CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích12.25 Kb.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 802/KBNN-QLNQ Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016

V/v đấu thầu trái phiếu

Chính phủ đợt 26/2016
Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 26/2016, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 30 năm đã trúng thầu đợt 11/2016, cụ thể:

1. Nội dung trái phiếu đợt 11/2016

- Mã trái phiếu: TD1646468

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 2.140.000.000.000 đồng (hai nghìn một trăm bốn mươi tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 30 năm

- Lãi suất danh nghĩa: 8,0%/năm

- Ngày phát hành trái phiếu: 28/01/2016

- Ngày đến hạn thanh toán: 28/01/2046

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn; Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 28/01 từ năm 2017 đến năm đáo hạn.

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Nội dung đợt phát hành bổ sung

- Mã trái phiếu: TD1646468

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 15 triệu trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn năm trăm tỷ đồng)

- Kỳ hạn: 30 năm

- Ngày tổ chức phát hành: 10/03/2016

- Ngày phát hành bổ sung: 11/03/2016

- Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 11/03/2016

- Ngày đến hạn thanh toán: 28/01/2046

- Lãi suất danh nghĩa: 8,0%/năm

- Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

- Hình thức đấu thầu trái phiếu: Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

- Phương pháp xác định kết quả đấu thầu: Đấu thầu đơn giá

- Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu TD1646468, kỳ hạn 30 năm, phát hành ngày 28/01/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: 120227 của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và làm các thủ tục niêm yết, đăng ký, lưu ký bổ sung trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC- Lưu: VT, QLNQ (4 bản).

Đã ký
Trần Kim Vân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương