BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Điều 36. Xếp loại tốt nghiệptải về 345.07 Kb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích345.07 Kb.
#966
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Điều 36. Xếp loại tốt nghiệp


1. Thí sinh tốt nghiệp được xếp loại: giỏi, khá và trung bình theo các tiêu chuẩn sau:

a) Loại giỏi:

- Học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

- ĐXL từ 8,0 trở lên, không có điểm thi nào dưới 7,0.

- Đối với thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm năm học lớp 12 phải đạt loại tốt.

b) Loại khá:

- Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên;

- ĐXL từ 6,5 trở lên, không có điểm thi nào dưới 6,0;

- Đối với thí sinh thuộc diện xếp loại hạnh kiểm thì hạnh kiểm năm học lớp 12 của thí sinh phải đạt từ loại khá trở lên.

c) Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

2. Những thí sinh sử dụng điểm bảo lưu để công nhận tốt nghiệp thì đều xếp loại trung bình.

MỤC 4: DUYỆT THI TỐT NGHIỆP

CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP

Điều 37. Duyệt thi tốt nghiệp


1. Hồ sơ duyệt thi tốt nghiệp bao gồm:

a) Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;

b) Báo cáo tổng kết kỳ thi, kèm theo biểu thống kê số liệu;

c) Các biên bản của Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;

d) Những biên bản khác liên quan;

đ) Hồ sơ phúc khảo (nếu có) gồm: Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo, biên bản tổng kết, biên bản đối thoại (nếu có), bài thi phúc khảo có đối thoại, bài thi của các thí sinh được chuyển xếp loại do phúc khảo và các biên bản khác liên quan;

e) Bảng ghi tên dự thi và bảng ghi điểm thi;

g) Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp;

h) Danh sách và hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp, miễn thi, được tốt nghiệp hoặc chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

i) Đĩa CD chứa dữ liệu thi;

k) Các loại hồ sơ khác theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Duyệt thi tốt nghiệp:

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo duyệt kết quả thi tốt nghiệp và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thi tốt nghiệp của tỉnh mình;

b) Sau khi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp và thông báo cho các trường phổ thông để niêm yết danh sách tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh;

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Thủ trưởng trường phổ thông ký và có giá trị đến khi được cấp bằng tốt nghiệp chính thức;

d) Các sở giáo dục và đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi kết thúc kỳ thi để quản lý, theo dõi.


Điều 38. Cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp


1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quản lý các mẫu, quy định thủ tục cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng.

2. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo việc cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao bằng tốt nghiệp, các loại giấy chứng nhận liên quan đến việc cộng điểm khuyến khích, xếp diện ưu tiên, bảo lưu kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Chương VII

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 39. Chế độ báo cáo


1. Mỗi sở giáo dục và đào tạo phân công một người hoặc một nhóm người làm nhiệm vụ thu thập số liệu, tư liệu, thông tin trước, trong và sau kỳ thi; chuẩn bị các văn bản, thực hiện báo cáo theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ trực thi: Cán bộ trực điện thoại phải có mặt thường xuyên tại địa điểm trực thi.

2. Chế độ báo cáo trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện theo văn bản hướng dẫn thi hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Điều 40. Lưu trữ hồ sơ thi


Tính từ ngày thi môn cuối cùng của mỗi kỳ thi, các cơ quan quản lý giáo dục lưu trữ hồ sơ như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu trữ không thời hạn: Danh sách thí sinh tốt nghiệp của các sở giáo dục và đào tạo.

2. Sở giáo dục và đào tạo:

a) Lưu trữ không thời hạn:

- Bảng ghi tên dự thi và bảng ghi điểm thi;

- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp;

- Sổ cấp bằng tốt nghiệp.

b) Lưu trữ trong 03 năm:

- Các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;

- Báo cáo tổng kết kỳ thi của sở giáo dục và đào tạo, kèm theo các loại thống kê số liệu;

- Các biên bản của Hội đồng in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi;

- Những biên bản khác có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Hồ sơ phúc khảo (nếu có) gồm: Quyết định thành lập Hội đồng phúc khảo, biên bản tổng kết, danh sách tốt nghiệp và chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo và các biên bản khác liên quan;

- Hồ sơ thí sinh được đặc cách tốt nghiệp, miễn thi tốt nghiệp và chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo, hồ sơ khiếu nại của thí sinh hoặc giải quyết khiếu nại về hồ sơ thi;

- Hồ sơ kỷ luật;

- Các loại hồ sơ khác theo văn bản hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Lưu trữ trong 01 năm:

- Hồ sơ coi thi, chấm thi và bài thi của thí sinh;

- Các loại biên bản, hồ sơ khác.

3. Học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) trong hồ sơ dự thi của thí sinh được các trường phổ thông trả lại thí sinh sau khi công bố danh sách tốt nghiệp.


Chương VIII

THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 41. Thanh tra thi tốt nghiệp


1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra thi tốt nghiệp của Bộ đến làm nhiệm vụ giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi tại các địa phương, đơn vị tổ chức thi.

2. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương.Каталог: Publics
Publics -> TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Publics -> Ủy ban nhân dân …
Publics -> Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
Publics -> Mẫu số 1/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Publics -> Mẫu 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Publics -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Publics -> Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Publics -> Mẫu số M4a: (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/tt-bvhttdl ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Khổ giấy 210mm X 297mm) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Publics -> Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Publics -> Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh

tải về 345.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương