Application form united world colleges scholarship programtải về 192.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích192.96 Kb.
#34267APPLICATION FORM

UNITED WORLD COLLEGES SCHOLARSHIP PROGRAM

VIETNAM 2011 INTAKEBẢN ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CÁC TRƯỜNG THẾ GIỚI LIÊN KẾT

KÌ TUYỂN CHỌN TẠI VIỆT NAM NĂM 2011
PART 1 – to be completed by the applicant

PHẦN 1 - do thí sinh hoàn thiện


 1. Full name/Họ và tên:

(in capital letters, Vietnamese name order, with full Vietnamese accents/Viết chữ hoa, có đủ dấu, theo thứ tự tên người Việt)

Female/Nữ: Male/Nam: Date of birth/Ngày sinh: 1. Home mailing address/Địa chỉ gửi thư:

(in Vietnamese/bằng tiếng Việt)

City-province/Tỉnh-thành phố:

Home telephone/Điện thoại gia đình:

Other phone (if applicable)/Điện thoại khác (nếu có):

E-mail:

(in capital letters/Viết chữ hoa) 1. Present school/Trường đang theo học:

School name in Vietnamese/Tên trường bằng tiếng Việt:

Date of Attendance/Thời điểm bắt đầu theo học:

Address/Địa chỉ:

City-province/Tỉnh-thành phố:

Head of school/Hiệu trưởng:

Telephone/Điện thoại:


Applicant’s statement/Xác nhận của thí sinh:
I certify that the information given in this application is complete, authentic and accurate to the best of my knowledge. If awarded the scholarship, I agree to comply with any necessary regulations set by the United World College and to contribute to and support UWC Vietnam to the best of my ability.
Tôi xác nhận là những gì tôi đưa ra trong bản đăng ký này là đầy đủ và đúng sự thật. Nếu được trao học bổng, tôi đồng ý tuân theo các quy định của Trường Thế giới Liên kết mà tôi được chọn; và cam kết sẽ đóng góp và hỗ trợ hết sức mình cho hoạt động của Ủy ban UWC Việt Nam.

Applicant’s Signature/Chữ ký của thí sinh:


Date/Ngày:

PART 2 - to be completed by the applicant’s parents

PHẦN 2 - do cha mẹ thí sinh hoàn thiện


 1. Name of Mother/Họ tên Mẹ:

Occupation/Nghề nghiệp:

Employer/Đơn vị công tác:

Position/Chức vụ:

Contact number(s)/Điện thoại liên hệ: 1. Name of Father/Họ tên Cha:

Occupation/Nghề nghiệp:

Employer/Đơn vị công tác:

Position/Chức vụ:

Contact number(s)/Điện thoại liên hệ: 1. How many siblings does the applicant have?/Thí sinh có bao nhiêu anh chị em?

 2. Has any member of your family attended a UWC? If yes, please give details.

Có thành viên nào của gia đình từng theo học tại một Trường Thế giới Liên kết không? Nếu có, hãy cung cấp thêm chi tiết.

No/Không Yes/Có

Name of UWC scholar/Tên học sinh UWC trong gia đình:

Name of UWC/Tên Trường Thế giới Liên kết:

Time of study/Thời gian theo học:


 1. Please give a brief summary of any medical problems, serious illness, hospitalization or allergies the applicant may have had.

Hãy nêu vắn tắt bất cứ một vấn đề nào về sức khỏe, bệnh tật, nằm viện hoặc dị ứng nào mà thí sinh đã mắc phải. 1. Are there any foods the applicant cannot or does not eat? Please give reason (religion, allergy or personal choice).

Có loại thức ăn nào mà thí sinh không thể ăn được hoặc không ăn không? Hãy nêu lý do (tôn giáo, dị ứng hoặc sở thích cá nhân) 1. Is the applicant a mine victim? If yes, please describe with details.

Thí sinh có phải là nạn nhân bom mìn không? Nếu có, hãy mô tả chi tiết.

No/Không Yes/CóPART 3 - to be completed by the applicant’s parents

PHẦN 3 - do cha mẹ thí sinh hoàn thiện

FINANCIAL DECLARATION/KÊ KHAI TÀI CHÍNH

These questions are for internal use of the selection process only and will not be shared with any external agency. They are treated as confidential information.

Những câu hỏi sau đây chỉ dành cho nội bộ trong quá trình tuyển chọn và sẽ không được chia sẻ đối với bất kì cá nhân hay tổ chức bên ngoài nào. Những thông tin này được xử lý như thông tin mật.

Family’s combined annual income US$

Thu nhập hằng năm của gia đình (cả cha và mẹ)

Savings US$

Tiền tiết kiệm

Value of investment/Shares/Stock US$

Giá trị các khoản đầu tư/Cổ phiếu/Chứng khoán

Value of family’s property US$

Giá trị nhà đất của gia đình

Value of other Capital US$

Giá trị các tài sản khác
Number of motorbikes belonged to the family:

Số lượng xe máy của gia đình


Does the family own a car? If yes, please provide the number of cars and its/their brand(s).

Gia đình có sở hữu xe hơi không? Hãy cho biết số lượng và thương hiệu trong trường hợp có.

No/Không Yes/Có Number of car(s)

Brand of car(s)/Thương hiệu:


I have read this application prepared by my daughter/son and it has been made with my full knowledge and approval. The facts given are, to the best of my knowledge, true and accurate.

While my daughter/son is in residence at a United World College, I wish and authorize the College to act as Guardian in my place for decisions involving her/his personal care and welfare.

I certify the information about my family’s financial statement is true, correct and complete.
Tôi đã đọc hồ sơ đăng ký này do con tôi chuẩn bị và nó đã được làm với tất cả sự hiểu biết và đồng ý của tôi. Những thông tin được viết ra, theo hiểu biết của tôi, là đúng và xác thật.

Trong thời gian con tôi sống tại Trường Thế giới Liên kết, tôi mong muốn và ủy quyền cho Trường thay thế tôi trong các quyết định liên quan đến chăm sóc và phúc lợi của cháu.

Tôi xác nhận những thông tin về tài chính ở trên là thật, đúng và đầy đủ.

Signature/Chữ ký:………………………………….…Date/Ngày :

Name/Tên:………………………………………………..Relationship to applicant/Quan hệ với thí sinh:

PART 4: to be completed by the applicant

PHẦN 4: do thí sinh hoàn thiện
Please note that the selection process this year will be carried out according to the type of offers, i.e. full scholarships, partial scholarships or placements without funding. Full scholarships should be given to students who truly need them in order to attend the schools. Partial scholarships and placements without funding should be given to students who can afford all or part of the expenses. For all types of offers, we wish to select deserving students who would be able to succeed at UWCs. Therefore, full scholarships will be need-based, and partial scholarships and placements without funding will be merit-based. Applications will be treated separately in this regard.
We strongly recommend your honesty and willingness in choosing the Colleges.
Xin lưu ý rằng quá trình tuyển chọn năm nay sẽ được tiến hành dựa trên phân loại học bổng toàn phần, học bổng bán phần hay suất học học sinh tự trả chi phí (tự túc). Các học bổng toàn phần sẽ được trao cho những học sinh thực sự cần học bổng để có thể theo học. Các suất học bổng bán phần và suất học tự túc sẽ được trao cho các học sinh có khả năng kinh tế để trang trải một phần hoặc toàn bộ các khoản chi phí. Đối với cả ba loại, chúng tôi mong muốn chọn được những học sinh xứng đáng và có thể thành công tại các Trường Thế giới Liên kết. Vì vậy, học bổng toàn phần sẽ dựa trên nhu cầu tài chính, học bổng bán phần và suất học tự túc sẽ dựa trên khả năng đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn của chương trình. Các hồ sơ cũng sẽ được phân loại theo tiêu chí trên.
Chúng tôi đánh giá cao sự trung thực và sẵn sàng của thí sính trong việc chọn trường.
Full scholarships (need-based)/ Học bổng toàn phần
Each of the following United World Colleges offers 1 (one) full scholarship to Vietnamese students. Full scholarships cover tuition, room and boarding for two years at school. Otherwise indicated, full scholarships do not include travel, pocket money and medical insurance. Please list them in order of preference (1 for most preferred and 4 for least preferred).
Các Trường Thế giới Liên kết dưới đây, mỗi trường cấp 1 (một) học bổng toàn phần cho học sinh Việt Nam. Học bổng toàn phần bao gồm chi phí cho học phí, phòng ở và ăn uống trong vòng hai năm theo học tại trường. Nếu không ghi thêm chi tiết, học bổng toàn phần không bao gồm chi phí đi lại, tiền tiêu vặt và bảo hiểm y tế. Hãy đánh số theo thứ tự ưu tiên (thích nhiều nhất: số 1; thích ít nhất: số 4).


United World College of South East Asia, Singapore

Trường Thế giới Liên kết khu vực Đông Nam Á, Xinh-ga-po

For one boy; travel, pocket money and medical included.

Cho một nam sinh; có thêm chi phí đi lại, tiền tiêu vặt và chăm sóc y tế.
United World College of South East Asia, Singapore

Trường Thế giới Liên kết khu vực Đông Nam Á, Xinh-ga-po

(Lizanne & Robert A. Milton Scholarship/Học bổng Lizanne & Robert A. Milton)For one girl; travel, pocket money and medical included.

Cho một nữ sinh; có thêm chi phí đi lại, tiền tiêu vặt và chăm sóc y tế.
Lester B. Pearson College of the Pacific in Canada

Trường Lester B. Pearson khu vực Thái Bình Dương, Canada


Red Cross Nordic United World College, Norway

Trường Thế giới Liên kết Chữ Thập Đỏ vùng Nordic, Na-uy

For a mine victim. Medical deposit required.

Dành cho nạn nhân bom mìn. Học sinh phải đặt cọc chi phí y tế.Please note that in the event of extreme financial hardship, some UWCs may, in their discretion, provide financial assistance for travel expenses and other costs. Please indicate if your family may have particular difficulties in covering travel expenses to and from the college. Please note that if you indicate ‘yes’ you will be responsible for applying for financial aid after your admission to the UWC.
Xin lưu ý trong điều kiện hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, một số UWC có thể có chương trình hỗ trợ chi phí đi lại và những chi phí khác cho những học sinh được chọn lựa. Hãy cho chúng tôi biết nếu gia đình bạn có thể gặp nhiều khó khăn khi phải chi trả chi phí đi lại của bạn sau khi nhận học bổng. Xin lưu ý nếu bạn đề ‘có’ bạn sẽ có trách nhiệm tự liên hệ với trường để xin hỗ trợ tài chính.

No/Không Yes/Có


Partial scholarship (merit-based)/Học bổng bán phần
Each of the following UWC offers 1 (one) partial scholarship to Vietnamese students. Please check (√) on the below box only if your family can afford the mentioned fees. Once checked, UWC Vietnam will assume that you are no longer interested in competing for any of the full scholarships mentioned above.

Các trường UWC sau cung cấp 1 (một) học bổng bán phần cho học sinh Việt Nam. Chỉ đánh dấu (√) vào các ô sau nếu gia đình bạn có khả năng chi trả cho các chi phí được đề cập đến. UWC Việt Nam sẽ giả định là một khi đã đánh dấu vào ô này, bạn không muốn tham gia thi tuyển để nhận các học bổng toàn phần đã nêu ở trên.
Mahindra United World College of India

Trường Thế giới Liên kết Mahindra, Ấn Độ

The student pays 50% of the full fees, which is equal to INR 500,000 per year (about USD 11,000), and incidental expenditure for pocket money and project weeks, which is estimated at INR 70,000 per year (about USD 1,500). A deposit of INR 21,000 (about USD 450) is also required on arrival and is refundable after any breakages have been deducted on final departure.

Học sinh trả 50% chi phí, tương đương với 500.000 ru-pi một năm (khoảng 11.000 đôla Mỹ), và chi phí sinh hoạt để tiêu vặt và tham gia các hoạt động, khoảng 70.000 ru-pi một năm (khoảng 1.500 đôla Mỹ). Khi nhập học, học sinh cũng cần đặc cọc một khoản là 21.000 ru-pi (khoảng 450 đôla Mỹ). Khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả khi học sinh tốt nghiệp sau khi trừ khi các tổn thất có thể có do học sinh gây ra trong quá trình học tập tại trường.
Placements without funding (merit-based)/Suất học tự túc
The following UWC offers 2 (two) placements without funding to Vietnamese students. Please check (√) on the below box only if your family can afford the mentioned fees. Once checked, UWC Vietnam will assume that you are no longer interested in competing for any of the full or partial scholarships mentioned above.

Trường UWC sau cung cấp 2 (hai) suất học cho học sinh Việt Nam mà học sinh phải thanh toán toàn bộ chi phí. Chỉ đánh dấu (√) vào các ô sau nếu gia đình bạn có khả năng chi trả cho các chi phí được đề cập đến. UWC Việt Nam sẽ giả định là một khi đã đánh dấu vào ô này, bạn không muốn tham gia thi tuyển để nhận các học bổng toàn phần hoặc bán phần đã nêu ở trên.United World College of the Atlantic, United Kingdom

Trường Thế giới Liên kết vùng Đại Tây Dương, Vương quốc Anh

Two placements without funding; student pays 100% of the full fees, i.e. 22,350 GBP in year 1 and expenses in year 2 (to be announced).

Hai suất học; học sinh thanh toán 100% tổng chi phí, 22.350 bảng Anh trong năm thứ nhất và chi phí trong năm thứ hai (sẽ được thông báo sau).PART 5 - to be completed by the applicant
PHẦN 5 - do thí sinh hoàn thiện
 1. Please describe your involvement in any clubs or activities at school.

Hãy kể về sự tham gia của em vào các câu lạc bộ hoặc các hoạt động tại trường.

 1. Please describe your involvement in any organisations or activities outside school.

Hãy kể về sự tham gia của em vào các tổ chức hoặc các hoạt động ngoài trường học.

 1. Please describe your involvement in any activities that serve others.

Hãy kể về sự thạm gia của em vào bất cứ một hoạt động nào phục vụ người khác. 1. Please give details on the highest academic achievements you have received.

Cung cấp chi tiết về những thành tích học tập cao nhất mà em đã đạt được.

 1. Please give details on any other special achievements that you would like the committee to know about

Cung cấp chi tiết về bất cứ thành tích đặc biệt nào khác mà em muốn Ủy ban UWC Việt Nam biết đến.

 1. What foreign languages do you understand? Please indicate by ticking the appropriate square: 5: excellent, 0: not at all.

Em biết những ngoại ngữ nào? Hãy đánh dấu mức độ thành thạo vào các ô sau: 5: rất thành thạo, 0: không biết gì


English

Tiếng Anh

5

4

3

2

1

05

4

3

2

1

05

4

3

2

1

0

Speak/Nói


Speak/Nói


Speak/NóiRead/Đọc


Read/Đọc


Read/ĐọcWrite/Viết


Write/Viết


Write/Viết


 1. Do you enjoy physical activities or sports? List up to 5 areas of interest; indicate level and time of involvement.

Em có thích tham gia hoạt động thể chất hoặc thể thao không? Hãy liệt kê tối đa 5 lĩnh vực mà em yêu thích, nêu rõ mức độ và thời gian mà em tham gia vào các hoạt động này.

 1. Do you have a strong musical, craft or artistic interest? Please giver details.

Em có yêu thích âm nhạc, hội họa hay các hoạt động sáng tạo không? Hãy cho biết chi tiết.

 1. How did you first hear about United World Colleges?

Lần đầu tiên em biết về các Trường Thế giới Liên kết như thế nào?

Internet. Which site(s)/Trang nào?

Newspaper/Báo chí. Which one(s)/Báo nào?

UWC Scholar(s)/Học sinh UWC. Which scholar?/Học sinh nào?

Family/Gia đình

Friends/Bạn bè

Teachers – school staff/Thầy cô giáo, nhân viên trong trường em đang theo học.

PART 6 - to be completed by the applicant

PHẦN 6 - do thí sinh hoàn thiện
Please write a statement of not more than 300 words explaining why you are interested in attending a United World College, describing both what you might contribute to the College and what you would hope to gain from your experience there.

Hãy viết một đoạn văn không dài quá 300 từ giải thích tại sao em muốn học tại một Trường Thế giới Liên kết, mô tả cả những gì em có thể đóng góp và những gì em mong muốn thu nhận được từ Trường này.

Total/Tổng cộng: words/từ

PART 7 - to be completed by the applicant

PHẦN 7 - do thí sinh hoàn thiện
Please write an essay of not more than 200 words about your most favourite saying and explain why you like it.

Hãy viết một đoạn văn không dài quá 200 từ về câu danh ngôn mà em tâm đắc nhất và giải thích vì sao em thích câu đó.

Total/Tổng cộng: words/từ

PART 8 - to be completed by the applicant

PHẦN 8 - do thí sinh hoàn thiện
Please write an essay of not more than 200 words the most important factor or person that influenced your education or formation of your characters.

Hãy viết một đoạn văn không dài quá 200 về một yếu tố hoặc một người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến quá trình giáo dục hoặc hình thành tích cách của em.

Total/Tổng cộng: words/từ
PART 9 - References - to be completed by the applicant and referees

PHẦN 9 - Thư giới thiệu - do thí sinh và người giới thiệu hoàn thiện
You are requested ask two referees to write their letters of recommendation and return them in sealed envelopes to UWC Vietnam before the deadline. One of the referees must be a teacher or your school staff (other than the Principal or the school’s Representative mentioned in part 10) and the other person from the community such as someone who knows you through your community services, both of them know you well.

Thí sinh hãy đề nghị hai người viết thư giới thiệu mình và gửi thư giới thiệu trong phong bì dán kín đến Ủy ban UWC Việt Nam trước ngày hết hạn nộp hồ sơ. Một trong hai người giới thiệu phải là giáo viên hoặc cán bộ trong trường học (không phải Hiệu trưởng hoặc Người đại diện của trường đề cập đến trong phần 10) và người còn lại là người ngoài nhà trường, ví dụ người quen biết thí sinh qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, cả hai người này đều phải biết rất rõ về thí sinh.


Please provide names of the referees/Hãy liệt kê tên của những người giới thiệu:

Name/Tên

Telephone/Điện thoại

Email

1st reference

Người giới thiệu thứ nhất

………………………………………


………………………………


…………………………


2nd reference

Người giới thiệu thứ hai

………………………………………


………………………………


…………………………
To the referees

You are invited to write a letter of recommendation on this applicant, either in English or Vietnamese. UWC Vietnam would like to know your relationship with the applicant, how long you have known her/him and your assessment of her/his characteristics including the ability to work with others, adaptability, communication abilities, concern for others, creativity, energy, initiative, maturity and balance, motivation, openness of personality, self-confidence and self-discipline.

You can have your letter enclosed in this application in a sealed envelop. You may be contacted by the UWC Vietnam during the selection process.
Gửi những người giới thiệu:

Chúng tôi kính mời quý vị viết một lá thư giới thiệu về thí sinh này, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Ủy ban UWC Việt Nam muốn biết về mối quan hệ của quý vị với thí sinh, khoảng thời gian quen biết và sự đánh giá của quý vị về các đặc điểm của thí sinh, bao gồm khả năng làm việc với thầy cô và các bạn, khả năng thích ứng, khả năng giao tiếp, sự quan tâm đến người khác, khả năng sáng tạo, năng động, sáng kiến, trưởng thành và khả năng giữ cân bằng, động lực (trong học tập hoặc hoạt động), sự cởi mở, tự tin và tính kỷ luật tự giác.

Quý vị có thể để thư giới thiệu của mình trong một phong bì dán kín và gửi cho thí sinh để thí sinh gửi kèm theo bản đăng ký này. Trong quá trình tuyển chọn, Ủy ban UWC Việt Nam có thể liên hệ với quý vị để biết thêm thông tin.
PART 10 - to be completed by the Principal or a school’s Representative

PHẦN 10 - do Hiệu trưởng hoặc một Đại diện của trường hoàn thiện
This form should be taken to your Principal or a school’s Representative for her/his attention.

Thí sinh hãy mang Bản đăng ký này đến cho Hiệu trưởng hoặc một Người đại diện của trường.To the applicant’s Principal or school’s Representative

The UWC Vietnam would greatly appreciate your comments on this applicant. Your frank assessments on the applicant’s contribution to the school and his/her standing among other students would be invaluable for us in making our scholarship decision. Please provide us with her/his school records and your remarks in the form below. If you would prefer to enclose a letter on a separate sheet, please do so.Kính gửi Hiệu trưởng hoặc Người đại diện của trường thí sinh đang theo học

Ủy ban UWC Việt Nam đánh giá rất cao nhận xét của ông/bà về thí sinh này. Những nhận xét thẳng thắn của ông/bà về sự đóng góp của thí sinh tại trường đang theo học và sự nổi bật của thí sinh tại trường là vô cùng quý giá giúp chúng tôi đưa ra các quyết định về học bổng. Trên bảng dưới đây, đề nghị ông/bà cung cấp cho chúng tôi kết quả học tập của thí sinh tại trường và nhận xét của ông/bà về thí sinh. Ông/Bà cũng có thể gửi một thư riêng cho chúng tôi.Academic records/Kết quả học tập:

Name of Student/Tên học sinh: Current class/Lớp đang theo học:Subjects/Môn học

Grade/Lớp 9

Grade/Lớp 10

Grade/Lớp 11

Remarks/Ghi chú
1st term

HK I


2nd term

HK II


Full year

Cả năm


1st term

HK I


2nd term

HK II


Full year

CN


1st term

HK I

Mathematics/Toán học

Physics/Vật lý

Chemistry/Hóa học

Biology/Sinh học

Technology/Kỹ thuật

Informatics/Tin học

Physical education/Thể dục

Literature/Văn học

History/Lịch sử

Geography/Địa lý

Civic Education/GDCD

English/Tiếng Anh
Average/Trung bình


Your remarks/Nhận xét của Hiệu trưởng hoặc Người Đại diện của trường thí sinh:

Signature/Chữ ký:………………………………….…Date/Ngày :Name/Tên:………………………………………………..Position/Chức vụ:

/


tải về 192.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương