BỘ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.56 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.56 Mb.
#802
1   2   3   4   5

2. Điểm yếu:

.............................................................................................................................................IV. NHỮNG NỘI DUNG CHƯA RÕ, CHƯA THỂ ĐÁNH GIÁ Ở CÁC TIÊU CHÍ

.............................................................................................................................................V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn

Số tiêu chí

Số tiêu chí đạt

Số tiêu chí không đạt

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 5

Tổng

Tỷ lệ %


VI. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG

.............................................................................................................................................
Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Lưu.


TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục XIII

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Kèm theo Công văn số: 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)(Bìa ngoài)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…...........

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường…...................................................

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20…(Bìa trong)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO….......................

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường….......................................

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TT

Họ và tên, cơ quan

công tác

Trách nhiệm được giao

Chữ ký

1
Trưởng đoàn
2
Thư ký
3
Thành viên
4
Thành viên
5
Thành viênTÊN TỈNH/THÀNH PHỐ - 20.......

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Danh mục các chữ viết tắt
Phần I: TỔNG QUAN
Giới thiệu
Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài
Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài
Những điểm mạnh của trường
Những điểm yếu của trường
Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN
Tiêu chuẩn 1
Tiêu chuẩn 2
Tiêu chuẩn 3
Tiêu chuẩn 4
Tiêu chuẩn 5
Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Phụ lục Phần IV: PHỤ LỤC
Phần I: TỔNG QUAN

1. Giới thiệu

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định số ................... ngày ...................của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo........................................................

Bản báo cáo khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với Trường ......................................................................................

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 1 trang)

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài (không quá 3 trang)

a) Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá:

- Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí;

- Cách thức đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân);

- Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường;

- Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng;

- Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáo tự đánh giá.

b) Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục (tất cả các tiêu chí đã được đề cập đến hay còn những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do)

c) Những tiêu chí chưa được trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt

d) Thống kê kết quả đánh giá ngoài:Tiêu chuẩn

Số tiêu chí

Số tiêu chí đạt

Số tiêu chí không đạt

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chuẩn 5

Tổng

Tỷ lệ %

đ) Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá

4. Những điểm mạnh của trường (mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 1 điểm mạnh cần phát huy - không quá 1 trang)

5. Những điểm yếu của trường (mỗi tiêu chuẩn chỉ ra ít nhất 1 điểm yếu cần khắc phục - không quá 1 trang)

Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn 1:..............................................................................................................

Tiêu chí 1:.............................................................................................................................................

a) ................................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................................

c) ................................................................................................................................................................

1. Điểm mạnh (đánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến của đoàn)

2. Điểm yếu (đánh giá việc xác định điểm yếu của trường và ý kiến của đoàn)

3. Kế hoạch cải tiến chất lượng (đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến của đoàn)

4. Những nội dung chưa rõ (sau khi đã thảo luận với trường vẫn không xác định được)

5. Đánh giá tiêu chí: Đạt/không đạt.

(Đánh giá lần lượt các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên)

.........................................................................................................................Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1:

- Điểm mạnh cơ bản của trường: ..........................................................................

- Điểm yếu cơ bản của trường: ..............................................................................

- Kiến nghị đối với trường: .....................................................................................(Các tiêu chuẩn tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên)

.........................................................................................................................Phần III: KẾT LUẬN

1. Kết luận

Phần này cần ngắn gọn, nhưng phải nêu được những vấn đề sau:

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các chỉ số đạt và không đạt;

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt;

- Cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục mà trường đạt được;- Các kết luận khác (nếu có).

2. Kiến nghị
...., ngày.... tháng.... năm 20...

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương