, cá nhân; đảm bảo các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thống nhất, hiệu quả ở tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật.2. Yêu cầu

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp; đảm bảo có sự kết hợp giữa theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực với theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cả tỉnh.

Xác định trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp trong thực hiện các quy định về theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo các cơ quan, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.
II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai, tuyên truyền

a) Nội dung: các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

b) Thành phần tham dự: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; công chức thực hiện công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, công chức Sở Tư pháp, công chức Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2012.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

e) Cơ quan phối hợp: các sở ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật

a) Nội dung tập huấn: Các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b) Thành phần tham dự: công chức thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; công chức Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: tháng 01 năm 2013.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

e) Cơ quan phối hợp: các sở ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.3. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, ngành; Thống kê về tình hình thi hành pháp luật theo chỉ tiêu thống kê ngành.

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện công tác điều tra, khảo sát, kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, ngành.

Các sở, ban ngành thực hiện việc thống kê về tình hình thi hành pháp luật sau khi Chỉ tiêu thống kê ngành được Bộ, ngành Trung ương ban hành.

4. Mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2013.5. Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, tổ chức sơ kết Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2013.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được cấp theo dự toán ngân sách hàng năm.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp Sở Tư pháp và các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

3


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Nguyễn Văn Thanh
. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kịp thời về Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
Nơi nhận:
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương