Ủy ban nhân dân huyện thuận namtải về 9.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích9.24 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 709 /UBND-NC
Thuận Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2014

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 283/KH-CTHADS ngày 19/5/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.


Kính gửi: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện


Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận Kế hoạch số 283/KH-CTHADS ngày 19/5/2014 của Cục thi hành án Dân sự tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ ngày 14/3/2014 của Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014-2016,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Giao Chi cục Thi hành án Dân sự huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm được giao tại Kế hoạch nêu trên, đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới./.

(Gửi kèm Kế hoạch số 283/KH-CTHADS qua email)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục THADS tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện;

- VP: LĐ, NC;

- Lưu: VT. NTL


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Ngô Văn Sậy

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương