Ủy ban nhân dân huyện thuận nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 387.51 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích387.51 Kb.
  1   2   3   4


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1075/ QĐ-UBND


Thuận Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500)

các điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT- BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch nông thôn mới xã Phước Minh, huyện Thuận Nam;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND ngày 26/12/2013 của Hội đồng nhân dân xã Phước Minh khóa III, kỳ họp thứ 9 về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ văn bản số 03/SXD-QHKT ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận Ý kiến về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam;

Căn cứ văn bản số 127/SGTVT-QLGT ngày 12/02/2014 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận về việc góp ý kiến thỏa thuận đối với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam,

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 23/TTr-PKTHT ngày 28 tháng 3 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phước Minh.

3. Tổ chức tư vấn khảo sát: Công ty TNHH Hưng Thuận.

4. Tổ chức lập quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch kiểm định chất lượng xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận).

5. Chủ nhiệm lập đồ án: Kts. Nguyễn Hữu Nhân.

6. Mục tiêu và tính chất đồ án


  1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của Thuận Nam trong việc phát triển quy hoạch xây dựng trên địa bàn đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ.

- Giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở do tăng dân số và tách hộ của nhân dân các thôn trong xã.

- Việc lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn mới phải đảm bảo đồng bộ các chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất theo các tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới đúng theo lộ trình (năm 2020) và quy định của Chính phủ.

- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chỉ tiêu phát triển chung của toàn xã, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước…); đảm bảo yêu cầu về thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường; đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị.

- Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

- Xây dựng Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch điểm dân cư, làm cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư và là cơ sở để cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển xây dựng theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

b) Tính chất: Là điểm dân cư mới kết nối với khu Trung tâm xã và các điểm dân cư hiện hữu nhằm giải quyết nhu cầu về đất ở cho địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

7. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án quy hoạch:

a) Phạm vi lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) các điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, có tổng diện tích 17,87 ha gồm 2 điểm dân cư thôn Quán Thẻ 1 và thôn Lạc Tiến, có vị trí tứ cận và quy mô lập quy hoạch cụ thể từng điểm dân cư như sau:

- Điểm dân cư mới thôn Quán Thẻ 1: 6,39 ha, được xác định bởi:

+ Phía Đông giáp: Đường Quốc lộ 1A;

+ Phía Tây giáp : Đường sắt Bắc-Nam;

+ Phía Nam giáp: Khu Trung tâm hành chính xã Phước Minh;

+ Phía Bắc giáp: Huyện Đội Thuận Nam.

- Điểm dân cư mới thôn Lạc Tiến: 11,48 ha, được xác định bởi:

+ Phía Đông giáp: Đường Quốc lộ 1A;

+ Phía Tây giáp : Đường sắt Bắc-Nam;

+ Phía Nam giáp: Khu đất ở nông thôn;

+ Phía Bắc giáp: Khu đất ở nông thôn.

b) Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đã xác định cơ bản phù hợp theo đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Phước Minh đã được duyệt, phù hợp theo các quy định hiện hành, đảm bảo cơ sở triển khai lập quy hoạch.


  1. Bố cục quy hoạch kiến trúc:

8.1. Quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Phát triển khu dân cư mới có kiến trúc hiện đại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, kết hợp hài hòa với kiến trúc truyền thống mang sắc thái đặc trưng của địa phương theo hướng tiện nghi và phù hợp với thói quen sinh hoạt của dân cư trong vùng, góp phần tạo nên bộ mặt mới khu dân cư xã và giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiến trúc và điều kiện tự nhiên.

- Tổ chức mạng lưới giao thông trong quy hoạch kết nối giữa các khu ở lại với nhau, đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy khi có sự cố.

- Bố trí phân bổ chiều cao tầng của các lô đất, các dãy nhà dọc các trục đường trong khu dân cư, đảm bảo hài hòa về không gian, đồng thời quy định khoảng lùi công trình trong các trục đường nhằm tạo khoảng sân rộng, tận dụng trồng cây xanh tạo không khí trong lành cho các lô đất.

- Khu ở được tổ chức liên hệ với nhau bởi các con đường và tổ chức dưới hình thức nhà ở được thiết kế với đường nét kiến trúc của vùng có khí hậu khắc nghiệt của nắng, nóng, đường nét nhẹ nhàng, màu sắc hài hòa phù hợp với không gian kiến trúc khu vực.

- Cây xanh được bố trí xen kẽ trong các công trình nhà ở tạo cảnh quan thoáng mát cho khu dân cư.

8.2. Dự báo quy mô dân số: Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất, dự kiến phát triển xây dựng điểm dân cư thôn Quán Thẻ 1 và thôn Lạc Tiến dưới hình thức cải tạo chỉnh trang và mở rộng. Dân số dự kiến phát triển trong khu quy hoạch đến năm 2020 khoảng 1.012 người.
Bảng 1: Quy mô dân số khu lập quy hoạch đến năm 2020


STT

Điểm dân cư mới

Hiện trạng dân số (hộ/người)

Dự kiến dân số đến năm 2020 (người)

1

Thôn Quán Thẻ 1
376

2

Thôn Lạc Tiến
636

Tổng cộng

44 hộ/176 người

1.012
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương