BỘ khoa học và CÔng nghệ


Mẫu Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệtải về 4.46 Mb.
trang7/45
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.46 Mb.
#410
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45

Mẫu

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ


của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ1


CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM


1. Tên tổ chức

Năm thành lập:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:
E-mail:


2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến Đề tài, Dự án SXTN tuyển chọn3. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức


TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lênTổng số

1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia Đề tài, Dự án SXTN tuyển chọn


TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lênSố trực tiếp tham gia thực hiện

Đề tài, Dự án SXTN1

Tiến sỹ2

Thạc sỹ3

Đại học5. Kinh nghiệm và thành tựu KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến Đề tài, Dự án SXTN tuyển chọn của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia đề tài, dự án SXTN đã kê khai ở mục 4 trên đây (Nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác, ...)6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến Đề tài, Dự án SXTN tuyển chọn:
- Nhà xưởng:

- Trang thiết bị chủ yếu*:

7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài NS SNKH) cho việc thực hiện Đề tài, Dự án SXTN đăng ký tuyển chọn


  • Vốn tự có: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

  • Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).
.........................., ngày ........ tháng ........ năm 20...

THỦ TRƯỞNGTỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN

(Họ, tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)Mẫu

Lý lịch khoa học của cá nhân

thực hiện chính đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007

của Bộ trư­ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM2


Đăng ký Chủ nhiệm đề tài, dự án SXTN:Đăng ký Tham gia thực hiện Đề tài, dự án SXTN3:1. Họ và tên:

2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ:


4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Năm đạt học vị:5. Chức danh nghiên cứu: Chứcvụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:


7. Điện thoại: CQ: ; NR: ; Mobile:

8. Fax: E-mail:

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:

Tên tổ chức :

Tên người Lãnh đạo:

Điện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức:


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 4.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương