BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trư­Ờng đẠi học th­ƯƠng mạItải về 37.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích37.6 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TH­ƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 649 /TB - ĐHTM - CTSV Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015
THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học chính quy

Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên chính quy

Phòng Kế hoạch Tài chính
Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành” Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2002 hướng dẫn thực hiện quyết định số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 3 tháng 8 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tich số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Ban Giám hiệu trường Đại học Thương mại thông báo việc thực hiện Trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học chính quy tại trường Đại học Thương mại từ năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao: Căn cứ để xác định người dân tộc ít người là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên.

2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: sinh viên phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi học sinh, sinh viên cư trú.

3. Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước: Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định

4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo: Sinh viên thuộc đối tượng này phải có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đạt từ loại Khá trở lên.

II. Hồ sơ:

Sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội nộp đơn (Theo mẫu) kèm theo các minh chứng sau:

1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao:

Giấy khai sinh (Nộp bản photo kèm bản chính đối chiếu) hoặc giấy kết hôn của bố mẹ trong đó có ghi bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người;

Bản sao sổ hộ khẩu (hoặc xác nhận là người dân tộc ở vùng cao)

2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

Giấy xác nhận của phòng lao động thương binh xã hội trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp phường (xã).

3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật 41% trở lên có khó khăn về kinh tế:

Biên bản giám định y khoa của cấp có thẩm quyền

Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) xác nhận

4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập:

Giấy xác nhận thuộc hộ nghèo (Theo mẫu).

Xác nhận kết quả học tập và rèn luyện của khoa quản lý sinh viên từ khá trở lên

III. Mức trợ cấp:

Sinh viên dân tộc ít người ở vùng cao được hưởng mức trợ cấp 140.000đ/1tháng

Sinh viên mồ côi, sinh viên tàn tật có khó khăn về kinh tế, sinh viên nghèo vượt khó được hưởng mức trợ cấp 100.000đ/1tháng

Thời gian sinh viên hưởng trợ cấp là 12 tháng/1 năm.IV. Tổ chức thực hiện: .

1. Ban chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên chính quy thông báo cho sinh viên biết các quy định của Bộ, của Trường về chính sách trợ cấp xã hội.

2. Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ, sinh viên đủ tiêu chuẩn làm đơn đề nghị Nhà trường xem xét trợ cấp (có minh chứng kèm theo). Đơn và các giấy tờ xác nhận của sinh viên nộp Khoa quản lý sinh viên chính quy (Học kỳ I đến 30/10; học kỳ II đến 30/3).

3. Các khoa quản lý sinh viên chính quy tập hợp và nộp danh sách sinh viên đề nghị xét trợ cấp xã hội cho phòng Công tác Sinh viên.

4. Phòng Công tác sinh viên kiểm tra hồ sơ, lập danh sách trình Ban Giám hiệu xem xét ra quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên (Theo học kỳ).

Thông báo này được thực hiện từ năm học 2015 - 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với Ban Giám hiệu (qua phòng Công tác Sinh viên) để kịp thời giải quyết.Nơi nhân: KT.HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, P.CTSV

(Đã ký)


PGS. TS Đỗ Minh Thành


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TH­ƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Thương mại

Phòng Công tác Sinh viên
Tôi tên là: MSV:……………Lớp:……

Sinh ngày: Nơi sinh:…………………..

Khoá học: Ngành học:…………………………………..

Điện thoại: Email:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc khi cần:………………………………………………………….Thuộc diện là: (đánh dấu (X) vào ô tương ứng)


1.

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
2.

SV là người tàn tật găp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật được Hội Đồng Giám định Y khoa xác nhận.
3.

SV là người dân tộc ít người thường trú từ 3 năm trở lên tại vùng cao
4.

Sinh viên thuộc hộ nghèo có kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên

Hồ sơ kèm theo gồm:
1.

2.


3.

Đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp xã hội theo chế độ chính sách của Nhà nước.


Hà Nội, ngày tháng năm 201…

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

  

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO


(kèm theo Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 3 tháng 8 năm 2009)

UBND HUYỆN --------------UBND XÃ ---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------


Số               /UB-VX

……, ngày      tháng    năm 20

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO

  UBND xã ……......................................... xác nhận:

Anh (chị):…………………………………………………………………….

Sinh ngày …….tháng …… năm ……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..

Là con (em) ông (bà):………………………………………………………

Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm:………………

Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý

Số thứ tự ……… trong sổ theo dõi năm ……..Mã số ………. (nếu có)

Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) ………………… theo quy định ./. 

 

Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, .... .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A


 
: adminaspx -> filesupload
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
filesupload -> QuyếT ĐỊnh về việc kỷ luật đối với sinh viên
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
filesupload -> Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường Đại học Thương mại
filesupload -> Danh bạ ĐIỆn thoại nội bộ Trường Đại Học Thương mại
filesupload -> Liste des hotels a da nang
filesupload -> Eiffel hotel Thuy Linh Company Limited
filesupload -> Khách sạn eiffel công Ty tnhh thùy Linh
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mạI
filesupload -> CÔng đOÀn trưỜng đhtm số: 288 /tbcđ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương