LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/4712
  TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5492
  Ủy ban nhân dân …
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5491
  Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/4918
  Mẫu số 1/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/4989
  Mẫu 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5029
  Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5308
  Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5337
  Mẫu số M4a: (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/tt-bvhttdl ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Khổ giấy 210mm X 297mm) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5310
  Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5237
  Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/4722
  MẪu văn bảN ĐỀ nghị thẩM ĐỊnh báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5546
  Phụ lục I tên doanh nghệP
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5541
  Mẫu số 2/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5030
  Mẫu số 3-ls2 ubnd tỉnh (THÀnh phố)
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5412
  Mẫu 35 (TÊn tổ chứC ĐỀ nghị CẤp phéP)
  Mẫu 36 (TÊn tổ chứC ĐỀ nghị CẤp phéP)
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5408
  Mẫu 26 (TÊn tổ chứC ĐỀ nghị CẤp phéP)
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5430
  Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5247
  Mẫu đơn: Kèm theo Quyết định số 659/QĐ-bct ngày 15/02/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5596
  ĐƠN ĐỀ nghị ĐĂng ký LẠi phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5280
  I. Mẫu đơn, mẫu tờ khai
LegalDoc/Lists/PublicServices/Attachments/5025
  Mẫu số 8-TĐ1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
directory LegalDoc Lists  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương