QuyếT ĐỊnh về việc kỷ luật đối với sinh viêntải về 53.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích53.3 Kb.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123 / QĐ-ĐHTM -CTSV Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật đối với sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/08/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về công tác sinh viên trong trường đại học Thương mại;

Căn cứ kết luận của hội đồng kỷ luật sinh viên cấp trường ngày 26/05/2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kỷ luật sinh viên Hà Thị Hằng Nga - MSV: 12D150106 - Lớp: K48D2

Với hình thức: Đình chỉ học tập 1 năm

Vì lý do: Nhờ sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Tú - Lớp K48QA học hộ học phần Quản trị dịch vụ ngày 04/05/2016.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán; các đơn vị có liên quan và sinh viên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận :

. Như điều 3

. BGH (để báo cáo)

. Lưu: Lưu trữ Trường, P.CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đỗ Minh Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 122 / QĐ-ĐHTM -CTSV Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật đối với sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/08/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về công tác sinh viên trong trường đại học Thương mại;

Căn cứ kết luận của hội đồng kỷ luật sinh viên cấp trường ngày 26/05/2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Tú - MSV: 12D105026 - Lớp: K48QA

Với hình thức: Đình chỉ học tập 1 năm

Vì lý do: Đi học hộ sinh viên Hà Thị Hằng Nga - Lớp K48D2 học phần Quản trị dịch vụ ngày 04/05/2016.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trưởng khoa Đào tạo quốc tế; các đơn vị có liên quan và sinh viên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận :

. Như điều 3

. BGH (để báo cáo)

. Lưu: Lưu trữ Trường, P.CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đỗ Minh Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH SINH VIÊN XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH LỚP

(Kèm theo QĐ số /QĐ-ĐHTM-CTSV ngày tháng 04 năm 2016)


TT

Họ và tên

MSV

Lớp

1

Nguyễn Thị Thu Uyên

14D130125

K50E2

2

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

14D130193

K50E3

3

Phạm Thị Hồng Hoa

14D130228

K50E4

4

Nguyễn Hoàng Hà

14D130293

K50E5

5

Nguyễn Thị Tố Uyên

15D130123

K51E2

6

Vũ Thị Nga

15D130171

K51E3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / QĐ-ĐHTM -CTSV Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa tên sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16/08/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/08/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại ban hành Quy định về công tác sinh viên trong trường đại học Thương mại;

Căn cứ kết luận của hội đồng kỷ luật sinh viên khoa Quản trị nhân lực ngày 13 tháng 05 năm 2016;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Xóa tên khỏi danh sách lớp đối với 04 sinh viên (Có danh sách kèm theo)

Vì lý do: Tự ý nghỉ học dài ngày không lý do từ học kỳ 2 năm học 2015-2016 đến nay.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Quản lý Đào tạo, Công tác sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trưởng ban quản lý Khu nội trú; Giám đốc các Trung tâm: Công nghệ thông tin, Thông tin Thư viện; Trưởng khoa Quản trị nhân lực; các đơn vị có liên quan và các sinh viên có theo danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận :

. Như điều 2

. BGH (để báo cáo)

. Lưu: Lưu trữ Trường, P.CTSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Đỗ Minh Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH SINH VIÊN XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH LỚP

(Kèm theo QĐ số /QĐ-ĐHTM-CTSV ngày tháng 05 năm 2016)


TT

Họ và tên

MSV

Lớp

1

Nguyễn Công Quyết

15D210110

K51U2

2

Nguyễn Thị Khánh Linh

15D210095

K51U2

3

Đào Thu Thủy

15D210188

K51U3

4

Nguyễn Bảo Ngọc

15D210242

K51U4

: adminaspx -> filesupload
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
filesupload -> Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường Đại học Thương mại
filesupload -> Danh bạ ĐIỆn thoại nội bộ Trường Đại Học Thương mại
filesupload -> Liste des hotels a da nang
filesupload -> Eiffel hotel Thuy Linh Company Limited
filesupload -> Khách sạn eiffel công Ty tnhh thùy Linh
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trư­Ờng đẠi học th­ƯƠng mạI
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mạI
filesupload -> CÔng đOÀn trưỜng đhtm số: 288 /tbcđ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương