Tcn tiªu chuÈn ngµnh


E.2.3 Sù phô thuéc ®iÖn trë suÊt cña ®Êt vµo nhiÖt ®é ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sautải về 0.96 Mb.
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích0.96 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

E.2.3 Sù phô thuéc ®iÖn trë suÊt cña ®Êt vµo nhiÖt ®é ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau:


t = 18 / 1 + (t0 - 180);

Trong ®ã:

t- ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë nhiÖt ®é t0C;

18- ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë nhiÖt ®é 180C;

- hÖ sè nhiÖt cña ®é dÉn ®iÖn, trong gi¶i nhiÖt ®é (180C  500C) cã gi¸ trÞ b»ng 0,026.

E.2.4 Trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®o ®¹t gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt cña ®Êt t¹i khu vùc ®Æt tr¹m cã thÓ lÊy gi¸ trÞ ®iÖn trë suÊt tõ b¶n ®å ph©n vïng ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë ViÖt Nam, nh­ tr×nh bµy trªn h×nh E.5.

H×nh E.5 - B¶n ®å ph©n vïng ®iÖn trë suÊt cña ®Êt ë ViÖt Nam
Phô lôc F

TÝnh to¸n hÖ sè che ch¾n cña d©y chèng sÐt ngÇm
F.1 T¸c dông che ch¾n cña d©y chèng sÐt ngÇm phô thuéc vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt cña d©y chèng sÐt ngÇm vµ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè che ch¾n .

HÖ sè che ch¾n  ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè c¸c dßng ®iÖn trªn vá c¸p khi cã (Ish) vµ kh«ng cã (Ish) d©y chèng sÐt ngÇm nh­ sau:

 = Ish / Ish

F.2 HÖ sè che ch¾n cña mét d©y chèng sÐt ngÇm (xem h×nh F. a).

HÖ sè che ch¾n cña mét d©y chèng sÐt ngÇm ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc:

 = ln(x/s) / ln(x2/s.r)

Trong ®ã :

r - b¸n kÝnh trung b×nh cña vá c¸p;

s - b¸n kÝnh cña d©y chèng sÐt ngÇm;

x - kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña c¸p vµ d©y chèng sÐt ngÇmB¶ng F.1 vµ F.2 cho c¸c gi¸ trÞ hÖ sè che ch¾n ®èi víi mét sè kÝch th­íc d©y dÉn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn vµ d©y chèng sÐt ngÇm kh¸c nhau.

B¶ng F.1 - HÖ sè che ch¾n víi r = 10 mm

x(m)

s = 2 mm

s = 3 mm

s = 5 mm

s = 8 mm

s = 12 mm

0,15

0,61

0,59

0,56

0,52

0,48

0,25

0,60

0,58

0,55

0,52

0,49

0,50

0,59

0,57

0,54

0,51

0,49

1,00

0,57

0,.56

0,53

0,51

0,49

B¶ng F.2 - HÖ sè che ch¾n víi r = 20 mm

x(m)

s = 2 mm

s = 3 mm

s = 5 mm

s = 8 mm

s = 12 mm

0,15

0,68

0,65

0,62

0,59

0,55

0,25

0,65

0,63

0,60

0,57

0,54

0,50

0,63

0,61

0,59

0,56

0,54

1,00

0,61

0,60

0,58

0,55

0,53

F.2. HÖ sè che ch¾n cña nhiÒu d©y chèng sÐt ngÇm ®­îc bè trÝ trªn mét ®­êng trßn xung quanh c¸p

F.2.1 Tr­êng hîp dïng hai d©y chèng sÐt ngÇm (xem h×nh F.b)


B¶ng F.3 - HÖ sè che ch¾n cña 2 d©y chèng sÐt ngÇm

x(m)

g = 30

g = 45

g = 60

g = 90

0,15

0,38

0,36

0,34

0,33

0,25

0,38

0,35

0,34

0,33

0,50

0,37

0,35

0,34

0,33

1,00

0,37

0,35

0,34

0,33F.2.2 Tr­êng hîp dïng ba d©y chèng sÐt ngÇm, víi kho¶ng c¸ch x = 0,25 m (xem h×nh F.c)


B¶ng F.4 - HÖ sè che ch¾n cña 3 d©y chèng sÐt ngÇm (x = 0,25 m)

g = 30

g = 60

g = 90

g = 120

0.33

0.26

0.23

0.22

F.2.3 Tr­êng hîp dïng n d©y chèng sÐt ngÇm bè trÝ ®èi xøng xung quanh c¸p, víi kho¶ng c¸ch x = 0,25 m (xem h×nh F.d, F.e, F.f).


B¶ng F.5 - HÖ sè che ch¾n cña n d©y chèng sÐt ngÇm
bè trÝ ®èi xøng xung quanh c¸p (víi x = 0,25 m)


n = 4

n = 6

n = 8

0.16

0.09

0.06
H×nh F: Bè trÝ d©y chèng sÐt ngÇm xung quanh c¸p

B¶ng tõ viÕt t¾t


Ch÷ viÕt t¾t

TiÕng Anh

TiÕng ViÖt

EEC

Electronic Equipment Cabinet

Cabin thiÕt bÞ ®iÖn tö

EEE

Electronic Equipment Enclosure

CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö

AG/EEE


Above Ground EEE


CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö ®Æt næi trªn mÆt ®Êt

BG/EEE

Below Ground EEE

CÊu tróc che ch¾n b¶o vÖ thiÕt bÞ ®iÖn tö ®Æt ngÇm d­íi mÆt ®Êt

BN

Bonding Network

M¹ng liªn kÕt

CBN

Common Bonding Network

M¹ng liªn kÕt chung

MBN

Mesh Bonding Network

M¹ng liªn kÕt m¾t l­íi

IBN

Isolated Bonding Network

M¹ng liªn kÕt c¸ch ly

M-IBN

Mesh- Isolated Bonding Network

M¹ng liªn kÕt c¸ch ly m¾t l­íi

S -IBN

Star - Isolated Bonding Network

M¹ng liªn kÕt c¸ch ly h×nh sao

SPC

Single Point Connection

§iÓm nèi ®¬n

SPCW

Single Point Connection Window

Cöa sæ ®iÓm nèi ®¬n

LPZ

Lightning Protection Zone

Vïng b¶o vÖ chèng sÐt

IT

Insulation Terrestrial

M¹ng IT

TN

Terrestrial Neutral

M¹ng TN

TN- C

Terrestrial neutral combined

M¹ng TN- C

TN- S

Terrestrial neutral separated

M¹ng TN- S

TN-C-S

Terrestrial neutral combined and separated

M¹ng TN-C-S

TT

Terrestriated Terrestrial

M¹ng TT


tµi liÖu tham kh¶o


1.

IEC 1024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General principles 03/1990

2.

IEC 1024-1-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General principles. Section 1: Guide A - Selection of protection levels for lightning protection systems, 08/1993

3.

IEC 61024-1-2: Protection of structures against lightning

Part 1-2: General principlesGuide B - Design, installation, maintenance and inspection of lightning protetion systems. 05/1998

4.

IEC 61643-1: Surge protective devices connected to low - voltage power distribution systems. Part 1: Performance requirements and testing methods, 02/1998

5.

ITU-T Directives: The protection of telecomunication and equipment against lightning discharges, ITU, 1974 and 1978

6.

ITU-T Recommendation K.39, Risk assessment of damages to telecommunication sites due to lightning discharges, 10/ 1996

7.

ITU-T Recommendation K.40. Protection against LEMP in telecommunication centers, 10/ 1996

8.

ITU-T Recommendation K.25, Protection of optical fibre cables, 11/ 2000

9.

ITU-T Recommendation K.47, Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges, 09/ 2000

10.

ITU-T Recommendation K.27, Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building, 1996

11.

ITU-T Recommendation K31, Bonding configurations and earthing of Telecommunication installations inside a Subseriber's building, 1993.

12.

ITU-T Recommendation K35, Bonding configurations and earthing at remote electronic sites, 1996.

13.

NZS/ AS 1768–1991: New Zeland/Australian Standard Lightning Protection.

14.

ETSI EN 30 253: Enviroment Engineering (EE); Earthing and bonding configuration inside telecommunications centres, 12/ 2001

16.

NFC 17-102: 1995/French Standard Lightning protection. Protection of structure and open areas against lightning using early streamer emission air terminals, 07/ 1995

17.

UL 1449 Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, 08/1996

18.

TCN 68-141: 1999: TiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, Tæng côc B­u ®iÖn, 1999.

19.

TCN 68-135: 2000: Chèng sÐt b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, Tæng côc B­u ®iÖn, 2000.

20.

TCN 68-167: 1997: ThiÕt bÞ chèng qu¸ ¸p, qu¸ dßng b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng, Tæng côc B­u ®iÖn, 1997

21.

TCN 68-174: 1998: Quy ph¹m chèng sÐt vµ tiÕp ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng, Tæng côc B­u ®iÖn, 1998: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương