Personal information appendixtải về 56.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích56.25 Kb.


PHỤ LỤC THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION APPENDIX

Dành cho khách hàng chưa đăng ký thông tin tại Eximbank

For customers not having registered information at Eximbank


Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Giấy Đăng ký mở tài khoản khách hàng cá nhân, Tài khoản “Tiền gửi E-Favor”.

This appendix is an integral part of the Account opening form for individual customers, and “E-Favor deposit” account.

Nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn, Quý khách vui lòng điền vào các ô trống trong mẫu giấy này và đánh dấu  vào ô thích hợp. Mọi thông tin được khách hàng cung cấp dưới đây sẽ được Eximbank bảo mật theo đúng quy định của pháp luật.

In order to serve customers better, please fill in the blank boxes in this form and tick  to appropriate box. All information provided below shall be kept confidential by Eximbank in accordance with law regulations.Nội dung

(Contents)

Nội dung chi tiết

(Details)Hộ chiếu hoặc Thẻ trường trú nhân Hoa Kỳ (thẻ Xanh) để cư trú tại Mỹ.

(United States Passport or Permanent resident card (Green card) to reside in the United States of America)Số hộ chiếu (Passport No.):………….…………………..

Số thẻ xanh (Green card No.):………….……………….

Có nơi sinh và (hoặc) địa chỉ thường trú tại Mỹ.

(Having a place of birth and a permanent address in the United States of America)Nơi sinh (Place of birth):…………………………………

Địa chỉ thường trú (Permanent address):……………..

………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ tại Mỹ

(Contact telephone No. in the United States of America)Số điện thoại tại Mỹ (Telephone No. in the United States of America):………………………………………..Có ủy quyền cho cá nhân tại Mỹ

(Having an authorized person in the United States of America)Cá nhân được ủy quyền (Authorized person):…………

………………………………………………………………

Có địa chỉ nhận thư tại Mỹ

(Having a postal address in the United States of America)Địa chỉ nhận thư (Postal address):………………………

………………………………………………………………

Có lệnh thanh toán thường xuyên đến một địa chỉ hoặc tài khoản Mỹ.

(Having a standing order to a certain address or account in the United States of America)Địa chỉ nhận lệnh thanh toán (Address for receiving a standing order)…………………………………………….

Tài khoản nhận thanh toán (Account for receiving payment): ………………………………………………….

tại ngân hàng (at bank) …………………………………..
Từ chối cung cấp các thông tin trên.

(Refuse to provide the above information)
Không thuộc các đối tượng trên.

(Not belong to the above objects)


Cam kết của khách hàng: Tôi cam kết các thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho Quý Ngân hàng. (Customer’s commitment: I undertake that the above information is completely accurate and will be responsible for the information provided to your Bank).

Ngày.......tháng......năm...........Day/month/year

Eximbank/For Eximbank Chủ tài khoản/Account holder

Kiểm soát Trưởng phòng nghiệp vụ (Ký và ghi rõ họ tên/Signature & full name)

Supervisor Manager of the Operational Department
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương