Tcxdvn 339: 2005 (iso 9836 : 1992) Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµtải về 84.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích84.43 Kb.


TCXDVN 339: 2005


TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt namTCXDVN 339: 2005


(ISO 9836 : 1992)

Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ-


®Þnh nghÜa, ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè

diÖn tÝch vµ kh«ng gian

Performance standards in building - Definition and

calculation of area and space indicators.

Hµ Néi - 2005Lêi nãi ®Çu

TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ - §Þnh nghÜa, ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè diÖn tÝch vµ kh«ng gian” quy ®Þnh c¸c ®Þnh nghÜa vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ sè diÖn tÝch vµ kh«ng gian toµ nhµ.


TCXDVN 339: 2005 (ISO 9836:1992)- “Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ - §Þnh nghÜa, ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè diÖn tÝch vµ kh«ng gian ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-BXD ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005.

Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- ®Þnh nghÜa, ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè diÖn tÝch vµ kh«ng gian

Performance standards in building- Definition and


calculation of area and space indicators

1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy ®­a ra c¸c ®Þnh nghÜa vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch.
§Ó ®o diÖn tÝch bÒ mÆt, tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c kh¸i niÖm kÝch th­íc th«ng thuû vµ kÝch th­íc phñ b×. Ph­¬ng ph¸p ®o theo trôc tim t­êng sö dông ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, hoÆc cho mét sè lo¹i c«ng tr×nh ®Æc biÖt, kh«ng ®­îc ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy.
C¸c chØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch ®Þnh nghÜa trong tiªu chuÈn nµy ®­îc sö dông trong thùc tÕ ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®o c¸c th«ng sè kh¸c nhau cña tÝnh n¨ng c«ng tr×nh x©y dùng, hoÆc nh­ mét c«ng cô trî gióp cho thiÕt kÕ. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c chØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ cho c¸c chØ tiªu vÒ chøc n¨ng, kü thuËt vµ kinh tÕ.
Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông khi thùc hiÖn:


 • LËp yªu cÇu kü thuËt cho c¸c tÝnh n¨ng h×nh häc cña mét toµ nhµ vµ c¸c kh«ng gian cña nã (vÝ dô : ®Ó thiÕt kÕ, lËp c¸c thñ tôc mua b¸n v.v...hoÆc trong c¸c luËt lÖ x©y dùng kh¸c khi phï hîp).
 • LËp hå s¬ kü thuËt cã liªn quan tíi tÝnh n¨ng cña toµ nhµ, ®­îc ng­êi thiÕt kÕ, c¸c nhµ thÇu vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt lËp ra.
 • §¸nh gi¸, so s¸nh hoÆc kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña toµ nhµ cã liªn quan tíi tÝnh n¨ng h×nh häc.


2. Tµi liÖu viÖn dÉn
ISO 6241: 1984- Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- C¸c nguyªn t¾c vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ c¸c yÕu tè cÇn xem xÐt

TCXDVN 213: 1998 (ISO 6707/1:1989)- Nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông-Tõ vùng- ThuËt ng÷ chung.


3. §Þnh nghÜa
C¸c ®Þnh nghÜa trong TCXD 213: 1998 ( ISO 6707-1) vµ c¸c ®Þnh nghÜa sau ®©y ®­îc ¸p dông cho c¸c môc ®Ých ë tiªu chuÈn nµy.
3.1. ChØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt (surface area indicators)
ChØ sè nµy dïng ®Ó ®o diÖn tÝch cña tõng lo¹i bÒ mÆt (vÝ dô: diÖn tÝch sö dông) vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a tõng lo¹i diÖn tÝch kh¸c nhau (vÝ dô: diÖn tÝch kÕt cÊu/ diÖn tÝch sö dông)
3.2. ChØ sè khèi tÝch (volume indicators)
ChØ sè nµy ®Ó ®o tõng lo¹i khèi tÝch (vÝ dô: khèi tÝch thùc) vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a tõng lo¹i khèi tÝch kh¸c nhau (vÝ dô: khèi tÝch tæng / khèi tÝch thùc)
3.3. ChØ sè hçn hîp gi÷a diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch (mixed surface and volume indicators)
ChØ sè nµy liªn hÖ c¸c d¹ng khèi tÝch víi c¸c d¹ng diÖn tÝch bÒ mÆt (vÝ dô: khèi tÝch tæng /diÖn tÝch sö dông) vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c d¹ng diÖn tÝch bÒ mÆt víi c¸c d¹ng khèi tÝch. ( vÝ dô: diÖn tÝch vá bao che cña toµ nhµ/ khèi tÝch thùc)
Ghi chó: Môc 5 ®­a thªm ®Þnh nghÜa vÒ c¸c lo¹i diÖn tÝch bÒ mÆt, c¸c khèi tÝch vµ c¸c chØ sè kh¸c nhau, víi c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n thÝch hîp.
4. §¬n vÞ ®o
C¸c chØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn viÖc ®o trªn mÆt b»ng vµ mÆt ®øng toµ nhµ, ®¬n vÞ cña c¸c chØ sè tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c phÐp tÝnh to¸n (m2, m3, m2/m2, m2/m3, m2/m2, m3/m3)
5.Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ danh môc c¸c chØ sè tÝnh n¨ng h×nh häc

C¸c chØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt vµ khèi tÝch cña c¸c toµ nhµ hiÖn cã hoÆc toµ nhµ ®­îc thiÕt kÕ cã thÓ ®­îc sö dông cã lîi chØ khi c¸c chØ sè lµ ®ång nhÊt ®­îc


sö dông vµ so s¸nh. TÊt c¶ c¸c chØ sè ph¶i lµ gièng nhau vÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh.
5.1. DiÖn tÝch bÒ mÆt

Xem h×nh 1

H×nh 1: ThÓ hiÖn c¸c lo¹i diÖn tÝch bÒ mÆt chÝnh cña toµ nhµ5.1.1. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n
5.1.1.1. DiÖn tÝch bÒ mÆt th¼ng ®øng vµ n»m ngang ®­îc ®o theo c¸c kÝch th­íc thùc tÕ. C¸c bÒ mÆt nghiªng ®­îc ®o trªn c¸c h×nh chiÕu theo chiÒu th¼ng ®øng cña chóng lªn mÆt ph¼ng n»m ngang ¶o (nh­ng viÖc tÝnh to¸n do mÊt nhiÖt ph¶i sö dông diÖn tÝch bÒ mÆt thùc tÕ).
5.1.1.2. §¬n vÞ cña diÖn tÝch bÒ mÆt lµ m2, lÊy ®Õn hai ch÷ sè thËp ph©n
5.1.2. DiÖn tÝch ®­îc che phñ (covered area)
5.1.2.1. DiÖn tÝch ®­îc che phñ lµ diÖn tÝch phÇn mÆt ®Êt bÞ chiÕm chç bëi c«ng tr×nh khi ®· hoµn thiÖn.
5.1.2.2. DiÖn tÝch ®­îc che phñ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn h×nh chiÕu theo chiÒu th¼ng ®øng cña c¸c kÝch th­íc phñ b× cña toµ nhµ lªn mÆt ®Êt.
C¸c phÇn sau ®©y kh«ng tÝnh vµo diÖn tÝch ®­îc che phñ cña toµ nhµ:


 • C¸c kÕt cÊu x©y dùng hoÆc c¸c bé phËn cña kÕt cÊu kh«ng ®­îc v­¬n lªn trªn mÆt ®Êt.

 • C¸c bé phËn phô, vÝ dô, thang bé ngoµi nhµ, ®­êng dèc ngoµi nhµ, m¸i ®ua, c¸c tÊm ch¾n n¾ng ngang, m¸i treo, ®Ìn ®­êng.

 • C¸c diÖn tÝch chiÕm chç cña c¸c thiÕt bÞ ngoµi trêi, vÝ dô nhµ kÝnh, nhµ phô vµ c¸c nhµ b¶o qu¶n.


5.1.3. Tæng diÖn tÝch sµn (total floor area)
5.1.3.1. Tæng diÖn tÝch sµn cña toµ nhµ lµ tæng diÖn tÝch sµn cña tÊt c¶ c¸c tÇng. C¸c tÇng cã thÓ bao gåm c¸c tÇng n»m hoµn toµn hoÆc mét phÇn d­íi mÆt ®Êt, c¸c tÇng phÝa trªn mÆt ®Êt, tÇng ¸p m¸i, hiªn, s©n th­îng, sµn kü thuËt hoÆc sµn ®Ó lµm kho chøa (xem h×nh 1).
Tæng diÖn tÝch sµn cÇn ph©n biÖt víi:


 1. C¸c diÖn tÝch sµn ®­îc bao quanh vµ che phñ ë mäi phÝa;

 2. DiÖn tÝch sµn, kh«ng ®­îc bao quanh ë mäi phÝa ®Õn hÕt chiÒu ®øng nh­ng ®­îc che phñ phÝa trªn, vÝ dô: ban c«ng kÝn (l«gia)

 3. C¸c diÖn tÝch sµn ®­îc bao quanh bëi c¸c bé phËn toµ nhµ (vÝ dô: t­êng ®ãn m¸i, vØa t­êng, lan can,...) nh­ng kh«ng ®­îc che phñ phÝa trªn, vÝ dô: ban c«ng hë.

5.1.3.2. Tæng diÖn tÝch sµn cña mçi ®é cao ®­îc tÝnh theo c¸c kÝch th­íc phñ b× cña c¸c bé phËn bao quanh sµn ë mçi tÇng. C¸c bé phËn nµy bao gåm c¶ c¸c phÇn ®· hoµn thiÖn, líp èp ch©n t­êng vµ t­êng ®ãn m¸i.


C¸c chç lâm vµo vµ nh« ra v× môc ®Ých kÕt cÊu hoÆc thÈm mü ®Òu kh«ng ®­îc tÝnh vµo tæng diÖn tÝch sµn nÕu chóng kh«ng lµm thay ®æi diÖn tÝch sµn thùc (5.1.5). C¸c diÖn tÝch sµn ®­îc che phñ kh«ng ®­îc qu©y kÝn hoÆc chØ ®­îc qu©y kÝn mét phÇn vµ kh«ng cã bé phËn qu©y (vÝ dô, c¸c diÖn tÝch ®­îc nªu ra trong ®iÒu 5.1.3.1 b), ®­îc tÝnh theo h×nh chiÕu theo chiÒu th¼ng ®øng cña c¸c giíi h¹n phÝa ngoµi bé phËn che bªn trªn.
DiÖn tÝch sµn thùc kh«ng x¸c ®Þnh cho c¸c kh«ng gian sau (xem ®iÒu 5.1.5.4):

 • Kho¶ng trèng gi÷a mÆt ®Êt vµ mÐp ngoµi cña toµ nhµ, vÝ dô bê hÌ;

 • Kho¶ng trèng bªn trong c¸c m¸i th«ng giã;

 • DiÖn tÝch m¸i kh«ng dµnh cho giao th«ng ®i bé mµ chØ dïng cho môc ®Ých b¶o tr×.

5.1.3.3. Tæng diÖn tÝch sµn ®­îc tÝnh to¸n riªng cho tõng ®é cao sµn. C¸c diÖn tÝch cã ®é cao thay ®æi trong mét tÇng (vÝ dô: s¶nh lín, chç ngåi kh¸n gi¶) còng ®­îc tÝnh to¸n riªng .5.1.3.4. Khi diÖn tÝch c¸c sµn ®­îc gép l¹i víi nhau, tû lÖ c¸c diÖn tÝch kh¸c nhau ( theo ®iÒu 5.1.3) còng cã thÓ ®­îc ph©n biÖt ®Ó ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ tÝnh to¸n riªng rÏ cho c¸c lo¹i khèi tÝch.
5.1.3.5. Tæng diÖn tÝch sµn lµ tæng diÖn tÝch sµn thùc (5.1.5) vµ diÖn tÝch do kÕt cÊu t¹o nªn (xem 5.1.6)
5.1.4. DiÖn tÝch sµn th«ng thuû ( intra-muros area)
5.1.4.1. DiÖn tÝch sµn th«ng thuû lµ tæng diÖn tÝch sµn (5.1.3) trõ ®i diÖn tÝch chiÕm chç cña c¸c t­êng bao ngoµi.
5.1.4.2. DiÖn tÝch sµn th«ng thuû ®­îc x¸c ®Þnh riªng rÏ cho tõng tÇng kh¸c nhau. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n ®­îc dïng ®Ó tÝnh tæng diÖn tÝch sµn (5.1.3) vµ phÇn diÖn tÝch chiÕm chç n»m trong mÐp t­êng bao ngoµi ( 5.1.6) lµ nh­ nhau. DiÖn tÝch sµn th«ng thuû ®­îc tÝnh b»ng hiÖu sè cña tæng diÖn tÝch sµn trõ ®i tæng diÖn tÝch chiÕm chç cña t­êng bao ngoµi.
5.1.4.3. DiÖn tÝch sµn th«ng thuû lµ tæng cña diÖn tÝch sµn thùc (5.1.5) vµ phÇn diÖn tÝch chiÕm chç cña c¸c t­êng ë bªn trong nhµ.
5.1.5. DiÖn tÝch sµn thùc (net floor area)
5.1.5.1. DiÖn tÝch sµn thùc lµ diÖn tÝch phÇn sµn n»m trong c¸c kÕt cÊu bao quanh (xem ®iÒu 5.1.3.2.)
5.1.5.2. DiÖn tÝch sµn thùc ®­îc tÝnh to¸n riªng rÏ cho tõng ®é cao sµn vµ ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.1.3.1. DiÖn tÝch sµn thùc ®­îc tÝnh theo c¸c kÝch th­íc cô thÓ cña toµ nhµ ®· hoµn thiÖn t¹i ®é cao sµn, ngo¹i trõ gê ch©n t­êng, ng­ìng cöa v.v...
DiÖn tÝch sµn che phñ kh«ng ®ùoc bao quanh, hoÆc chØ ®­îc bao quanh mét phÇn vµ kh«ng cã c¸c bé phËn bao quanh (c¸c diÖn tÝch ë ®iÒu 5.1.3.1 b) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng phÐp chiÕu ®øng cho c¸c giíi h¹n ngoµi cïng cña bé phËn che phñ. DiÖn tÝch cña c¸c phÇn cã ®é cao sµn thay ®æi trong mét tÇng (vÝ dô: s¶nh lín, chç ngåi kh¸n gi¶) còng ®­îc tÝnh to¸n riªng rÏ.
5.1.5.3. DiÖn tÝch sµn thùc còng bao gåm diÖn tÝch cña c¸c cÊu kiÖn th¸o l¾p ®­îc nh­ c¸c v¸ch ng¨n, ®­êng èng, vµ c¸c èng dÉn.
5.1.5.4. DiÖn tÝch sµn thùc kh«ng bao gåm c¸c diÖn tÝch sµn bÞ chiÕm chç bëi c¸c cÊu kiÖn, c¸c hèc cña cöa ®i vµ cöa sæ, hèc chõa ®Ó l¾p c¸c bé phËn bao quanh kh«ng gian.
5.1.5.5. DiÖn tÝch sµn thùc ®­îc chia thµnh:


 • DiÖn tÝch sµn sö dông (5.1.7)

 • DiÖn tÝch sµn kü thô©t (5.1.8) vµ

 • DiÖn tÝch l­u th«ng (5.1.9)5.1.6. DiÖn tÝch kÕt cÊu ( area of structural elements)
5.1.6.1. DiÖn tÝch kÕt cÊu lµ phÇn diÖn tÝch n»m trong tæng diÖn tÝch sµn (t¹i mÆt c¾t ngang ®é cao sµn) cña bé phËn bao quanh (vÝ dô: t­êng chÞu lùc bªn trong vµ bªn ngoµi) nh­ng kh«ng bao gåm diÖn tÝch cña c¸c cét, trô, vßm , èng khãi, v¸ch ng¨n v.v... (xem h×nh 1).
5.1.6.2. DiÖn tÝch kÕt cÊu ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng ®é cao sµn vµ ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt, diÖn tÝch nµy ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.1.3.1 ®Ó tÝnh to¸n. DiÖn tÝch kÕt cÊu ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c kÝch th­íc cña toµ nhµ vµ hoµn thiÖn t¹i ®é cao sµn ngo¹i trõ c¸c gê ch©n t­êng, ng­ìng cöa , gê ch©n cét. v.v...
5.1.6.3. DiÖn tÝch kÕt cÊu bao gåm c¶ c¸c phÇn diÖn tÝch sµn cña hèc cöa ®i, c¸c hèc trong c¸c cÊu kiÖn bao quanh sµn (xem 5.1.5.4). §iÒu nµy phï hîp víi ®iÒu 5.1.3.2.
5.1.6.4. DiÖn tÝch kÕt cÊu còng cã thÓ ®­îc tÝnh b»ng hiÖu sè gi÷a tæng diÖn tÝch sµn vµ diÖn tÝch sµn thùc (5.1.5).
5.1.7. DiÖn tÝch sö dông ( usable area)
5.1.7.1. DiÖn tÝch sö dông lµ phÇn diÖn tÝch sµn thùc ®­îc dïng cho c¸c môc ®Ých vµ chøc n¨ng sö dông cña toµ nhµ (xem h×nh 1)
5.1.7.2. DiÖn tÝch sö dông ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng ®é cao sµn vµ ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.1.3.1.
5.1.7.3. DiÖn tÝch sö dông ®­îc ph©n lo¹i theo môc ®Ých vµ chøc n¨ng sö dông ®­îc ®Æt ra cho toµ nhµ; th«ng th­êng diÖn tÝch nµy ®­îc ph©n thµnh diÖn tÝch sö dông chÝnh vµ diÖn tÝch sö dông phô.
ViÖc ph©n lo¹i theo chøc n¨ng sö dông chÝnh vµ phô phô thuéc vµo môc ®Ých sö dông cña toµn bé toµ nhµ. Xem b¶ng 1 vµ 2 trong ISO 6241: 1984.

5.1.8. DiÖn tÝch dÞch vô kü thuËt (services area)
5.1.8.1. DiÖn tÝch dÞch vô kü thuËt lµ phÇn diÖn tÝch sµn thùc dïng ®Ó l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt, vÝ dô nh­:


 1. C¸c trang thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ®­êng èng tho¸t n­íc th¶i;

 2. HÖ thèng cÊp n­íc;

 3. HÖ thèng cÊp nhiÖt vµ n­íc nãng;

 4. Trang thiÕt bÞ cÊp ga (kh«ng kÓ dïng ®Ó cÊp nhiÖt s­ëi Êm) vµ c¸c chÊt láng kh¸c;

 5. CÊp ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn;

 6. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ lµm l¹nh;

 7. M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh;

 8. Thang m¸y, thang cuèn vµ b¨ng t¶i (xem 5.1.9.3)

 9. C¸c trang thiÕt bÞ dÞch vô kü thuËt trung t©m kh¸c

5.1.8.2. DiÖn tÝch dÞch vô kü thuËt ®­îc x¸c ®Þnh riªng rÏ cho tõng ®é cao sµn hoÆc ®­îc ph©n bæ thªm, theo ®iÒu 5.1.3.1.


5.1.8.3. DiÖn tÝch sµn cña c¸c kh«ng gian cÇn thiÕt cho c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt chñ yÕu, c¸c lç kü thuËt cho ng­êi vµo söa ch÷a vµ c¸c ®­êng èng dÉn, vµ c¸c sµn kü thuËt ®Òu thuéc diÖn tÝch phôc vô.
5.1.9. DiÖn tÝch giao th«ng ( circulation area)
5.1.9.1. DiÖn tÝch giao th«ng lµ phÇn diÖn tÝch sµn thùc cã chøc n¨ng giao th«ng bªn trong toµ nhµ (vÝ dô: diÖn tÝch cÇu thang bé, giÕng thang, hµnh lang, ®­êng dèc trong nhµ, chç trµnh nhau (vÝ dô: c¸c ban c«ng tho¸t n¹n).
5.1.9.2. DiÖn tÝch giao th«ng ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng ®é cao sµn vµ ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.1.3.1. DiÖn tÝch sµn ë c¸c ®é cao kh¸c nhau trong mét tÇng còng ®­îc tÝnh to¸n riªng rÏ.
5.1.9.3. DiÖn tÝch sµn thùc cña c¸c giÕng thang m¸y vµ diÖn tÝch chiÕm chç cña c¸c trang thiÕt bÞ vËn chuyÓn bªn trong nhµ dïng cho môc ®Ých giao th«ng (vÝ dô: cÇu thang cuèn) cho tõng møc sµn (xem ®iÒu 5.1.8.1) còng n»m trong d¹ng diÖn tÝch giao th«ng.
5.1.10. DiÖn tÝch bao che cña toµ nhµ ( building envelope area)
5.1.10.1. DiÖn tÝch bao che cña toµ nhµ lµ nhµ hoÆc c¸c bé phËn cña toµ nhµ ®­îc bao quanh vµ che phñ ë mäi phÝa, bao gåm c¸c phÇn n»m trªn vµ d­íi mÆt ®Êt.

ViÖc ph©n biÖt c¸c diÖn tÝch ®­îc nªu theo c¸c thø tù sau: 1. DiÖn tÝch mãng

 2. DiÖn tÝch t­êng ngoµi n»m d­íi mÆt ®Êt

 3. DiÖn tÝch t­êng ngoµi n»m trªn mÆt ®Êt

 4. DiÖn tÝch m¸i

C¸c diÖn tÝch v¸ch hoÆc cöa kÝnh ®­îc x¸c ®Þnh riªng biÖt nh­ lµ mét phÇn cña diÖn tÝch t­êng ngoµi hoÆc bÒ mÆt m¸i.


C¸c phÇn sau ®©y kh«ng thuéc diÖn tÝch bao che:

 • C¸c phÇn cña toµ nhµ n»m phÝa d­íi cao ®é sµn tÇng trÖt (vÝ dô: c¸c phÇn n»m trong mãng)

 • C¸c chç lâm vµo vµ nh« ra v× môc ®Ých thÈm mü, chiÕu s¸ng cho ng­êi ®i bé, c¸c thang bé ngoµi nhµ, ®­êng dèc ngoµi nhµ, m¸i che, tÊm ch¾n n¾ng ngang, m¸i treo, cöa m¸i, hÖ thèng èng khãi,...

5.1.10.2. DiÖn tÝch mãng cña toµ nhµ lµ tæng diÖn tÝch nÒn ë ®é cao sµn tÇng trÖt


5.2. Khèi tÝch (volumes)

Xem h×nh 2H×nh 2: ThÓ hiÖn c¸c khèi tÝch chÝnh cña toµ nhµ

5.2.1. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n
5.2.1.1. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ lµ khèi tÝch tÝnh tõ c¸c mÆt giíi h¹n phÝa ngoµi. ViÖc ph©n biÖt c¸c lo¹i khèi tÝch tæng cÇn theo c¸c thø tù sau:


 1. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ ®­îc bao che ë mäi phÝa  theo ®iÒu 5.1.3.1 a) (xem 5.2.2);

 2. Khèi tÝch tæng cña c¸c phÇn trong toµ nhµ mµ kh«ng ®­îc bao phñ theo suèt chiÒu cao tõ mäi phÝa  theo nh­ ®iÒu 5.1.3.1 b) (xem 5.2.3);

 3. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ mµ ®­îc bao quanh b»ng c¸c chi tiÕt (nh­ t­êng ®ãn m¸i, vØa t­êng, lan can) nh­ng kh«ng ®­îc che phñ theo nh­ ®iÒu 5.1.3.1 c) (xem5.2.4).

5.2.1.2. Khèi tÝch thùc cña toµ nhµ tÝnh tõ c¸c mÆt giíi h¹n phÝa trong. ViÖc x¸c ®Þnh khèi tÝch thùc cÇn theo c¸c thø tù sau ®©y:


a) Khèi tÝch thùc n»m phÝa trªn cña diÖn tÝch sµn thùc (5.1.5)


 • Khèi tÝch thùc cña tÊt c¶ c¸c tÇng

 • Khèi tÝch thùc cña c¸c tÇng n»m d­íi mÆt ®Êt

 • Khèi tÝch thùc cña c¸c tÇng kh«ng hoµn chØnh

b) Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû (5.1.4)

c) Khèi tÝch thùc n»m phÝa trªn diÖn tÝch sö dông (5.1.7)

d) Khèi tÝch thùc n»m phÝa trªn diÖn tÝch phôc vô (5.1.8)

e) Khèi tÝch thùc n»m phÝa trªn diÖn tÝch giao th«ng (5.1.9)
C¸c lo¹i khèi tÝch thùc nãi trªn cã thÓ ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.2.1.1 a), b), c).
5.2.1.3. §¬n vÞ c¸c khèi tÝch lµ m3, lÊy ®Õn hai ch÷ sè thËp ph©n.
5.2.1.4. C¬ së cho viÖc tÝnh to¸n khèi tÝch lµ diÖn tÝch c¸c bÒ mÆt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ môc 5.1 vµ c¸c chiÒu cao phÝa trªn cña c¸c mÆt ®ã ( vÝ dô, chiÒu cao nhµ, chiÒu cao tÇng, chiÒu cao phßng, chiÒu cao cña c¸c bé phËn bao quanh sµn).
Khi toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn trong toµ nhµ ®­îc giíi h¹n bëi c¸c mÆt kh«ng theo ph­¬ng th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang, khèi tÝch sÏ ®­îc tÝnh to¸n theo c¸c c«ng thøc thÝch hîp.

5.2.1.5. DiÖn tÝch c¸c chç lâm vµ chç nh« ra v× c¸c môc ®Ých kÕt cÊu vµ thÇm mü (vÝ dô: thang ngoµi nhµ, ®­êng dèc ngoµi nhµ, t­êng vØa, tÊm ch¾n n¾ng ngang, m¸i treo, hÖ thèng èng khãi, trang thiÕt bÞ ®­êng phè,...) lo¹i h×nh vµ c¸c thµnh phÇn phô kh¸c ®Òu kh«ng ®­îc tÝnh trong khèi tÝch thùc


5.2.2. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ ®­îc bao quanh mäi phÝa
5.2.2.1. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ mµ ®­îc bao kÝn xung quanh vµ ®­îc che phñ phÝa trªn vÒ mäi phÝa lµ tÝch sè cña tæng diÖn tÝch sµn ( theo ®iÒu 5.1.3.1a) vµ chiÒu cao ®­îc tÝnh theo ®iÒu 5.2.1.4 hoÆc lÊy theo chiÒu cao thÝch hîp.
5.2.2.2. C¸c chiÒu cao tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

 1. §èi víi c¸c phÇn d­íi mÆt ®Êt
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a d¹ d­íi cña kÕt cÊu ®ì sµn cho tíi mÆt sµn cña tÇng trªn.


Ghi chó : Mãng, c¸c líp cña lâi cøng v.v...kh«ng ®­îc tÝnh
b) §èi víi c¸c tÇng th«ng th­êng phÝa trªn mÆt ®Êt


 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt sµn vµ trÇn (thuéc mÆt sµn tÇng trªn).

c) §èi víi c¸c tÇng mµ trÇn còng ®ång thêi lµ mÆt ngoµi hoÆc mÆt cña m¸i (vÝ dô: tÇng phÝa d­íi, sµn rçng, tÇng ¸p m¸i):
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt cña sµn vµ bÒ mÆt cña m¸i hoÆc s©n th­îng

d) §èi víi c¸c tÇng mµ mÆt d­íi còng lµ mÆt ngoµi (vÝ dô: tÇng phÝa trªn cña tÇng trèng):
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt d­íi vµ mÆt sµn cña tÇng trªn.


5.2.3. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ kh«ng ®­îc bao quanh mäi phÝa ®Õn hÕt chiÒu cao nh­ng ®­îc che phñ
5.2.3.1. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc phÇn toµ nhµ kh«ng ®­îc bao quanh mäi phÝa nh­ng ®­îc che phñ, lµ tÝch sè cña tæng diÖn tÝch sµn (theo ®iÒu 5.1.3 b) vµ chiÒu cao t­¬ng øng
5.2.3.2. ChiÒu cao dïng ®Ó tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:
a) §èi víi c¸c diÖn tÝch n»m phÝa d­íi mÆt ®Êt ®­îc bao phñ bëi mét tÇng ®­îc bao quanh ë mäi phÝa (vÝ dô: s¶nh vµo nhµ kh«ng cã tÇng hÇm).


 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a d¹ d­íi cña kÕt cÊu ®ì sµn vµ mÆt d­íi tÇng trªn.


Ghi chó : Mãng, c¸c líp cña lâi cøng, v.v...kh«ng ®­îc tÝnh.
b) §èi víi c¸c diÖn tÝch n»m gi÷a c¸c tÇng ®­îc bao quanh mäi phÝa (vÝ dô: s¶nh vµo nhµ cã tÇng hÇm, tÇng trèng):


 • Lµ kho¶ng c¸ch thËt gi÷a mÆt sµn vµ mÆt phÝa d­íi cña tÇng trªn

c) §èi víi c¸c diÖn tÝch n»m phÝa d­íi mét tÇng kh«ng ®­îc bao quanh mäi phÝa hoÆc ®èi víi c¸c tÇng cã trÇn lµ mÆt bao ngoµi toµ nhµ hoÆc m¸i (vÝ dô: logia, hµnh lang ngoµi, tÇng hë trong cña khu ®Ó xe nhiÒu tÇng, s©n th­îng cã m¸i che):
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt sµn vµ mÆt m¸i hoÆc trÇn.

d) §èi víi c¸c diÖn tÝch n»m d­íi mét tÇng kh«ng ®­îc bao quanh mäi phÝa vµ cã mÆt d­íi cïng lµ mÆt bao ngoµi nhµ (vÝ dô: hµnh lang ngoµi cña tÇng trÖt):
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt phÝa d­íi bao ngoµi nhµ vµ bé phËn che phñ phÝa trªn.

e) §èi víi c¸c toµ nhµ cã mét tÇng hoÆc c¸c phÇn cña toµ nhµ (vÝ dô: tr¹m x¨ng, hµnh lang d¹ng nhµ cÇu, s¶nh nghØ hë):
 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a d¹ d­íi cña kÕt cÊu ®ì sµn vµ mÆt m¸i.


Ghi chó : Mãng, c¸c líp cña lâi cøng, v.v...kh«ng ®­îc tÝnh.
5.2.4. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc phÇn nhµ ®­îc bao quanh bëi c¸c bé phËn nh­ng kh«ng ®­îc che phñ
5.2.4.1. Khèi tÝch tæng cña toµ nhµ hoÆc phÇn toµ nhµ ®­îc bao quanh bëi c¸c bé phËn nh­ng kh«ng ®­îc che phñ lµ tÝch sè cña tæng diÖn tÝch sµn (tÝnh theo ®iÒu 5.1.3 c) ) vµ chiÒu cao t­¬ng øng
5.2.4.2. ChiÒu cao tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:
a) §èi víi c¸c diÖn tÝch n»m trªn mét tÇng (vÝ dô: tÇng th­îng )


 • Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt cña tÇng ®ã vµ mÐp trªn cña c¸c bé phËn bao quanh

b) §èi víi c¸c diÖn tÝch cña c¸c phÇn nh« ra:


- Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt d­íi cña phÇn nh« ra vµ mÆt trªn cña c¸c bé phËn bao quanh.
5.2.5. Khèi tÝch thùc (net volume) (xem h×nh 2)
5.2.5.1. Khèi tÝch thùc lµ tÝch sè cña diÖn tÝch sµn thùc(5.2.5) vµ chiÒu cao tõ bÒ mÆt sµn tíi mÆt d­íi trÇn.
5.2.5.2. Khèi tÝch thùc ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c thø tù sau:


 1. Khèi tÝch thùc cña tÊt c¶ c¸c tÇng n»m trªn mÆt ®Êt;
 1. Khèi tÝch thùc cña c¸c tÇng n»m d­íi mÆt ®Êt;
 1. Khèi tÝch thùc cña c¸c tÇng kh«ng hoµn chØnh

5.2.5.3. Khèi tÝch thùc cã thÓ ®­îc ph©n bæ theo ®iÒu 5.2.1. a), b). vµ c).


5.2.6. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû
5.2.6.1. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû lµ tÝch sè cña diÖn tÝch sµn th«ng thuû (5.1.4) vµ chiÒu cao tõ mÆt sµn tíi mÆt d­íi trÇn.
5.2.6.2. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch th«ng thuû ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng cao ®é sµn.
5.2.7. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sö dông
5.2.7.1. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sö dông lµ tÝch sè cña diÖn tÝch sö dông (5.1.7) vµ chiÒu cao tõ mÆt sµn tíi mÆt d­íi trÇn.
5.2.7.2. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sö dông ®­îc x¸c ®Þnh riªng rÏ cho tõng cao ®é sµn.
5.2.8. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch phôc vô
5.2.8.1. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch phôc vô lµ tÝch sè cña diÖn phôc vô (5.1.8) vµ chiÒu cao t­¬ng øng.
5.2.8.2. ChiÒu cao tÝnh to¸n lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt sµn vµ mÆt d­íi cña trÇn kÕ tiÕp kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña chóng trong toµ nhµ (vÝ dô: hèc kü thuËt nhiÒu tÇng).
5.2.9. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch giao th«ng
5.2.9.1. Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch giao th«ng lµ tÝch sè cña diÖn tÝch giao th«ng (5.1.9) vµ chiÒu cao t­¬ng øng.
5.2.9.2. ChiÒu cao tÝnh to¸n lµ kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt sµn vµ mÆt d­íi cña trÇn kÕ tiÕp kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña chóng trong toµ nhµ (vÝ dô: lång thang bé nhiÒu tÇng, giÕng thang m¸y).
5.3. VÝ dô vÒ c¸c chØ sè
5.3.1. ChØ sè diÖn tÝch bÒ mÆt
5.3.1.1. PhÐp ®o vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n:

 • DiÖn tÝch che phñ

 • Tæng diÖn tÝch sµn

 • DiÖn tÝch sµn th«ng thuû

 • DiÖn tÝch sµn thùc

 • DiÖn tÝch c¸c bé phËn kÕt cÊu

 • DiÖn tÝch sö dông:

 1. DiÖn tÝch sö dông chÝnh

 2. DiÖn tÝch sö dông phô
 • DiÖn tÝch dÞch vô kü thuËt

 • DiÖn tÝch giao th«ng

 • DiÖn tÝch bao che cña toµ nhµ
 1. DiÖn tÝch mÆt phÝa d­íi toµ nhµ

 2. DiÖn tÝch t­êng ngoµi n»m d­íi mÆt ®Êt

 3. DiÖn tÝch t­êng ngoµi n»m trªn mÆt ®Êt

 • DiÖn tÝch phÇn l¾p kÝnh cña t­êng ngoµi

 • DiÖn tÝch phÇn ®­îc bao quanh cña t­êng ngoµi

d) DiÖn tÝch m¸i • DiÖn tÝch phÇn l¾p kÝnh cña m¸i

 • DiÖn tÝch c¸c phÇn ®­îc bao quanh cña m¸i

5.3.1.2. Tû lÖ (diÖn tÝch/diÖn tÝch) • Tæng diÖn tÝch sµn / diÖn tÝch sö dông

 • DiÖn tÝch sö dông chÝnh / diÖn tÝch sö dông

 • Tæng diÖn tÝch sµn th«ng thuû / diÖn tÝch sö dông

 • Tæng diÖn tÝch sµn / diÖn tÝch sµn thùc

 • DiÖn tÝch giao th«ng / diÖn tÝch sö dông

 • DiÖn tÝch bao che cña toµ nhµ / diÖn tÝch sö dông.


5.3.2. ChØ sè kh«ng gian
5.3.2.1. PhÐp ®o vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n
Khèi tÝch tæng


 • Theo nh­ môc 5.2.2

 • Theo nh­ môc 5.2.3

 • Theo nh­ môc 5.2.4

Khèi tÝch thùc
 • Khèi tÝch thùc cña tÊt c¶ c¸c tÇng

 • Khèi tÝch thùc cña c¸c tÇng n»m d­íi mÆt ®Êt

 • Khèi tÝch thùc cña c¸c phÇn kh«ng hoµn chØnh

Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû


Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sö dông
Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch phôc vô
Khèi tÝch thùc phÝa trªn giao th«ng
5.3.2.2. Tû lÖ (khèi tÝch / khèi tÝch )
Khèi tÝch tæng / khèi tÝch thùc
Khèi tÝch thùc cña tÊt c¶ c¸c tÇng / Khèi tÝch thùc
Khèi tÝch thùc cña tÊt c¶ c¸c tÇng d­íi mÆt ®Êt / Khèi tÝch thùc
Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû / khèi tÝch tæng
Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sµn th«ng thuû / Khèi tÝch thùc
Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch sö dông / khèi tÝch tæng
Khèi tÝch thùc phÝa trªn diÖn tÝch phôc vô/ khèi tÝch thùc
5.3.3. ChØ sè quan hÖ gi÷a diÖn tÝch vµ khèi tÝch
5.3.3.1. PhÐp ®o vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n
Xem chi tiÕt trong ®iÒu 5.3.1.1 vµ 5.3.2.1
5.3.3.2. Tû lÖ (khèi tÝch / diÖn tÝch)
Khèi tÝch tæng / tæng diÖn tÝch sµn
Khèi tÝch tæng / diÖn tÝch sµn thùc
Khèi tÝch thùc / tæng diÖn tÝch sµn
5.3.3.3. Tû lÖ (diÖn tÝch / khèi tÝch)
DiÖn tÝch toµ nhµ ®­îc bao che / khèi tÝch tæng
DiÖn tÝch toµ nhµ ®­îc bao che / khèi tÝch phÝa trªn diÖn tÝch sö dông
5.4. DiÔn gi¶i
Danh môc c¸c chØ sè cã thÓ ®­îc bæ sung tuú theo yªu cÇu.
Danh môc c¸c chØ sè diÖn tÝch vµ khèi tÝch cã thÓ ®­îc ph©n bæ nh­ trong ISO 6241:1984, b¶ng 2 vµ/ hoÆc danh môc nµy cã thÓ hoµnthiÖn theo c¸ch ph©n lo¹i ®· ®­îc thõa nhËn nh­ sau:


 • C¸c d¹ng phÐp ®o vµ/hoÆc c¸ch tÝnh to¸n theo môc 5.1.1 vµ 5.2.1 trë ®i

 • C¸c d¹ng sö dông

 • C¸c d¹ng kÕt cÊu

 • C¸c d¹ng cÊp vèn.Phô lôc A

(Tham kh¶o)
Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o 1. ISO 2640:1980- Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- Néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy.

 2. ISO 7162:1992- Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- Néi dung vµ cÊu tróc c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng

 3. ISO 7164:1992- Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- PhÇn 1: C¸c ®Þnh nghÜa vµ c¸ch diÔn gi¶i tÝnh n¨ng

 4. ISO 7164:1992- Tiªu chuÈn tÝnh n¨ng trong toµ nhµ- PhÇn 2: C¸c kh«ng gian ho¹t ®éng trong phßng vµ toµ nhµ

----------------------

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương