Huyện thuận namtải về 11.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.24 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THUẬN NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1850/UBND-TH

V/v trả lời ông Bá Thắng - Trưởng phòng Tư pháp về phản ánh ý kiến người chịu trách nhiệm kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện
Thuận Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ông Bá Thắng - Trưởng phòng Tư pháp

Xét nội dung Công văn số 56/PTP ngày 13/12/2013 của Phòng Tư pháp về việc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra lại, việc giao tham mưu báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 và xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2014; theo đó, Phòng Tư pháp cho rằng việc Ủy ban nhân dân huyện giao nội dung công việc cho đơn vị tại Công văn số 1757/UBND-TH ngày 11/12/2013 là không đúng chức năng, thẩm quyền,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các văn bản triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính hiện hành (Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Công văn số 5957/BTP-KSTT ngày 19/8/2013 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính); theo đó, chức năng và biên chế bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển sang Sở Tư pháp thực hiện. Riêng cấp huyện, xã phải bố trí cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.

Ngày 03/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2496/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; theo đó, ông Võ Văn Tiến - Chủ tịch UBND huyện, ông Bá Thắng - Trưởng phòng Tư pháp là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện.

Do vậy, ông Bá Thắng - Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội dung công việc mà Ủy ban nhân dân huyện đã giao tại Công văn số 1757/UBND-TH ngày 11/12/2013.

2. Qua sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê bình ông Bá Thắng - Trưởng phòng Tư pháp, đã không thường xuyên cập nhật, nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền có liên quan; có ý kiến đề xuất tham mưu không phù hợp, làm chậm thời gian yêu cầu. Trong thời gian đến, bản thân phải tiếp tục đề cao năng lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Huyện ủy;

- Phòng Nội vụ;- Lưu: VT, ĐC.


CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Võ Văn TiếnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương