BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊtải về 0.63 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.63 Mb.
#370
1   2   3   4   5   6

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 11d

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

ngày 24 tháng 10 năm 2014)

Tên cơ quan

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........ .ngày ... tháng ..... năm 20..

SỐ LIỆU

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT


Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng số

Trong đó

Nam

Nữ

1

Tổng số người khuyết tật

Người


1.1

Chia theo dạng tật:
Vận động

Người

Nghe nói

Người

Nhìn

Người

Thần kinh

Người

Trí tuệ

Người

Khác

Người


1.2

Chia theo mức độ khuyết tật
Đặc biệt nặng

Người

Nặng

Người

Nhẹ

Người


2

Số người khuyết tật thuộc hộ nghèo

Người


2.1

Khuyết tật đặc biệt nặng

Người


2.2

Khuyết tật nặng

Người


2.3

Khuyết tật nhẹ

Người


3

Số người cao tuổi khuyết tật

Người


4

Số NKT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người


5

Số NKT đang hưởng trợ cấp người có công

Người


6

Số NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Người


6.1

Khuyết tật đặc biệt nặng

Người

- Dưới 16 tuổi

Người

- Từ 16 - 60 tuổi

Người

- Từ đủ 60 tuổi

Người


6.2

Khuyết tật nặng

Người

- Dưới 16 tuổi

Người

- Từ 16 - 60 tuổi

Người

- Từ đủ 60 tuổi

Người


7

Số NKT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Người


8

Số NKT đang hưởng chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Người


9

Số NKT trên địa bàn có thẻ BHYT

Người


10

Số NKT được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

NgườiTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
Каталог: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương