Thµnh phÇn ho¹t chÊttải về 6.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.09.2016
Kích6.76 Kb.

Liv 52Thµnh phÇn ho¹t chÊt:

Mçi viªn Liv 52 chøa:


C¸c thµnh phÇn ho¹t chÊt

Bét: Capparts spinosa 65mg, Cichorium intybus 65mg, Mandurbhasma 33mg, Solanum nigrum 32mg, Terminalia arjuna 32mg, Cassia occidentalis 16mg, Achillea millefolium 16mg, Tamarixgallica 16mg.

Vµ c¸c tinh chÊt Eclipta alba, Phyllanthus amarus, Boerhaavia diffusa, Tinospora cordifolia, Raphanus sativus, Emblica officinalis, Plumbago zeylanica, Embelia ribes, Terminalia chebula, Fumaria officinalis.D¹ng thuèc: Viªn bao ®­êng.

Nhãm thuèc: bæ gan.

C¬ chÕ ho¹t ®éng:

Liv.52 b¶o vÖ nhu m« gan chèng l¹i c¸c lo¹i ®éc tè vµ gi÷ cho chøc n¨ng gan ë møc tèt nhÊt.

*KÝch thÝch vµ t¨ng c­êng hiÖu qu¶ chøc n¨ng gan, t¨ng c­êng l­îng albumin.

*Thóc ®Èy sù phôc håi vµ t¸i t¹o gan.

*Gi¶m thiÓu sù xung huyÕt trong gan

*B¶o vÖ gan khái nh÷ng ®éc tè trong r­îu, thuèc vµ hãa chÊt.ChØ ®Þnh:

Ng¨n ngõa vµ ®iÒu trÞ:

*Viªm gan do virus

*BÖnh vÒ gan do r­îu

*Viªm gan m·n tÝnh vµ s¬ gan.

*Suy gi¶m chøc n¨ng gan

*Ch¸n ¨n

*Hãa chÊt vµ c¸c lo¹i phãng x¹ g©y nguy h¹i cho gan

*Thuèc g©y tæn h¹i cho gan

Lµ thuèc tèt sö dông trong qu¸ tr×nh phôc håi sau èm. §Æc biÖt gi¶i ®éc gan cho bÖnh nh©n dïng thuèc kh¸ng lao vµ r­îu.Tr×nh bµy:

Viªn bao ®­êng: lä 100 viªn bao ®­êng vµ in ch÷ trªn viªn


Tiªu chuÈn: Nhµ s¶n xuÊt

S¶n xuÊt bëi:

The Himalaya Drug Company

Makali, Bangalore 562 123, Indiawww.himalayahealthcare.com


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương