CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc biên bảNtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.5 Kb.

www.luattructuyen.net – Tiện ích pháp lý


Mẫu số: D 38-THA

(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP

ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN

V/v Người được thi hành án tự nguyện

rút đơn yêu cầu thi hành án
Hôm nay, vào hồi.........giờ.....ngày........tháng........năm.........tại...................

................................................................................................................................... Căn cứ Bản án, Quyết định số.................ngày......tháng.......năm..................

của ...........................................................................................................................

Căn cứ Quyết định thi hành án số...............ngày ...... tháng ..... năm ......của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự............................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông, bà: .............................................., chức vụ: Chấp hành viên,

Ông (bà):............................................., chức vụ:...........................................

Ông (bà):............................................., chức vụ:...........................................

Người được thi hành án:

Ông, bà:............................................, địa chỉ: ………………………........... Lập biên bản về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn, rút yêu cầu thi hành án…………………………………………………………………….. ...................................................................................................................................

(nội dung rút đơn yêu cầu thi hành án).....................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Chấp hành viên đã giải thích cho ông (bà) ..............biết việc tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án, thì không được quyền yêu cầu thi hành án trở lại.

Sau khi được giải thích, ý kiến của ông (bà).................................như sau: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi..........giờ..........cùng ngày, lập thành ….bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí, ký tên.
CHẤP HÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)
: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương