VĂn phòng hđnd-ubndtải về 25.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích25.85 Kb.


UBND HUYỆN THUẬN NAM

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 29/TB-VP
Thuận Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2015THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân tại cuộc họp

nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ

Chiều ngày 23/4/2015, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Diệp Minh Xuân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguôn Tân Giang, Hạt Kiểm lâm huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh. Vắng không lý do: lãnh đạo UBND xã Phước Nam và xã Phước Hà

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ, tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở ý kiến, đề xuất của các thành viên tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là quá chậm. Các cơ quan chuyên môn và địa phương không chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý giải quyết các khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện. Vấn đề này, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã chưa quan tâm, vào cuộc để chỉ đạo giải quyết cho người dân; có xã, cấp ủy và chính quyền không thống nhất quan điểm khi triển khai; không tham dự cuộc họp do huyện tổ chức giải quyết và không báo cáo lãnh đạo UBND huyện như UBND xã Phước Hà và xã Phước Nam.

Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chính sách lớn của Đảng và nhà nước, nhằm hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đầu tư phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; tuy nhiên, chính quyền địa phương chậm triển khai đã ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân. UBND xã Phước Hà và xã Phước Nam nghiêm túc tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan báo cáo UBND huyện trước ngày 10/5/2015.

II. Hiện nay, việc hỗ trợ nước sinh hoạt đã thực hiện xong, chỉ còn xem xét hỗ trợ đất sản xuất và đất ở cho người dân; nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với đất sản xuất:

a) Yêu cầu Ủy ban nhân dân 03 xã: Phước Nam, Phước Ninh, Phước Hà khẩn trương rà soát nhu cầu thực tế so với Đề án đã phê duyệt tại Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2014; tổ chức họp dân để nắm lại nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở quy định tại Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào quỹ đất hiện có của địa phương định hướng cụ thể hướng giải quyết theo đúng quy định; tổng hợp kết quả báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Dân tộc) trước ngày 10/5/2015.

b) Giao Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định kết quả thực hiện tại các địa phương trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo đúng quy định.

c) Các địa phương sau khi rà soát, trong trường hợp không đủ đất sản xuất hoặc đất sản xuất không hiệu quả, nếu các hộ dân có nhu cầu thì chuyển sang hỗ trợ đào tạo nghề.

2. Về đất ở:

a) Yêu cầu UBND xã Phước Hà khẩn trương thực hiện thủ tục đề nghị UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để giao đất cho nhân dân. Vì hiện nay, việc cắm móc đất tại thực địa Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xong.

b) Thống nhất giải quyết đất ở cho người dân xã Phước Nam tại khu vực Trung tâm hành chính huyện (nếu xã Phước Nam sau rà soát có trường hợp chưa có đất ở); giải quyết đất ở cho người dân xã Phước Ninh tại khu vực quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo đề xuất của địa phương. Yêu cầu UBND xã Phước Nam, Phước Ninh khẩn trương lập thủ tục đề nghị UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) giải quyết theo quy định.

Các xã hoàn thành công việc báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/5/2015. Trường hợp địa phương nào chậm thực hiện ảnh hưởng đến chế độ, chính sách của người phải có trách nhiệm trả lời, giải thích, giải quyết đối với dân và chịu trách nhiệm theo quy định.

c) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết bảo đảm theo đúng quy định.

3. Yêu cầu Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện bảo đảm đẩy nhanh tiến độ.

4. Giao Phòng Dân tộc thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời.

5. Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện yêu cầu các địa phương thực hiện thủ tục đến đâu báo cáo UBND huyện giải quyết đến đó, không nhất thiết phải đợi đủ số lượng mới đề nghị huyện; quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc phải tranh thủ ý kiến cơ quan chuyên môn để thực hiện.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

- Như thành phần mời;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Phòng LĐTBXH;

- Phòng Nội vụ;

- VP: LĐ, CV (gửi qua email);- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã kýĐinh Nguyễn Thùy Dung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương