BỘ TƯ pháp số: 349/btp-vp v/v gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.17 Kb.


BỘ TƯ PHÁP


Số: 349/BTP-VP

V/v gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 đã được tiến hành tại thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và có Phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, Bộ Tư pháp xin gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (để thực hiện);

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, BTK, TH.


TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Trần Tiến Dũng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương