Mẫu 1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 30.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích30.97 Kb.
#6101
Phụ lục IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________
Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Kính gửi: ..............................................................

1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ..............................................Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích .......................................... m2.

- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ....................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ...........................................................................................

- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............................................................................m2.

- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.

- Chiều cao công trình: ......................................................................................m.

- Số tầng: ..................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................

- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...........................................

- Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: .....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...............................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: .................................................................


1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ............................................Chức vụ: .........................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ........................................................................ Đường ............................

- Phường (xã): ............................................................................................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ..................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số: ........................................ Diện tích ...........................m2 ..................

- Tại: .........................................................đường ..................................................

- Phường (xã) ........................................ Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố ....................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ....................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

- Loại công trình: ..................................Cấp công trình: ..................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.

- Chiều cao công trình: ............................m; số tầng: ............................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................

- Điện thoại: ...............................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...................................

- Địa chỉ: ...................................................... Điện thoại: ...................................

- Giấy phép hành nghề (nếu có): ................Cấp ngày: .......................................

6. Phương án phá dỡ (nếu có): ...............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ....................tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

........., ngày......... tháng.........năm.........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ..........................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................ .........................................

- Số chứng minh thư: .....................................Ngày cấp: ....................................

- Địa chỉ thường trú: ........................................................ ........................................

- Số điện thoại: ........................................................ ..................................................

2. Địa điểm xây dựng: ........................................................ .....................................

- Nguồn gốc đất: ........................................................ ..............................................


3. Nội dung xin phép xây dựng: ...........................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ..................................................

- Tổng diện tích sàn ....................... m2 ...................................................................

- Chiều cao công trình .......................m; số tầng .............................................


4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


........, ngày ........ tháng ........năm........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)
Каталог: LegalDoc -> Lists -> PublicServices -> Attachments
Attachments -> TÊN ĐƠn vị số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân …
Attachments -> Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất
Attachments -> Mẫu số 1/gpp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu số M4a: (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/tt-bvhttdl ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) (Khổ giấy 210mm X 297mm) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Phụ lục 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Mẫu Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện/Chi nhánh
Attachments -> MẪu văn bảN ĐỀ nghị thẩM ĐỊnh báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG

tải về 30.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương