VĂn phòng hđnd-ubndtải về 24.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích24.81 Kb.


UBND HUYỆN THUẬN NAM

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 65/TB-VP
Thuận Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2015


THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lê Huyền tại cuộc họp

nghe báo cáo kết quả thực hiện các công việc tại dự án muối Quán Thẻ

Chiều ngày 10/8/2015, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lê Huyền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện các công việc có liên quan tại dự án muối Quán Thẻ theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Xuân hòa tại Thông báo số 1354/TB-VPUB ngày 08/7/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Minh; Trưởng Ban Quản lý các thôn Quán Thẻ 1, 2, 3, Lạc Tiến xã Phước Minh và các thành viên Tổ Kiểm kê theo Quyết định số 118/QĐ-HĐBTHTNM ngày 31/12/2014 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ Kiểm kê, Chủ tịch UBND xã Phước Minh báo cáo kết quả thực hiện các công việc có liên quan; ý kiến phát biểu, đề xuất của các Trưởng thôn Lạc Tiến, Trưởng thôn Quán Thẻ 3 và các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

Từ ngày có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã Phước Minh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện, hoàn thành tốt một số nội dung công việc được giao (tại Thông báo số 1354/TB-VPUB ngày 08/7/2015 của Văn phòng UBND tỉnh, Thông báo số 54/TB-VP ngày 24/7/2015 của Văn phòng HĐND-UBND huyện…); tuy nhiên bên cạnh đó, một số nội dung công việc đến nay vẫn còn tồn tại, các cơ quan chưa chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh (hơn 50 đơn thắc mắc, khiếu nại của các hộ dân thôn Quán Thẻ 3),

Để xử lý tình hình nhiễm mặn tại dự án muối Quán Thẻ một cách căn cơ, bền vững nhằm ổn định tình hình tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới; yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan nâng cao tinh thần, xác định được các công việc thuộc trách nhiệm của mình, sắp xếp thứ tự công việc để tập trung thực hiện,

1. Đối với các đơn thắc mắc, khiếu nại của các hộ dân (khoảng 50 đơn) thôn Quán Thẻ 3 sau khi nhận được kết quả niêm yết:

a) Giao Ủy ban nhân dân xã Phước Minh thông báo đến các trường hợp có thắc mắc do thay đổi chủ sử dụng đất, tách thửa đất hoặc phát sinh thêm chủ sử dụng trực tiếp liên hệ, cung cấp danh sách cho Ban Quản lý thôn để tổng hợp, gửi về Tổ Kiểm kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện xem xét, giải quyết một cách công bằng, thỏa đáng cho người dân.

b) Đối với các thắc mắc, kiến nghị còn lại của người dân (không có tên trong danh sách hỗ trợ; thiếu diện tích; tỷ lệ vật kiến trúc, tài sản thấp; nhà mới xây, mới sửa chửa): Giao Tổ Kiểm kê khẩn trương rà soát, tiến hành kiểm tra thực tế giải quyết sớm theo đúng chủ trương, ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp.

Nội dung này phải được hoàn thành trước ngày 15/8/2015.

2. Đối với các thôn còn lại (kể cả khu vực đất liền kề khu dân cư thôn Quán thẻ 1 và các trường hợp còn thiếu sót khu vực hồ số 9): Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm từ cách thực hiện công việc tại thôn Quán Thẻ 3, có biện pháp thực hiện tốt hơn, giảm thời gian, hạn chế phát sinh thắc mắc, khiếu nại của người dân, cụ thể:

a) Yêu cầu Tổ Kiểm kê:

- Trước khi tiến hành kiểm kê, xác định mức độ chênh lệch giữa trước đây và thực tế hiện nay phải gửi trước kết quả kiểm kê cũ cho Ủy ban nhân dân xã Phước Minh, Ban Quản lý các thôn để thông báo, niêm yết công khai cho người dân biết, chủ động cung cấp, bổ sung số liệu phát sinh; trường hợp nào còn vướng thì kiểm tra, giải quyết kịp thời theo đúng hiện trạng, không để kéo dài thời gian như vừa qua.

- Xây dựng kế hoạch, phân công công việc, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Tổ; tăng vai trò chủ động của các thành viên thuộc huyện; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc thành viên của cơ quan nào không đảm bảo công việc kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo xử lý. Cần thiết tăng cường làm thêm trong các ngày thứ 7, chủ nhật để đảm bảo hoàn thành công việc chung. Kế hoạch phải có trước ngày 15/8/2015.

b) Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm:

- Cử thêm cán bộ tham gia Tổ Kiểm kê;

- Căn cứ số kinh phí hỗ trợ nhiễm mặn còn lại để tính toán, giảm số phần trăm tạm ứng phù hợp để chi trả trước cho các hộ dân, tránh sự so bì giữa nơi này với nơi khác.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện rà soát, tính toán lại số kinh phí hỗ trợ còn thiếu; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nội dung trên, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

4. Giao Ủy ban nhân dân xã Phước Minh, Ban Quản lý các thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 2, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến trên cơ sở tinh thần, ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp thông tin cho người dân trong xã biết các công việc mà các cơ quan, đơn vị của huyện đang triển khai, tinh thần vào cuộc quyết liệt, cố gắng hoàn thành, giải quyết sớm tình hình nhiễm mặn chung tại dự án, không có tư tưởng nặng thôn này, nhẹ thôn kia… Đồng thời, thông tin, giải thích cho người dân địa phương mình biết và yên tâm đối với các trường hợp nằm trong phạm vi nhiễm mặn còn thiếu sót sẽ được xem xét, giải quyết đúng, đủ; tránh phát sinh suy nghĩ tiêu cực có đơn, có ngăn cản, có khiếu nại thì mới giải quyết…

5. Đối với trường hợp ông Trần Lê Anh Quốc làm muối, gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh: Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Diệp Minh Xuân trực tiếp xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo quy định.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

- Như thành phần họp;

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- VP: LĐ, CV (gửi qua email);

- Lưu: VT. NTL


CHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)Trương Điền Phong

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương