Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu


B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ngtải về 468.98 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích468.98 Kb.
1   2   3   4   5

B¶ng 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng

. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban

C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty:

-Tæng gi¸m ®èc

-Bé m¸y gióp viÖc

-XÝ nghiÖp thµnh viªn

Bé m¸y gióp viÖc lµ c¸c phßng ban cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc phï hîp víi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.

Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban

*Phßng hµnh chÝnh tæng hîp

TiÕp nhËn vµ qu¶n lý c«ng v¨n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th­ l­u tr÷, tiÕp ®ãn kh¸ch

Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô hµnh chÝnh, c¸c héi nghÞ héi th¶o vµ c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp

LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh nhµ x­ëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt

*Phßng xuÊt nhËp khÈu

Tham m­u cho tæng gi¸m ®èc ký c¸c hîp ®ång ngo¹i

Trùc tiÕp theo dâi ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao hµng

Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thanh to¸n tiÒn hµng, giao dÞch ®èi ngo¹i, giao dÞch vËn chuyÓn, ng©n hµng, thuÕ...

Thùc hiÖn tæng hîp thèng kª b¸o c¸o kÕ ho¹ch,b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸ mÆt toµn c«ng ty

C©n ®èi nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, cïng phßng phôc vô s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung øng nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt, thùc hiÖn quyÕt to¸n tiÒn hµng vËt t­ víi c¸c kh¸ch hµng, h¶i quan, c¬ quan thuÕ vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu...

*Phßng tæ chøc

Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù phï hîp víi tÝnh chÊt qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty

LËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng,kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ tuyÓn dông

Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng, c¸ chÕ ®é b¶o hiÓm,y tÕ, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng

X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm

*Phßng tµi vô

Tham m­u cho tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh thu chi -vay, ®¶m b¶o c¸c nguån thu chi

Trùc tiÕp qu¶n lý vèn, nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh


Theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ 9h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ) h¹ch to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

*Phßng kinh doanh tiÕp thÞ


Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ


Giao dÞch víi kh¸ch hµng ngo¹i trong ph­¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm

Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm

Thùc hiÖn chµo hµng qu¶ng c¸o,tham gia héi chî, triÓn l·m trong n­íc

Qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp thÞ

*Phßng kü thuËt c«ng nghÖ

X©y dùng vµ tæ chøc c¸c qui tr×nh c«ng nghÖ, qui c¸ch tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm


Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ


ThiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt mÉu chµo hµng

*Phßng phôc vô s¶n xuÊt

Theo dâi b¶o qu¶n hµng ho¸, vËt t­ thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt t­ nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cña phßng xuÊt nhËp khÈu

Tham m­u cho tæng gi¸m ®èc kinh tÕ vÒ viÖc theo dâi vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng, vËn t¶i, thuª kho b·i, mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt

Qu¶n lý ®éi xe, ®iÒu tiÕt c«ng t¸c vËn chuyÓn, thùc hiÖn c¸c thñ tôc giao nhËn hµng ho¸ vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh

@.L·nh ®¹o c«ng ty

A- Tæng gi¸m ®èc

L·nh ®¹o, qu¶n lý chung vµ toµn diÖn c«ng ty

Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc: chiÕn l­îc, ®Çu t­, ®èi ngo¹i, tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé-nh©n sù, thi ®ua, khen th­ëng- kû luËt

B-Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt kü thuËt.

C«ng t¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.

C«ng t¸c kü thuËt, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®iÖn.

C«ng t¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng.

C«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cÊp, n©ng bËc cho c«ng nh©n.

C«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp.

ChØ ®¹o thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm míi.

C- Phã tæng gi¸m ®èc kinh tÕ.

Kinh doanh ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ hµng FOB xuÊt khÈu.

Ký kÕt c¸c hîp ®ång néi ®Þa vµ cung øng nguyªn phô liÖu, c«ng cô, vËt t­ vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c¶n xuÊt.

Phô tr¸ch vÒ ®êi sèng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ.

ChÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, kiÓm tra c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh quyÕt to¸n vËt t­ nguyªn liÖu, qu¶n lý kho tµng, quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vËt t­ vµ s¶n phÈm tån kho

3.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty.

C«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh hµng may mÆc, dÖt th¶m len theo kÕ ho¹ch, qui ho¹ch cña tæng c«ng ty vµ theo yªu cÇu thÞ tr­êng. Tõ ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Õn cung øng, tiªu thô s¶n phÈm, xuÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu phô liÖu thiÕt bÞ phô tïng, s¶n phÈm dÖt, may mÆc vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c liªn quan ®Õn hµng dÖt vµ may mÆc.Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong n­íc vµ trªn thÕ giíi, nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn, ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuaatj tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do tæng c«ng ty giao

Trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty cã nhiÖm vô cô thÓ sau:

+X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m phï hîp víi tæng c«ng ty giao vµ nhu cÇu thÞ tr­êng, ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®èi t¸c

+§æi míi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý, tiÒn thu tõ chuyÓn nh­îng ph¶i ®­îc t¸i ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng ty

+Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo qui ®Þnh cña bé luËt lao ®éng vµ luËt c«ng ®oµn

+Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng quèc phßng vµ an ninh quèc gia

+Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª , kÕ to¸n theo ®Þnh kú theo qui ®Þnh cña tæng c«ng ty vµ nhµ n­íc,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña nã

+ChÞu sù kiÓm tra cña tæng c«ng ty, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ thanh tra vµ cña c¬ quan tµi chÝnh vµ nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt

4. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty.


  1. C¸c chØ tiªu b¸o c¸o trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua t¨ng tr­ëng kh«ng æn ®Þnh vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi.Theo nh­ b¶ng ®­îc liÖt kª sau ®©y th× chóng ta cã thÓ thÊy mét ®iÒu rÊt râ rµng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trong hai n¨m 1997 vµ 1998 nh­ng l¹i ci¶m trong ba n¨m gÇn ®©y vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®· gi¶m xuèng. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng gi¶m nµy vÉn cßn rÊt chËm vµ kh«ng æn ®Þnh. Trong n¨m 2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp gi¶m trong khi ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu th× l¹i t¨ng lªn tuy nhiªn ®iÒu nµy còng mét phÇn do ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh thÕ giíi trong n¨m cã nhiÒu biÕn ®éng.
C¸c chØ tiªu

§¬n vÞ tÝnh

1997

1998

1999

2000

2001

1. Doanh thu

TriÖu VN§

43188

59002

65466

58149

62146

2. Kim ng¹ch XK trùc tiÕp

1000

USD


17477

20968

18742

17252

15589


Kim ng¹ch NK trùc tiÕp

1000

USD


14310

16969

13858

10814

13643

4. Tæng sè nép ng©n s¸ch

TriÖu VN§

616

722

1712

720

440

VAT

''

165

162

1045

106

120

Thu trªn vèn

''

258

280

194

200

160

ThuÕ lîi tøc

''

193

280

473

414

160

Tæng thu nhËp

TriÖu VND

21137

23870

25725

24651
Thu nhËp bq

1000®

728

790

836

913
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương