BỘ TÀi chính s dự thảo ngày 10 2014tải về 0.68 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

1. Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung như sau:

7. Điều hoà nhiệt độ có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay.”

2. Bổ sung khoản 8 vào Điều 3 như sau:

8. Trường hợp nhập khẩu (trực tiếp, ủy thác, trúng thầu) nhiều lần, nhiều chuyến, từ một hoặc nhiều nhà cung cấp ở một hoặc nhiều nước khác nhau các linh kiện, bộ phận không thể tự hoạt động độc lập, chỉ để lắp ráp đồng bộ thành hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU (như cục nóng hoặc cục lạnh có công suất dưới 90.000 BTU); để không phải tính, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, …) và cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại các điểm dưới đây.

a) Đăng ký Danh mục linh kiện, bộ phận hệ thống điều hòa trung tâm

a.1) Địa điểm, thời điểm đăng ký Danh mục:

Thực hiện theo quy định khoản 3 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính trước khi nhập khẩu hàng hóa.

a.2) Hồ sơ đăng ký Danh mục:

Khi thực hiện đăng ký Danh mục linh kiện, bộ phận cấu thành hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU, người đăng ký Danh mục nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ gồm:

a.2.1) Danh mục linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành hệ thống điều hòa trung tâm: 02 bản chính (theo mẫu số 01/DMLKBP-ĐHTT/2014 Phụ lục TT5 ban hành kèm Thông tư này), kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết nhập khẩu của hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU nhập khẩu (theo mẫu số 02/PTDTL-ĐHTT/2014 Phụ lục TT5 ban hành kèm Thông tư này): 01 bản chính;

a.2.2) Hợp đồng nhập khẩu: 01 bản chụp (trường hợp uỷ thác nhập khẩu phải có thêm hợp đồng uỷ thác nhập khẩu) hoặc hợp đồng mua bán (01 bản chính hoặc 01 bản chụp có đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu) hệ thống điều hòa trung tâm với nhà thầu thi công trong nước; trong hợp đồng phải thể hiện đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU được nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết của thiết bị nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu từ nhiều nhà cung cấp ở nhiều nước khác nhau, do nhiều tổ chức, cá nhân nhập khẩu thì hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa được thay thế bằng:

- Hợp đồng lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm cho dự án đầu tư: 01 bản chụp;

- Hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp nước ngoài: 01 bản chụp

a.2.3) Bản thuyết minh và sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà thầu thi công (trong trường hợp có nhà thầu thi công): 01 bản chụp.

a.2.4) Bản cam kết sử dụng hàng nhập khẩu đúng mục đích để lắp ráp thành hệ thống điều hòa trung tâm công suất trên 90.000 BTU và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình: 01 bản chính.

Trường hợp tại thời điểm đăng ký Danh mục, người khai hải quan chưa nộp, xuất trình được Hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp nước ngoài quy định tại điểm a.2.2 khoản này thì cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục ghi chú vào Danh mục đã đăng ký để Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu và Chi cục kiểm tra sau thông quan kiểm tra các loại giấy tờ này.

a.3) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Căn cứ vào hồ sơ nộp, xuất trình của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra, xác định nếu đáp ứng quy định về hồ sơ tại điểm a.2 khoản này và mọi nội dung trên hồ sơ phù hợp với quy định tại khoản này thì lập sổ theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hoá nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá thực tế nhập khẩu) theo qui định.

b) Khi làm thủ tục nhập khẩu:

b.1) Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan đối chiếu với Phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi những linh kiện, bộ phận đã thực tế nhập khẩu và ký xác nhận theo quy định. Lưu 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện trừ lùi vào hồ sơ hải quan.

b.2) Hết lượng hàng hoá nhập khẩu ghi trong Phiếu theo dõi trừ lùi, Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan lưu 01 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến Chi cục Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi.

b.3) Sau khi nhận được bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi do Chi cục hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng gửi đến, Chi cục hải quan nơi đăng ký Danh mục tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký Danh mục chuyển cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để làm cơ sở kiểm tra sau thông quan việc sử dụng linh kiện, bộ phận cấu thành lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục nhập khẩu lô hàng cuối cùng, người đăng ký Danh mục có trách nhiệm báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục việc nhập khẩu và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU.

c.1) Trách nhiệm của người đăng ký Danh mục:

c.1.1) Nộp Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu, đồng thời các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp: 01 bản chính.

Trường hợp từng bộ phận tách rời hoặc một số bộ phận tách rời lắp được thành một máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống hoạt động độc lập không cần kết nối với hệ thống thì từng bộ phận này vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

c.1.2) Báo cáo quyết toán thực tế nhập khẩu và việc lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm theo các nội dung:

- Hàng hóa theo Danh mục đã đăng ký;

- Hàng hóa thực tế đã nhập khẩu và sử dụng để lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm;

- Hàng hóa thực tế đã nhập khẩu không sử dụng để lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.

c.2) Trách nhiệm cơ quan hải quan

- Kiểm tra sau thông quan để xác định hàng hóa nhập khẩu đáp ứng quy định không phải tính, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, đã được sử dụng để lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm công suất trên 90.000 BTU.

- Trường hợp phát hiện hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng quy định, không sử dụng để lắp đặt hệ thống điều hòa trên 90.000 BTU thì ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) và xử phạt theo quy định.

- Có văn bản thông báo cho người nộp thuế biết về việc đã quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng linh kiện, bộ phận để lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.”

3. Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu

a) Bổ sung mẫu biểu về Danh mục linh kiện, bộ phận lắp ráp hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU nhập khẩu.

b) Thay thế mẫu biểu tại Phụ lục I - Thông tư 05/2012/TT-BTC về Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết nhập khẩu của hệ thống điều hòa trung tâm có công suất trên 90.000 BTU nhập khẩu.”
Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày / /2014.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;

- VP Quốc Hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;

- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Công báo;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Website Tổng cục Hải quan;

- Lưu VT; TCHQ (05).KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Lists -> TinHoatDong -> Attachments
Attachments -> Câu 1: Theo quy định của Thông tư 128/2013/tt-btc trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế với chứng từ tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan?
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 349/btp-vp v/v gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CUỘc họp bên lề trong khuôn khổ HỘi nghị BỘ trưỞng y tế CÁc nưỚc asean (ahmm) LẦn thứ 12 TẠi hà NỘI
Attachments -> Phụ lục YÊu cầu kỹ thuậT
Attachments -> Danh mục thực vật rừNG, ĐỘng vật rừng nguy cấP, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 32


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương