1. thực hành tiếng (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh) a. ĐẠi học tiếng anhtải về 67.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích67.89 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA NGOẠI NGỮ

GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2008-2009

ANH VĂN CHUYÊN NGỮ
1. THỰC HÀNH TIẾNG (Tổ trưng: Cô Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh)
a. ĐẠI HỌC TIẾNG ANH (Ký hiệu lớp 06AV_D, 07AV_D, 08AV_D)

 Listening 2: Chapters 110 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Listening 4: Chapters 712 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)

& Chapters 1-3 (Mosaic 2 Listening/Speaking, 4th edition)


 Speaking 2: Chapters 110 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Speaking 4: Chapters 712 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)

& Chapters 1-3 (Mosaic 2 Listening/Speaking, 4th edition)

 Reading 2: Chapters 1-10 (Interactions 2 Reading, Silver Edition)

Reading 4: Chapters 712 (Mosaic 1 Reading, 4th Edition) & Chapters 1-3 (Mosaic 2 Reading, 4th edition)
 Writing 2: Chapters 110 (Interactions 2 Writing, Silver Edition)

Writing 4: Chapters 712 (Mosaic 1 Writing, 4th Edition) & Chapters 1-3 (Mosaic 2 Writing, 4th edition)


 Grammar 2: Chapters 110 (Mosaic 1 & Mosaic 2 Grammar, Silver Edition)
 Kỹ năng tổng hợp 1: Lessons 14 (The Complete Guide to the TOEFL Test WRITING iBT edition,

tác giả: Bruce Rogers, NXB Thomson, 2007)b. CAO ĐẲNG TIẾNG ANH: (Ký hiệu lớp 06AV_C, 07AV_C, 08AV_C)
 Listening 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Listening/Speaking, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Listening 4: Chapters 512 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)

& Chapters 1-2 (Mosaic 2 Listening/Speaking, 4th edition)


 Speaking 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Listening/Speaking, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Speaking 4: Chapters 512 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)

& Chapters 1-2 (Mosaic 2 Listening/Speaking, 4th edition)


 Reading 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Reading, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Reading, Silver Edition)

Reading 4: Chapters 512 (Mosaic 1 Reading, 4th Edition) & Chapters 1-2 (Mosaic 2 Reading, 4th edition)
 Writing 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Writing, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Writing, Silver Edition)

Writing 4: Chapters 512 (Mosaic 1 Writing, 4th Edition) & Chapters 1-2 (Mosaic 2 Writing, 4th edition)
 Grammar 2: Chapters 110 (Mosaic 1 & Mosaic 2 Grammar, Silver Edition)

 Kỹ năng tổng hợp 2: Lessons 34 (The Complete Guide to the TOEFL Test SPEAKING iBT edition,

tác giả: Bruce Rogers, NXB Thomson, 2007)

c. ĐẠI HỌC TRUNG-ANH (Ký hiệu lớp 06TA_D, 07TA_D, 08TA_D)
 Listening 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Listening/Speaking, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Listening 4: Chapters 712 (Interactions 2 Listening/Speaking, 4th Edition)

Listening 6: Chapters 712 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)


 Speaking 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Listening/Speaking, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Listening/Speaking, Silver Edition)

Speaking 4: Chapters 712 (Interactions 2 Listening/Speaking, 4th Edition)

Speaking 6: Chapters 712 (Mosaic 1 Listening/Speaking, 4th Edition)


 Reading 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Reading, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Reading, Silver Edition)

Reading 4: Chapters 712 (Interactions 2, 4th Edition)

Reading 6: Chapters 712 (Mosaic 1 Reading, 4th Edition)


 Writing 2: Chapters 8-10 (Interactions 1 Writing, Silver Edition)

& Chapters. 1-4 (Interactions 2 Writing, Silver Edition)

Writing 4: Chapters 712 (Interactions 2, 4th Edition)

Writing 6: Chapters 712 (Mosaic 1 Writing, 4th Edition)


 Grammar 1: Chapters 110 (Interactions 1 & Interactions 2 Grammar, Silver Edition)

 Kỹ năng tổng hợp 1: Lessons 14 (The Complete Guide to the TOEFL Test WRITING iBT edition,

tác giả: Bruce Rogers, NXB Thomson, 2007)

2. LÝ THUYẾT TIẾNG, DỊCH, VĂN HOÁ-VĂN HỌC, GIÁO HỌC PHÁP, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

a. LÝ THUYT TING (Tổ trưng: Cô Trần Thị Thu Hương)

 Ngữ học Anh 1 (Cao đẳng)

 Phát âm 1 (Trung-Anh)

 Phát âm 2 (ĐH, CĐ, Trung-Anh)b. DỊCH (Cô Trịnh Thị Mỹ Lệ)

 Dịch 1 (Đại học): Dựa trên 6 chủ đề bài 1-6, Mosaic 1 Reading, 4th edition, tác giả Brenda Wegmann / Miki Knezevic, P, NXB McGraw Hill, 2001

 Dịch 1 (Cao đẳng): Dựa trên 7 chủ đề bài 1-7, Interactions 1 Reading, 4th edition, tác giả Kirn, E. & Hartman, P, NXB McGraw Hill, 2001

 Dịch 2 (Trung-Anh): Dựa trên 6 chủ đề bài 7-12, Interactions 1 Reading, 4th edition, tác giả Kirn, E. & Hartman, P, NXB McGraw Hill, 2001

 Dịch 3 (Đại học): Dựa trên 6 chủ đề bài 1-6, Mosaic 2 Reading, 4th edition, tác giả Brenda Wegmann / Miki Knezevic, P, NXB McGraw Hill, 2001

c. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thanh Phương)

 Giao tiếp thương mại 1 (Đại học – Lớp 06AV2,3,4D): Bài 1-7, Market Leader – Upper Inter., New Edition, tác giả: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, NXB Longman, 2006

 Giao tiếp thương mại 2 (Cao đẳng – Lớp 06AV2,3C): Bài 7-12, Market Leader – Upper Inter., New Edition, tác giả: David Cotton, David Falvey, Simon Kent, NXB Longman, 2001

 Marketing (Đại học–Lớp 06AV2,3,4D): Bài 1-8, Marketing, New Edition, tác giả: Maggie-Jo, St John, NXB Prentice Hall, 1999

 Tiếng Anh văn phòng (Đại học – Lớp 06AV2,3,4D): Bài 1-34, Business One:One: Intermediate +, tác giả: Rachel Appleby, John Bradley, Brian Brennan, Jane Hudson, NXB ĐH Oxford, 2006d. GIÁO HỌC PHÁP (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo M)

 Giáo học pháp 1 (Đại học – Lớp 06AV1D): Bài 1-14, Teaching English – A training course for teachers, tác giả: Adrian Doff, NXB ĐH Cambridge, 1988

 Giáo học pháp 2 (Cao đẳng – Lớp 06AV1C): Bài 1-24, Teaching English – A training course for teachers, tác giả: Adrian Doff, NXB ĐH Cambridge, 1988

 Giáo học pháp 3 (Đại học – Lớp 09AV1N): Bài 22-24, Teaching English – A training course for teachers, tác giả: Adrian Doff, NXB ĐH Cambridge, 1988


e. VĂN HÓA - VĂN HỌC (Tổ trưởng: Cô Nguyễn Kim Ánh)

 Văn hóa xã hội Anh (Đại học – Lớp 06AV1,2,3,4D): Britain In Close-up. – An In – Depth study of Contemporary Britain, tác giả: David Mc Dowall, NXB Longman, 2000. & Britain – The country and its people, tác giả:James O’ Driscoll, NXB ĐH Oxford, 2004


 Văn hóa xã hội Anh (Cao đẳng – Lớp 06AV1,2,3C & 07AV1,2C): Sheerin, Susan & Seath, Janathan & White, Gillian . 2004. Spotlight on Britain .2nd ed. OUP & Brookes H.F. & Fraenkel C.E. 1988. Life in Britain. Heinemann International
 Văn hóa xã hội Mỹ (Đại học – Lớp 06AV1,2,3,4D): The U.S.A. Customs and Institutions – A Survey of American Culture and Tradition. 3rd editon, - Tiersky, E. and Tiersky, M.. NXB Prentice Hall r Regents, 1990. & Info USA - http://usinfo.org/enus/ or CD.
Muốn biết thêm thông tin Quý Thầy/ Cô vui lòng liên hệ với chủ nhiêm bộ môn và các tổ trưởng.
KHOA NGOẠI NGỮCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương