Tcn tiªu chuÈn ngµnh


C.2.1 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña c¸c tiÕp ®Êt ®¬n trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊttải về 0.96 Mb.
trang14/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

C.2.1 TÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt cña c¸c tiÕp ®Êt ®¬n trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt


C.2.1.1 Trong thùc tÕ ®Êt cã kÕt cÊu kh«ng ®ång nhÊt. Th­êng ®Êt cã nhiÒu líp ®­îc x¸c ®Þnh bëi kÕt cÊu ®Þa chÊt cña ®Êt. Gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña c¸c líp ®Êt phÝa trªn thay ®æi theo mïa.

ViÖc tÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt trong tr­êng hîp nµy theo d¹ng kÕt cÊu ®Êt ®ång nhÊt sÏ cã sai sè lín.

§Ó tÝnh to¸n ®iÖn trë tiÕp ®Êt trong tr­êng hîp ®Êt cã nhiÒu líp cã thÓ sö dông hÖ sè mïa. Nh­ng kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm hÖ sè mïa cho thÊy r»ng hÖ sè mïa lµ kh«ng gièng nhau kh«ng nh÷ng chØ ë c¸c chç kh¸c nhau mµ cßn thay ®æi m¹nh trong ph¹m vi cña mét vïng kh«ng lín l¾m, phô thuéc vµo vÞ trÝ cô thÓ bè trÝ tiÕp ®Êt.

§Ó cã kÕt qu¶ tÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n cÇn ph¶i xÐt ®Õn c¸c líp ®Êt cã ®é dÉn kh¸c nhau. MÆc dï trong tr­êng hîp tæng qu¸t ®Êt cã kÕt cÊu nhiÒu líp, nh­ng tuyÖt ®¹i ®a sè c¸c tr­êng hîp ®ñ chÝnh x¸c ta cã thÓ thay b»ng cÊu h×nh ®Êt hai líp, trong ®ã líp trªn cã chiÒu dÇy h vµ cã ®iÖn trë suÊt 1 cßn líp d­íi dÇy v« cïng cã ®iÖn trë suÊt 2.

C.2.1.2 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét èng ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp (xem h×nh C.6) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

(C.16)

Trong ®ã:

d - ®­êng kÝnh cña èng, m;

l - chiÒu dµi cña èng, m;

h - chiÒu dÇy cña líp ®Êt phÝa trªn, m;

1,2- ®iÖn trë suÊt t­¬ng øng cña c¸c líp ®Êt phÝa trªn vµ phÝa d­íi, .m.
C.2.1.3 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña mét d©y (hoÆc d¶i) dµi n»m ngang trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:      1. Khi d©y (hoÆc d¶i) tiÕp ®Êt dµi n»m trong líp ®Êt phÝa trªn (t < h)

(C.17)

  1. Khi d©y (hoÆc d¶i) tiÕp ®Êt dµi n»m trong líp ®Êt phÝa d­íi (t>h)

(C.18)


Trong ®ã:

l- chiÒu dµi cña d©y (hoÆc d¶i), m;

K = (2-1)/(2+1) - hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt cña ®Êt;

d- ®­êng kÝnh cña d©y, m; (nÕu lµ d¶i, th× ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng cña mét d¶i cã chiÒu réng b ®­îc lÊy b»ng d = b/2).

C.2.1.4 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d­íi d¹ng vßng trßn trong ®Êt cã hai líp, khi mÆt ph¼ng ng¨n c¸ch gi÷a hai líp trïng víi mÆt ®¼ng thÕ, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

(C.19)

Trong ®ã:

D- ®­êng kÝnh cña vßng trßn tiÕp ®Êt, m;

d- ®­êng kÝnh (hoÆc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng) cña d©y (hoÆc d¶i), m;

1, 2 - ®iÖn trë suÊt t­¬ng øng cña c¸c líp ®Êt trªn vµ d­íi, .m;

h - chiÒu dÇy cña líp ®Êt phÝa trªn, m.

C.2.1.5 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d¹ng tÊm trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt, gåm hai líp khi mÆt ng¨n c¸ch trïng víi mÆt ®¼ng thÕ tiÕp ®Êt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

(C.20)

Trong ®ã:

D- ®­êng kÝnh (hoÆc ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng) cña tÊm, m.

C.2.1.6 §iÖn trë tiÕp ®Êt cña ®iÖn cùc d¹ng l­íi ®Æt trong ®Êt kh«ng ®ång nhÊt gåm hai líp, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:(C.21)

Trong ®ã:

L- tæng chiÒu dµi c¸c d©y (hoÆc d¶i) dµi, m;

D- ®­êng kÝnh diÖn tÝch cña l­íi, m;

 - tham sè (1/m) khi xÐt ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®ång nhÊt cña  theo ®é s©u cña ®Êt. Gi¸ trÞ cña  ®­îc tr×nh bµy trªn h×nh C.7.

C.2.1.7 Trong tr­êng hîp líp ®Êt phÝa trªn cã ®iÖn trë suÊt lín, ®Ó ®¶m b¶o tiªu chuÈn ®iÖn trë tiÕp ®Êt kh«ng thÓ t¨ng sè l­îng ®iÖn cùc tiÕp ®Êt, ta cã thÓ dïng mét hoÆc hai tiÕp ®Êt ch«n s©u. C¸c tiÕp ®Êt ch«n s©u lµ c¸c tiÕp ®Êt ch«n th¼ng ®øng cã chiÒu dµi lín hoÆc ng¾n ®­îc ®Æt ë mét ®é s©u lín, n¬i ®Êt cã ®é dÉn ®iÖn tèt. D¹ng tiÕp ®Êt ®­îc lùa chän kh¸c nhau theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. §Ó thuËn tiÖn ta chän ®iÖn cùc tiÕp ®Êt lµ c¸c thanh dµi ®ång nhÊt cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi.

§iÖn trë tiÕp ®Êt cña hÖ thèng tiÕp ®Êt ch«n s©u ®­îc x¸c ®Þnh gÇn ®óng b»ng c«ng thøc nh­ trong C.2.1.2.

C.2.1.8 §Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña tiÕp ®Êt ch«n s©u theo c¸c sè liÖu ®iÖn trë tiÕp ®Êt yªu cÇu vµ c¸c gi¸ trÞ chiÒu dÇy cña líp ®Êt phÝa trªn h, ®iÖn trë suÊt cña c¸c líp ®Êt 1, 2 ®· biÕt tr­íc ta cã thÓ dïng to¸n ®å h×nh C.8.

Tr×nh tù x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña tiÕp ®Êt ch«n s©u nh­ sau:

Tõ mét ®iÓm phÝa bªn ph¶i cña trôc hoµnh t­¬ng øng víi chiÒu dÇy cña líp ®Êt phÝa trªn h, ta kÎ mét ®­êng th¼ng gãc víi trôc hoµnh ®Õn c¾t mét ®­êng cña ®å thÞ t­¬ng øng víi tØ sè 2/1. Tõ ®iÓm c¾t ta kÎ mét ®­êng song song víi trôc hoµnh ®Õn c¾t mét ®­êng cña ®å thÞ nh¸nh bªn tr¸i t­¬ng øng víi tØ sè 2/R. Tõ ®iÓm c¾t míi nhËn ®­îc ta tiÕp tôc kÎ mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi trôc hoµnh, ®iÓm c¾t cña ®­êng th¼ng vu«ng gãc nµy víi trôc hoµnh cho ta gi¸ trÞ chiÒu dµi cña tiÕp ®Êt ch«n s©u.

Trªn h×nh C.8 minh häa cho tr­êng hîp h = 15 m, 1 = 500 .m, 2 = 100 .m, R = 20 . Gi¸ trÞ chiÒu dµi cña tiÕp ®Êt ch«n s©u t×m ®­îc lµ l = 18,5 m.C.3 TÝnh to¸n hÖ thèng tiÕp ®Êt khi cã c¶i t¹o ®Êt

C.3.1 Khi c¸c hÖ thèng tiÕp ®Êt ®Æt trong ®Êt cã ®iÖn trë suÊt cña ®Êt cao, líp ®Êt gÇn víi ®iÖn cùc tiÕp ®Êt ®ãng vai trß chÝnh t¹o ra ®iÖn trë ®èi víi dßng tõ tiÕp ®Êt ch¶y vµo ®Êt.


VËy ®Ó gi¶m nhá ®iÖn trë tiÕp ®Êt, ta chØ cÇn gi¶m ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë xung quanh ®iÖn cùc víi kho¶ng c¸ch kh«ng lín l¾m (1,5  2,5) m.

Sö dông bét than cèc cho phÐp gi¶m nhá ®iÖn trë tiÕp ®Êt, n©ng cao ®é æn ®Þnh lµm viÖc cña tiÕp ®Êt trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña ®Êt vµ khÝ hËu. Møc gi¶m nhá ®iÖn trë tiÕp ®Êt vµ n©ng cao ®é æn ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo chiÒu dÇy (®­êng kÝnh) cña líp trung gian b»ng bét than cèc.

C.3.2 §iÖn trë cña mét ®iÖn cùc tiÕp ®Êt d¹ng thanh (hoÆc èng) ch«n th¼ng ®øng trong ®Êt cã chÊt ho¹t ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:

(C.22)

Trong ®ã:

K1- hÖ sè nhiÖt ®é cña ®Êt thay ®æi theo mïa, ®èi víi ®iÖn cùc d¹ng thanh (èng) lÊy b»ng 1,3;

d- ®iÖn trë suÊt cña ®Êt, .m;

lb- chiÒu dµi cña ®iÖn cùc, m;

hb- kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Êt ®Õn gi÷a ®iÖn cùc, m;

db- ®­êng kÝnh ngoµi cña ®iÖn cùc, m;

hh- ®iÖn trë suÊt cña bét than cèc, .m;

dhh- ®­êng kÝnh cña chÊt ho¹t ho¸ - líp trung gian b»ng bét than cèc bao quanh thanh (èng) thÐp, m.

Chó thÝch:


  • §èi víi c¸c ®iÖn cùc b»ng thÐp gãc, thay db b»ng ®­êng kÝnh t­¬ng ®­¬ng cña èng, cã nghÜa lµ db = 0,95.a (a lµ chiÒu réng cña thanh thÐp gãc).

  • §iÖn trë suÊt cña bét than cèc hh, gåm c¸c h¹t cã ®­êng kÝnh kh«ng lín h¬n 10-15 mm, dao ®éng tõ 0,22 ®Õn 2,5 .m. Trong tÝnh to¸n lÊy b»ng 2,5 .m.


: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương