Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Phụ lục II CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞtải về 0.52 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích0.52 Mb.
1   2   3
Phụ lục II

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ

CÔNG TÁC VĂN THƯ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)
1. Các sở, ban ngành

- Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Ngoại vụ và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc;

- Sở Tài chính;

- Thanh tra thành phố;

- Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc.

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất và các đơn vị trực thuộc;

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc;2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư;

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội;

- Trường Cao đẳng Nghề;

- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

3. Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở thành phố

- Cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc;

- Cục Thuế và các đơn vị trực thuộc;

- Cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc;

- Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị trực thuộc;

- Kho bạc nhà nước thành phố và các đơn vị trực thuộc;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

4. Các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh kế nhà nước, tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc cấp thành phố

- Viễn thông Đà Nẵng;

- Bưu điện thành phố;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng.5. Các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Tổng hợp Đà Nẵng.6. Các hội có giao số người làm việc

- Hội Chữ thập đỏ;

- Hội Người mù;

- Hội Nhà báo;

- Hội Đông y;

- Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật;

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật;

- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị;

- Liên minh Hợp tác xã thành phố;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố.Phụ lục III

BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ CÔNG TÁC VĂN THƯ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày tháng 12 năm 2015

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

1. Nhập số liệu

- Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 1. Nhập số liệu báo cáo thống kê và chọn 1.1. Công tác văn thư như hình sau:


- Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung báo cáo rồi chọn nút Lưu nội dung để lưu các số liệu về báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư vào hệ thống cho cơ quan, đơn vị của mình.2. In báo cáo

- Chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 2. In báo cáo cơ sở và chọn 2.1. Công tác văn thư như hình sau:- Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình sau:

Phụ lục IV

BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ

CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

1. Nhập số liệu

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 1. Nhập số liệu báo cáo thống kê và chọn tiếp dòng 1.2. Công tác lưu trữ như hình sau:


b) Thực hiện nhập số liệu tương ứng với từng nội dung báo cáo rồi chọn nút Lưu nội dung để lưu các số liệu về báo cáo thống kê cơ sở công tác lưu trữ và tài liệu vào hệ thống.2. In báo cáo

- Chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 2. In báo cáo cơ sở và chọn 2.2. Công tác văn thư như hình sau:- Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình sau:

Phụ lục V

IN BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÔNG TÁC VĂN THƯ,

LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)
1. In báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 3. In báo cáo thống kê tổng hợp và chọn tiếp dòng 3.1. Công tác văn thư như hình sau:b) Chọn tên cơ quan, đơn vị của mình để xem, kiểm tra số liệu đã nhập vào hệ thống. Sau đó, chọn nút In ra giấy để in báo cáo ra giấy in.- Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thể kết xuất số liệu báo cáo sang Microsoft Word thì chọn nút Xuất ra word và chọn nút Open như hình trên.2. In báo cáo thống kê tổng hợp công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ

a) Cơ quan, đơn vị chọn menu Thống kê cơ sở và tổng hợp, di chuyển đến 3. In báo cáo thống kê tổng hợp và chọn tiếp dòng 3.2. Công tác lưu trữ như hình sau:b) Thực hiện in báo cáo tương tự như in báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư nêu trên.

Phụ lục VI

TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1662/HD-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015

của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

1. Cơ quan, đơn vị tự đánh giá

a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 1. Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm và chọn 1.1. Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố như hình sau:
- Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm theo từng nội dung tiêu chí và chọn nút Lưu nội dung để lưu kết quả tự đánh giá vào hệ thống như hình trên.

- Đối với tiêu chí yêu cầu có file đính kèm minh chứng nội dung thông tin thì chọn nút tương ứng với tiêu chí đó và chọn tên file đính kèm như hình sau:

- Sau đó, chọn vào đường dẫn file đính kèm và chọn nút Thoát như sau:
b) UBND quận, huyện

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 1. Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm và chọn 1.2. UBND quận, huyện như hình sau:- Tự nhập điểm theo từng nội dung tiêu chí và chọn nút Lưu nội dung để lưu kết quả tự đánh giá của đơn vị vào hệ thống như hình trên.

- Các thao tác đính kèm file theo từng tiêu chí thực hiện tương tự như Điểm a, Khoản này.

2. Thẩm định kết quả đánh giá (dành cho Sở Nội vụ)

- Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 2. Thẩm định kết quả đánh giá và chọn cơ quan, đơn vị cần thẩm định kết quả đánh giá như hình sau:a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phốb) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự)3. In kết quả đánh giá, xếp loại văn thư, lưu trữ

a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 3. In kết quả đánh giá, xếp loại và chọn Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố như hình sau:

- Chọn đơn vị- Chọn In ra giấy hoặc Xuất ra word

b) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự)

4. In tổng hợp chung kết quả xếp loại văn thư, lưu trữ hàng năm (dành cho Sở Nội vụ)

a) Sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

Chọn menu Đánh giá, xếp loại VTLT, di chuyển đến 4. In kết quả xếp loại hàng năm chọn Sở, ban, ngành và ĐVSN thuộc UBND thành phố như hình sau:

b) UBND quận, huyện (thực hiện tương tự).
: upload -> document
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
document -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
document -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
document -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
document -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
document -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
document -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương