TRƯỜng thpt chuyên hà NỘI – amsterdamtải về 25.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích25.62 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

_____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________
THÔNG BÁO

Về việc nhận Đơn phúc khảo tốt nghiệp của học sinh lớp 12

___________________________

Từ ngày 20/06/2012 đến ngày 24/06/2012 nhà trường bận làm thi tuyển sinh vào lớp 10, vì vậy lịch nhận Đơn phúc khảo tốt nghiệp của học sinh lớp 12 cụ thể của nhà trường như sau:


I/ Thời gian:

Thời gian nhận đơn: + Chiều ngày 22/06/2012 ( Từ 14h00 đến 17h00)

+ Sáng ngày 25/06/2012 ( Từ 07h30 đến 10h30)Đây là thời gian duy nhất nhà trường nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp lớp 12. Vì vậy nhà trường rất mong các phụ huynh học sinh, học sinh sắp xếp thời gian thực hiện đúng lịch.

Chú ý: Quá thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết. ( Mẫu đơn nhà trường post trên trang web của trường: www.hanoi-ams.edu.vn)

II/ Hướng dẫn làm đơn phúc khảo:

+ Lấy mẫu đơn tại trang web của trường: www.hanoi-ams.edu.vn (theo mẫu của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội)

+ Học sinh điền đầy đủ thông tin ở đơn.

+ Ở mục 7 Đơn phúc khảo : Môn nào phúc khảo thì đánh dấu gạch chéo (X) vào ô môn phúc khảo đó.

+ Ở mục 8 Đơn phúc khảo : ChØ ghi ®iÓm thi cña m«n phóc kh¶o.

III/ Lệ phí phúc khảo

- Hiện tại chưa văn bản hướng thu lệ phí phúc khảo, vì vậy văn phòng tạm thu lệ phí 20.000đồng/ môn. Khi nào có văn bản hướng dẫn cụ thể văn phòng sẽ báo lại cho học sinh.


Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Hồ Quốc Việt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng Phúc khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2012
1. Họ và tên học sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... …………... ... ... ......

2. Sinh ngày..... ...tháng... .... năm 19… ….. Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………..…….

3. Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

4. Đã dự thi tốt nghiệp THPT khoá ngày: 02/ 6/ 2012

5. Tại Hội đồng coi thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ………………………...

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ... ..... ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Đề nghị phúc khảo bài thi môn (Đánh dấu X vào ô bên phải tên môn phúc khảo):


Ngữ văn
Hóa học
Địa lí
Lịch sử
Toán
Ngoại ngữ8. Điểm thi của các môn thi đề nghị phúc khảo:Ngữ văn

Hóa học

Địa lí

Lịch sử

Toán

Ngoại ngữ

Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi
Hướng dẫn ghi mục 8 - Chỉ ghi điểm thi của các môn phúc khảo.
Em xin cam đoan điểm thi trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin chấp nhận hủy kết quả phúc khảo.
Xác nhận của trường

Hà Nội, ngày…….. / 06/ 2012

( Học sinh ký và ghi rõ họ tên )

( Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu )
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương