BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 352/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.65 Kb.
#859


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 352/QĐ-BKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ.

Điều 3.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ;

- Công Đoàn Bộ;- Lưu VT, VTCCB.


BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

(Đã ký)
tải về 10.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương