V/v: Bầu bổ sung thành viên bks và quy định các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soáttải về 33.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích33.66 Kb.


THÔNG BÁO/ANNOUNCEMENT

V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS và quy định các tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát

Ref: Election for an additional member of the Board of Inspection and Regulation on nomination of the election
Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Respectfully to: KIS Vietnam Securities Corporation’s Shareholders
Vào ngày 22.07.2014 vừa qua, do 01 thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm, KIS Việt Nam sẽ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2018), Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát như sau:
On 22nd July 2014, since 01 incumbent BOI member sent the letter to resign, KIS Vietnam will conduct the Election of additional Member for the BOI in the term (2014 - 2018). The BOD would like to announce to the shareholders the information regarding the nomination of Election of additional Member for the BOI as follows:

 1. Bầu bổ sung thành viên BOI cho nhiệm kỳ (2014 – 2018): Số lượng thành viên BOI được bầu: 01 thành viên.

Election of additional Member for the BOI in the term 2014- 2018): Total of member to be elected: 01 member

 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Requirements and regulation on election of the BOI member:

 1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Being at least twenty one (21) years of age, with a full capacity for civil acts and not falling within the subjects not permitted to establish and manage companies in accordance with the Law on Enterprises;

 1. Không phải là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị, của thành viên Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác;

Not being a Related Person of the Chairman of Board of Management, a member of the Board of Management, of the General Director, or of a person authorized to directly appoint an inspector or another manager;

Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán;Having professional expertise in securities and securities market;

 1. Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng;

Having professional qualifications or work experience in accounting and auditing or professional qualifications and practical experience in banking and finance;

 1. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.;

Not have served a prison sentence, nor had his or her right to practice revoked since breaching regulations on smuggling, producing fake goods, conducting business illegally, tax evasion, deceiving customers and others in according to Law;

 1. Quyền đề ứng cử/ đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

Rights on nomination of candidate for the election of BOI Member

 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười (10) phần trăm số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền: Đề cử người tham gia vào Ban Kiểm soát bằng văn bản;

The Shareholder or a group of shareholders holding more than ten (10) per cent of the total ordinary shares for a consecutive period of six (6) months or more shall have the following rights: To nominate candidates to the Board of Inspection in written.

 • Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử người tham gia vào Ban Kiểm soát

Before and during a meeting of the Shareholders' General Meeting, shareholders may together join in a group to nominate their candidates and accumulate voles for those candidates

 • Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

The number of candidates that each group may nominate is as follows:

 1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

A shareholder or group of shareholders holding between 10% and under 20% of total shares with voting right may nominate one candidate al most;

 1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

A shareholder or a group of shareholders holding between 80% and under 90% of total shares with voting right may nominate eight candidates at most.

 • Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

If the number of candidates nominated by a shareholder or a group of shareholders is less than the number which he/she/it may nominate, the remaining candidates may be nominated by the Board of Inspectionor the Board of Inspection or other shareholders

 1. Quy chế Bầu cử: Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BOI theo Quy chế Bầu cử được Đại hội thông qua.


The Rules of election: The General Shareholders’ Meeting conducts the election for additional member of the BOI according to the Rules of election that approved by the AGSM.

 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BOI:

Documents to stand for the nomination of election of Additional member for the BOI:

 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BOI bao gồm:

Requirements of documents:

  • Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia BOI (theo mẫu)/ Form of Nomination (as per Appendix)

  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên/Curriculum Vitae of Nominee

  • Bản sao hợp lệ/ Certified copies of documents:

  • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hô chiếu/ ID or Passport

  • Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương/ Registration of permanent residence or equivalent documents

  • Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/ Certificates of education

 1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 25/08/2014 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng BOI - Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam- Lầu 3 – số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM.

Documents stand for the nomination of election of additional Member for the BOI are suggested send to the Company before 17h00 25 August 2014 as follows:

BOI’s Office - KIS Vietnam Securities Corporation, Floor 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ St, District 1, Ho Chi Minh city

 1. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BOI/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản 2014.

Only the qualified documents of Nominee for the election of Addtional member for the BOI according to this Regulation as well as the Enterprise Law and the Company’s Charter have been put into the list of Candidates announced at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting in written Year 2014.
Trân trọng/ Your Respectfully,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

KIS Vietnam Securities CorporationTM.Ban Kiểm soát/ On behalf of the BOI

Chủ tịch/ Chairman


OH KYUNG HEE
/


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương