Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 308-97tải về 20.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích20.55 Kb.

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 308-97pH¢N TÝCH PH¢N bãN

PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH KAli HOµ TAN

(Yªu cÇu kü thuËt)


1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh x¸c ®Þnh kali trong c¸c lo¹i ph©n cã d¹ng muèi kali hoµ tan trong n­íc nh­ KCL, K2SO4...2. Nguyªn t¾c:

Hoµ tan mÉu trong n­íc cÊt vµ x¸c ®Þnh hµm l­îng kali trong dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa.3. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö:

3.1. ThiÕt bÞ:

3.1.1. M¸y quang kÕ ngän löa.

3.1.2. M¸y l¾c.

3.1.3. C¸c b×nh ®Þnh møc.

3.1.4. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0002g.

3.2. Thuèc thö:

3.2.1 Dung dÞch axit clohydric 2N

3.2.2. Dung dÞch tiªu chuÈn kali: C©n chÝnh x¸c 1,5835g kali clorua tinh khiÕt (pa) ®· sÊy kh« ë 110oC, hoµ tan b»ng n­íc trong b×nh ®Þnh møc dung tÝch 1000ml vµ thªm n­íc cho ®Õn v¹ch.

Dung dÞch cã chøa 1mg K/1ml4. C¸ch x¸c ®Þnh:

4.1. ChuÈn bÞ d·y tiªu chuÈn:

Sö dông ®Þnh møc 200ml, lÇn l­ît cho vµo c¸c b×nh sè ml dung dÞch tiªu chuÈn 1mg K/1ml vµ sè ml HCl 2N theo b¶ng d­íi ®©y råi thªm n­íc ®Õn v¹ch.


Nång ®é K trong dung dÞch tiªu chuÈn mg/ml

Sè ml dung dÞch tiªu chuÈn 1mg/ml

Sè ml HCl 2N

0,00

0

10

0,01

2

10

0,02

4

10

0,03

6

10

0,04

8

10

0,05

10

10

0,06

12

10

4.2. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu ph©n tÝch.

4.2.1. C©n chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g mét khèi l­îng ph©n kali ®· chuÈn bÞ theo TCN 301-97 cã 0,6g-1,0g K2O cho vµo b×nh ®Þnh møc 500ml.

4.2.2. Thªm 300ml n­íc vµ l¾c 30 phót .

4.2.3. Thªm n­íc cho ®Õn v¹ch ®Þnh møc. L¾c ®Òu.

4.2.4. Läc qua phÔu läc kh«, bá phÇn n­íc läc ®Çu vµ høng dung dÞch läc vµo b×nh kh« vµ s¹ch.

4.2.5. LÊy 5ml dung dÞch mÉu cho vµo b×nh ®Þnh møc 250ml

4.2.6. Cho thªm 12,5ml HCl 2N vµ thªm n­íc ®Õn v¹ch. L¾c ®Òu.

4.3. §èt c¸c dung dÞch d·y tiªu chuÈn vµ ®èt c¸c dung dÞch mÉu trªn m¸y quang kÕ ngän löa t¹i b­íc sãng 768nm (hoÆc kÝnh läc t­¬ng øng).

4.4. LËp ®å thÞ chuÈn t­¬ng quan gi÷a nång ®é kali trong dung dÞch tiªu chuÈn vµ sè ®o trªn m¸y.

5. C¸ch tÝnh:

TÝnh % khèi l­îng K2O trong mÉu:Trong ®ã:

C: Nång ®é kali cña mÉu ®èt x¸c ®Þnh ®­îc b»ng ®å thÞ (mg/ml)

m: Khèi l­îng mÉu c©n (g)1,205: HÖ sè chuyÓn tõ K sang K2O.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương