Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 54.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích54.47 Kb.
#6176
Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG
VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:............................................................ Năm sinh:…….……..................

Nguyên quán:......……..................................................................................................................

Trú quán:…………………………………………………………………………........................

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…).

Số sổ trợ cấp (nếu có):………………………………………………………………...................

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………………...................

Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………........................

Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã (phường)

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……… năm…………Mức trợ cấp:……………..........................

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp………………………....................

Nguyên quán:………………………………………………………………………....................

Trú quán:………...…………………………………………………..…………….......................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………………...................

Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)
TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người chết

Nghề nghiệp hiện tại

1

2

3

4

5
........., ngày.... tháng.... năm...... ….., ngày.... tháng... năm......

Chứng nhận UBND xã (phường, thị trấn) Người khai nhận trợ cấp

Chủ tịch (ký tên, ghi rõ họ tên)

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2b


UBND xã (phường)………………
Số: /CV-UB

V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …...

Kính gửi: ………………………………………

………………………………………


Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh xã (phường), thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.

UBND ………………… đề nghị Phòng ………………………. thẩm định tổng hợp danh sách hưởng chế độ mai táng phí đối với ……….. trường hợp.

(Có danh sách kèm theo).
Nơi nhận:

-

--

- Lưu …….
TM. UBND……………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 4bUBND ………….…………DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

Theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm …..

của ……………………………………………………….)
Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Ngày, tháng, năm chết

Mức hưởng

….
….

….

….

….….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

……

…………

……

…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………………………….……………….

……………….……………….

……………….……………….
Tổng số đối tượng: ……………………………………………..

…… Ngày …….. tháng … năm …….
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ……….

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 1b


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI

Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
1. Phần khai về đối tượng

Họ và tên: ………………………. ………. …………… Nam, nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...

Nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ………….

Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………

Đã từ trần ngày ….. tháng ….. năm ………. tại …………………………….

………………………………………………………………………………..

2. Phần khai về thân nhân của đối tượng

Họ và tên: ………………………………………………. Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người chết ………………………………………………………

Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………

………………………………………………………………………………..
3. Người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với trường hợp không còn thân nhân).

Họ và tên người đại diện: ……………………………… Năm sinh:………..

Cấp bậc, chức vụ: ……………………………………………………………

Chịu trách nhiệm khai về đối tượng tại điểm (1) dựa vào hồ sơ, lý lịch, giấy tờ hợp pháp khác có liên quan của đương sự do cơ quan, đơn vị đang quản lý để xác nhận.

………………………………………………………………………………..

Khai tại: ………………………………………………………………….......

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
………., Ngày … tháng … năm 200.…


Người đại diện khai

(ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của Hội CCB xã, phường, thị trấn

(ký tên, đóng dấu)Thủ trưởng

Cơ quan, tổ chức, đơn vị

(ký tên, đóng dấu)Каталог: LegalDoc -> Lists -> PublicServices -> Attachments
Attachments -> TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân …
Attachments -> Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
Attachments -> Mẫu số 1/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Mẫu 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu số M4a: (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/tt-bvhttdl ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Khổ giấy 210mm X 297mm) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh
Attachments -> MẪu văn bảN ĐỀ nghị thẩM ĐỊnh báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG

tải về 54.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương