BỘ khoa học và CÔng nghệtải về 2.29 Mb.
trang15/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.29 Mb.
#944
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

9. Kinh nghiệm làm việc

Từ tháng, năm


đến tháng, năm

Tên tổ chức nơi làm việc

Vị trí làm việc


10. Kinh nghiệm giảng dạy:

Cung cấp thông tin chi tiết các khóa đào tạo/lớp đào tạo đã tham gia, bao gồm: Tên khóa đào tạo, nơi tổ chức, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức.

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

...., ngày.... tháng... ..năm....
NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


straight connector 221


rectangle 220

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 219


Ảnh

3 x 4

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ


CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Chứng nhận
Ông/bà:

Ngày sinh:

Số CMT/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ các nội dung về (109)

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

CỤC TRƯỞNG


Số:……./CCHNDV/ATBXHN

34. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ bị rách, nát, mất gửi hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục ATBXHN.

- Nộp lệ phí theo quy định.

Bước 2: Cục ATBXHN trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải xem xét cấp lại chứng chỉ.

Bước 3: Cục ATBXHN cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ (theo Mẫu);

+ Bản gốc chứng chỉ hành nghề khi đề nghị cấp lại do bị rách, nát;

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất chứng chỉ hành nghề và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất chứng chỉ hành nghề khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục ATBXHN.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

h. Lệ phí: 100.000 đồng

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ (mẫu kèm theo);

+ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đào tạo (mẫu kèm theo).

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

straight connector 175


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 174


....., ngày.... tháng... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

1. Tên cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. E-mail:

5. Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sau:

- Số giấy chứng chỉ hành nghề:

- Ngày cấp:

6. Lý do đề nghị cấp lại:

Chứng chỉ hành nghề bị rách, nát;

Chứng chỉ hành nghề bị mất.

7. Các tài liệu kèm theo: (*)

(1)


(2)

...


Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc chứng chỉ hành nghề đề nghị cấp lại*- Trường hợp cấp lại do bị mất: Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất chứng chỉ hành nghề và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất chứng chỉ hành nghề.


MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


straight connector 173

rectangle 172


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 171


Ảnh

3 x 4

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ


CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Chứng nhận
Ông/bà:

Ngày sinh:

Số CMT/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ các nội dung về (*)

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

CỤC TRƯỞNG

Số:……./CCHNDV/ATBXHN

*Kỹ thuật hoặc pháp luật theo quy định tại Điều 7 Thông tư này

35. Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Khoa học và Công nghệ nhận đủ hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 60 ngày, sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ không đồng ý phê duyệt, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh (bản chính);

+ Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh.

- Số lượng hồ sơ:

+ 04 Bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh(phải có chữ ký và dấu của cấp có thẩm quyền soạn thảo, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).

d. Thời hạn giải quyết: 70 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và có kết quả thẩm định.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.36. Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ sau: vận hành thiết bị chiếu xạ; sản xuất chất phóng xạ; chế biến chất phóng xạ; vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân)

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính);

+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở.

- Số lượng hồ sơ:

+ 03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở(bản kế hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.37. Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế)

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục ATBXHN tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Cục ATBXHN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính);

+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở.

- Số lượng hồ sơ:

+ 03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở(bản kế hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Cục ATBXHN.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.38. Thủ tục công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án điện hạt nhân lập hồ sơ đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và gửi 02 bộ hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước khi áp dụng.

Bước 2: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.

+ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thẩm định hồ sơ theo các nguyên tắc quy định và trình Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả thẩm định.

+ Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kết quả thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ ra văn bản về việc công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bước 3: Bộ KHCN ra văn bản về việc công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Công văn đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn (bản chính);

+ Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn (ký hiệu, số hiệu và tên gọi) đề nghị công nhận áp dụng (có dấu giáp lai của chủ đầu tư);

+ Đối với tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật quốc tế, khu vực và nước ngoài, phải có bản dịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (trường hợp tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật không được xuất bản bằng tiếng Anh) cho phần nội dung sử dụng;

+ Thuyết minh sự đáp ứng của các tiêu chuẩn, quy chuẩn so với các nguyên tắc quy định (có xác nhận của chủ đầu tư).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.d. Thời hạn giải quyết: 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án điện hạt nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân.

- Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

39. Thủ tục thẩm định Báo cáo phân tích antoàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép nộp hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo phân tích an toàn tới Cục ATBXHN.

Bước 2: Cục ATBXHN kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được hồ sơ và có quyền yêu cầu chủ đầu tư bổ sung các tài liệu cần thiết.

- Trong quá trình thẩm định Báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư, tổ chức xin cấp phép có trách nhiệm giải trình, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của Cục ATBXHN.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thẩm định Báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc ngày nhận đủ tài liệu bổ sung quy định.

b. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục ATBXHN.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:+ Công văn đề nghị thẩm định báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư (bản chính);

+ Bản báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư (theo Mẫu).

- Số lượng hồ sơ:+ Bản in: 06 bộ hồ sơ bản in bằng tiếng Việt (01 bộ gốc, 05 bộ sao chụp) và 05 bộ hồ sơ (bản in) dịch ra tiếng Anh của Báo cáo.

+ Bản điện tử: Báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

d. Thời hạn giải quyết: 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án điện hạt nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục ATBXHN.

g.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Bản báo cáo phân tích an toàn dự án đầu tư (Mẫu kèm theo)

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.- Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân.

- Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Mẫu

NỘI DUNGO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN
(Ban hành m theo Thông tư s 08/2014/TT-BKHCN ngày 26 tng 5 năm 2014 ca B trưởng B Khoa hc và Công nghệ)

1. Giới thiệu chung

Nội dung này làm rõ mục đích chính của Báo cáo PTAT-DAĐT; cơ sở pháp lý lập Báo cáo PTAT-DAĐT; thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân (sau đây được viết tắt là NMĐHN); thông tin chung về dự án NMĐHN và tổ máy của NMĐHN; thông tin về quá trình chuẩn bị và cấu trúc của Báo cáo PTAT-DAĐT.1.1. Mục đích chính của Báo cáo PTAT-DAĐT

Mục đích cần đạt được của Báo cáo PTAT-DAĐT trong giai đoạn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng NMĐHN.1.2. Cơ sở pháp lý lập Báo cáo PTAT-DAĐT

Cơ sở pháp lý cho việc lập Báo cáo PTAT-DAĐT phục vụ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng NMĐHN bao gồm thông tin ngắn gọn về các quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền và của chính quyền địa phương.Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 2.29 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương