Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çutải về 468.98 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích468.98 Kb.
1   2   3   4   5

* T×m kiÕm b¹n hµng


Môc ®Ých lµ t×m ®­îc b¹n hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi æn ®Þnh vµ ®¸ng tin cËy ®Ó lùa chän ®­îc ®èi t¸c, c«ng ty kh«ng nh÷ng tin vµo nh÷ng lêi qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mµ cßn t×m hiÓu kh¸ch hµng vµ th¸i ®é chÝnh trÞ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, lÜnh vùc vµ uy tÝn cña hä trong kinh doanh.

Kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng ®­îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l­u ®éng, tr¹m tr¹i, cöa hµng. Song kh«ng ph¶i v× vËy mµ kÕt luËn hä cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh, s½n sµng thanh to¸n sßng ph¼ng. RÊt nhiÒu th­¬ng gia ng­êi n­íc ngoµi vay vèn ®Ó mua trang thiÕt bÞ, mua nguyªn phô liÖu nhê chóng ta gia c«ng hy väng r»ng sau khi b¸n hµng sÏ tr¶ tiÒn cho ta. KÕt qu¶ lµ hµng ra kh«ng b¸n ®­îc, ø ®äng vèn, kh«ng cã tiÒn tr¶ phÝ gia c«ng cßn chóng ta kh«ng cã tiÒn tr¶ l­¬ng c«ng nh©n. kh«ng nªn nghÜ r»ng kh¸ch hµng chuyÓn nguyªn liÖu chÞu gi¸ rÊt lín vµ hä kh«ng cßn lo huèng hå chóng ta cã chót tiÒn phÝ gia c«ng mµ chÊp nhËn ph­¬ng thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn. ChÝnh v× suy nghÜ vµ ®Þnh h­íng ®óng ®¾n mµ c«ng ty nªn chØ ¸p dông ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn víi kh¸ch hµng quen, cã quan hÖ l©u dµi, cßn ®èi víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi míi ®Æt hµng c«ng ty buéc ph¶i thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông.

Th¸i ®é uy tÝn trong kinh doanh cña th­¬ng gia cho biÕt møc ®é sßng ph¼ng cña hä. §©y lµ th«ng tin mµ c«ng ty cho lµ rÊt quan träng vµ ®­a thµnh nguyªn t¾c víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo. th«ng tin nµy cã thÓ thu ®­îc tõ kh¸ch hµng hay nh÷ng tæ chøc tÝn dông. NÕu hä lµ th­¬ng gia cã uy tÝn th× sÏ n©ng uy tÝn cña c«ng ty nªn rÊt nhiÒu. Song ng­îc l¹i, uy tÝn cña c«ng ty bÞ tæn th­¬ng vµ nhiÒu khi kh«ng ®­îc thanh to¸n.

Mét nh©n tè quan träng mµ c«ng ty tËp trung nghiªn cøu lµ triÓn väng vÒ lÜnh vùc mµ hä kinh doanh, ph¶i xem xÐt kªnh ph©n phèi hµng hãa, doanh sè b¸n ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ®èi t¸c. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh më réng mÆt hµng kinh doanh vµ mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a c«ng ty víi hä.

§èi víi ®èi t¸c trong n­íc viÖc t×m hiÓu cã phÇn ®¬n gi¶n h¬n. Tuy vËy c«ng ty vÉn n¾m th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, th¸i ®é vµ uy tÝn kinh doanh cña hä viÖc nùa chän cuèi cïng cßn phô thuéc vµo møc ®é hiÖn ®¹i cña m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«nh nh©n, kh¶ n¨ng thùc hiÖn gia c«ng cã ®óng chÊt l­îng cã ®óng kü thuËt vµ thêi h¹n hîp ®ång hay kh«ng.

2. §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång.

Trong giao dÞch ngo¹i th­¬ng c¸c bªn th­êng cã sù kh¸c biÖt nhau vÒ chÝnh kiÕn, vÒ ph¸p luËt, vÒ tËp qu¸n ng«n ng÷ t­ duy truyÒn thèng vµ quyÒn lîi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã dÉn ®Õn sù xung ®ét. Muèn gi¶i quyÕt xung ®ét ®ã, ng­êi ta ph¶i trao ®æi ý kiÕn víi nhau. Trong ho¹t ®éng gia c«ng quèc tÕ nh÷ng vÊn ®Ò th­êng trë thµnh néi dung cña c¸c cuéc ®µm ph¸n lµ: • PhÈm chÊt

 • Sè l­îng

 • Bao b× ®ãng gãi

 • Giao hµng

 • Gi¸ c¶ gia c«ng

 • Thanh to¸n

 • Ph¹t vµ båi th­êng thiÖt h¹n

Ba giai ®o¹n cña ®µm ph¸n lµ: Giai ®o¹n chuÈn bÞ, giai ®o¹n ®µm ph¸n vµ giai ®o¹n sau ®µm ph¸n. Trong ®ã giai ®o¹n chuÈn bÞ lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt, nã quyÕt ®Þnh 80% kÕt qu¶ cña ®µm ph¸n.

3. Néi dung cña hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ.

Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a hai ( cã quèc tÞch kh¸c nhau :Bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng nh»m s¶n xuÊt gia c«ng hay chÕ biÕn s¶n phÈm míi hoÆc b¸n thµnh phÈm m·u m· vµ tiªu chuÈn kü thuËt do bªn ®Æt gia c«ng quy ®Þnh trªn c¬ së nguyªn vËt liÖu do bªn ®Æt gia c«ng giao tr­íc. Sau ®ã bªn nhËn gia c«ng sÏ ®­îc tr¶ mét kho¶n thï lao nhÊt ®Þnh.

Hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ lµ mét d¹ng cña hîp ®ång kinh tÕ nã mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cho tÝnh chÊt vµ lo¹i ®èi t­îng mµ hîp ®«ngf nµy ®iÒu chØnh. TÝnh chÊt riªng biÖt nµy ®­îc thÓ hiÖn hÇu hÕt trong c¸c hîp ®ång gia c«ng mµ thùc chÊt quan hÖ hîp ®ång nµy lµ lµm thuª ®Ó nhËn thï lao.


 1. Chñ thÓ cña hîp ®ång.

C¸nh©n, ph¸p nh©n hay tæ chøc muèn lµm chñ thÓ trong hîp ®ång kinh doanh quèc tÕ, yªu cÇu tr­íc tiªn ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p lý. N¨ng lùc nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng luËt quèc tÞch cña quèc gia mµ chñ thÓ mang quèc tÞch. Do sù quy ®Þnh cña c¸c hÖ thèng ph¸p luËtqg lµ kh¸c nhau, cho nªn th­êng g©y ra hiÖn t­îng xung ®ét ph¸p luËt.

 1. Kh¸ch thÓ cña hîp ®ång.

§èi t­îng cña hîp ®ång mµ chñ thÓ h­íng tíi nh»m tho¶ m·n quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trong hîp ®ång gia c«ng, ®èi t­îng chÝnh lµ nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm gia c«ng ®­îc dicchj chuyÓn qua biªn giíi. §èi t­îng cña hîp ®ång gia c«ng ph¶i kh«ng ®­îc vi ph¹m danh môc hµng ho¸ ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu theo quy ®Þnh 96/TM –XNK ngµy 14-2-1995.

3.1. C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång:

PhÇn më ®Çu : Gåm sè hîp ®ång, tªn gäi cña hîp ®ång, tªn vµ dÞa chØ giao dÞch, quèc tÞch, sè telephone, tªn tµi kho¶n më t¹i ng©n hµng… cña c¸ bªn nhËn gia c«ng vµ bªn ®Æt gia c«ng.

§iÒu kho¶n tªn vµ sè l­îng thµnh phÈm : Tªn vµ sè l­îng thµnh phÈm ph¶i ®­îc ghi cô thÓ, chÝnh x¸c ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña hµng ho¸. NÕu hîp ®ång thuª gia c«ng nhiÒu lo¹i hµng th× ph¶i ghi cô thÓ tªn vµ sè l­îng cña tõng lo¹i.

C¸c ®iÒu kho¶n vÒ phÈm chÊt quy c¸ch : Lµ ®iÒu kho¶n rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng cña hîp ®ång. Th­êng th× phÈm chÊt quy c¸ch ®­îc quy ®Þnh chi tiÕt tû mû trong hîp ®ång gia c«ng hoÆc quy ®Þnh t­¬ng tù nh­ mÉu mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn cã x¸c ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan kiÓm nghiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm. Hai bªn tho¶ thuËn chän c¬ quan kiÓn nghiÖm cña n­íc ®Æt gia c«ng hay n­íc nhËn gia c«ng. V¨n b¶n kiÓm nghiÖm phÈm chÊt vµ quy c¸ch thµnh phÈm ®­îc mçi bªn gi÷ mét b¶n, c¬ quan kiÓm nghiÖm gi÷ mét b¶n.

§iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: nguyªn vËt liÖu lµ ®èi t­îng cña hîp ®ång gia c«ng th­êng toµn bé nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt , chÕ biÕn s¶n phÈm gia c«ng nh­ng còng cã khi chØ nguyªn vËt liÖu chÝnh. §iÒu kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ lo¹i nguyªn vËt liÖu, tªn nguyªn vËt liÖu, sè l­îng phÈm chÊt…vµ tû lÖ tiªu hao nguyªn vËt liÖu.

§iÒu kho¶n vÒ gi¸ c¶ : §©y lµ ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hîp ®ång. Trong hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi, viÖc quy ®Þnh gi¸ c¶ hÕt søc chi tiÕt, cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng c«ng ®o¹n.

§iÒu kho¶n vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n : Lµ ®iÒu kho¶n quan träng ®­îc c¸c bªn quan t©m tho¶ thuËn khi ký kÕt hîp ®ång. Th«ng th­êng trong hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ m¹nh vµ theo thñ tôc L/C.

§iÒu kho¶n vÒ thêi h¹n giao hµng vµ h×nh thøc giao hµng : §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh chÝnh x¸c thêi h¹n giao nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ phô, thêi h¹n giao s¶n phÈm. §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn dóng thêi h¹n, kh«ng g©y mÊt æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña c¸c bªn.

§iÒu kho¶n vÒ kiÓm tra hµng ho¸ : §©y lµ ®iÒu kho¶n quan träng quy ®Þnh viÖc kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm thuéc c¬ quan nµo. Trong tr­êng hîp hai bªn ®· tho¶ thuËn c¬ quan kiÓm tra thuéc phÝa ViÖt Nam mµ vµo thêi ®iÓm kiÓm tra bªn ®Æt gia c«ng l¹i cö chuyªn gia sang th× quyÕt ®Þnh cña chuyªn gia ®­îc coi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cung v¬Ý ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n.Khi tiÕn hµnh kiÓm tra, c¸c chuyªn gi sÏ c¨n cø vµo nh÷ng ®iªï kiÖn vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång.

§iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång : §©y lµ ®iÒu kho¶n mang tÝnh chÕ tµi ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn. Trong hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi, ®iÒu kho¶n vÒ ph¹t hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh víi viÖc vi ph¹m thêi gian giao nhËn hµng hãa. VÒ viÖc quy ®Þnh møc ph¹t cho hai bªn ph¶i ®­îc ghi cô thÓ, râ rµng trong hîp ®ång lµm c¨n cø cho viÖc thùc hiÖn trong tr­êng hîp mét trtong hai bªn bÞ ph¹t hîp ®ång.

§iÒu kho¶n vÒ trtäng tµi : §©y lµ ®iÒu kho¶n rÊt quan träng lµ c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp. Trong ®iÒu kho¶n nµy, c¸c bªn tho¶ thuËn vµ quy ®Þnh mét c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp. NÕu trong ®iÒu kho¶n nµy kh«ng quy ®Þnh cô thÓ th× khi cã tranh chÊp, vô viÖc ®­îc ®­a ra träng tµi quèc tÕ.

§iÒu kho¶n vÒ hiÖu lùc cña hîp ®ång: Quy ®Þnh c¸c diÒu kiÖn vµ thêi h¹n ®Ó hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ hÕt hiÖu lùc. Th«ng th­êng, hîp ®ång cã hiÖu lùc ngay kÓ tõ khi hai bªn ký kÕt, song ®èi víi hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu th× thêi ®iÓm hîp ®ång cã hiÖu lùc lµ thíi ®iÓm sau khi th«ng qua mét sè thñ tôc b¾t buéc ( nhËn ®­îc giÊy phÐp nhËp khÈu… )

Ngoµi ra, trong hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi cßn cã nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ( vÝ dô nh­ ®iÒu kho¶n b¶o vÖ m¸y mãc thiÕt bÞ cña bªn nhËn gia c«ng trong tr­êng hîp thuª cña bªn ®Æt gia c«ng theo hîp ®ång leasing… ). Nh÷ng diÒu kho¶n nµy cã thÓ quy ®Þnh hoÆc kh«ng quy ®Þnh tuú theo tõng hîp ®ång cô thÓ vµ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kho¶n b¾t buéc.

3.2.Tæ chøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu.

C¸c c«ng viÖc cô thÓ mµ doanh nghiÖp lµm hµng gia c«ng xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh tuú thuéc vµo tõng hîp ®ång cô thÓ. Th«ng th­êng sau khi ký kÕt hîp ®ång doanh nghiÖp lµm gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau:

- Xin giÊy phÐp nhËp khÈu : Sau khi ký hîp ®ång gia c«ng, bªn ®Æt gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh giao nguyªn phô liÖu ®Ó bªn nhËn gia c«ng tiÕn hµnh gia c«ng. Bªn nhËn gia c«ng ph¶i tiÕn hµnh xin giÊy phÐp cña Bé th­¬ng m¹i ®Ó ®­a sè nguyªn phô liÖu cña bªn ®Æt gia c«ng vµo trong n­íc.


 • Më vµ kiÓm tra L/C: §èi víi tr­êng hîp thanh to¸n qua th­ tÝn dông.

 • Tæ chøc gia c«ng chuÈn bÞ ®Ó giao hµng: §©y lµ vÊn ®Ò mÊu chèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng, nã quyÕt ®Þnh uy tÝn còng nh­ ®¶m b¶o hîp ®ång. C¸c vÊn ®Ò chñ yÕu bao gåm: TiÕn hµnh gia c«ng thö, tæ chøc gia c«ng, ®ãng gãi bao b× hµng xuÊt khÈu, kÎ vÏ ký m· hiÖu, kiÓm tra chÊt l­îng hµng ho¸.

 • Thuª tµu chë hµng (hoÆc uû th¸c thuª tµu) theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång.

 • Lµm thñ tôc h¶i quan: Bªn nhËn gia c«ng ph¶i khai b¸o hµng ho¸ lªn tê khai ®Ó c¬ quan h¶i quan kiÓm tra.

 • Giao hµng ho¸ lªn tµu hoÆc ®¹i lý v©n t¶i:

 • Lµm thñ tôc thanh to¸n;

 • KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i;

4. S¬ l­îc vÒ thÞ tr­êng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam hiÖn nay.

4.1. ThÞ tr­êng trong n­íc:

ThÞ tr­êng néi ®Þa qu¶ lµ kh«ng nhá ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc.Víi sè d©n kho¶ng 80 triÖu ng­êi ®· t¹o søc cÇu rÊt lín. SÏ lµ rÊt phiÕn diÖn nÕu nh­ chØ chó träng thÞ tr­êng n­íc ngoµi trong khi thÞ tr­êng trong n­íc l¹i bá ngá cho s¶n phÈm n­íc ngoµi trµn vµo.HiÖn nay, hµng Trung Quèc víi mÉu m· ®Ñp, gi¸ rÎ hÇu nh­ ®· hÊo dÉn ®­îc ng­êi tiªu dïng n­íc ta. §Õn n¨m 2010,d©n sè n­íc ta sÏ vµo kho¶ng 97 triÖu ng­êi,søc mua hµng sÏ rÊt lín. NÕu chóng ta cã chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc hîp lý th× ®©y sÏ lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng rÊt lín

4.2. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi

ThÞ tr­êng EU:lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng lín cña ViÖt Nam,hµng n¨m EU nhËp kho¶ng trªn 80 tû USD quÇn ¸o.HiÖn nay h¹n ng¹ch mµ EU cÊp cho ViÖt Nam hµng n¨m kho¶ng 30 ngh×n tÊn hµng dÖt may,trÞ gi¸ trªn 600 triÖu USD. ViÖt nam vµ EU ®· ký hiÖp ®Þnh vÒ hµng may mÆc tõ th¸ng 12/1992.Ngµy 16/7/1996 võa qua t¹i Brucxen-BØ,chóng ta ®· ký hiÖp ®Þnh vÒ “ Bu«n b¸n hµng dÖt-may mÆc” . Trong hiÖp ®Þnh qui ®Þnh râ danh môc hµng ho¸ vµ kim ng¹ch mµ ViÖt Nam ®­îc ®­a vµo EU tæng céng 151 nhãm hµng trong ®ã cã 108 nhãm hµng theo h¹n ng¹ch va 43 nhãm hµng phi h¹n ng¹ch. §Æc biÖt, hiÖp ®Þnh cßn qui ®Þnh râ ViÖtNam vµ EU sÏ xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng sè l­îng cã tÝnh ®Õn nhu cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt EU vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña ViÖt nam . §©y lµ thÞ tr­êng lín, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam cÇn tu©n thñ c¸c qui ®Þnh ®Ó kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn quan hÖ gi÷a n­íc ta vµ céng ®ång kinh tÕ Ch©u ©uThÞ tr­êng NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng lín l¹i kh«ng cÇn h¹n ng¹ch.N¨m 1997,hµng dÖt may cña ta xuÊt khÈu sang NhËt xÊp xØ ®¹t 200 triÖu USD, chñ yÕu lµ ¸o jacket,s¬ mi nam,¸o kimono... §©y lµ thÞ tr­êng khã tÝnh nh­ng chøa ®ùng rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng.

ThÞ tr­êng CANADA lµ thÞ tr­êng cÇn cã h¹n ng¹ch, hµng dÖt may cña ta vµo thÞ tr­êng nµy chñ yÕu lµ quÇn ¸o thÓ thao, ¸o s¬ mi, ¸o dµi phô n÷. Con ng­êi Canada hiÕu kh¸ch, lÞch sù võa phãng kho¸ng nªn s¶n phÈm dÖt may cña chóng ta xuÊt sang còng cã phÇn dÔ dµng h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c. Tuy nhiªn , ë thÞ tr­êng nµy th× sè l­îng ®èi thñ c¹nh tranh còng rÊt nhiÒu. Theo sè liÖu thèng kª th× ®©y lµ thÞ tr­êng lín thø ba cña ViÖt nam

ThÞ tr­êng Hoa kú vµ B¾c Mü: Hµng n¨m Mü ph¶i nhËp kho¶ng 34 tû USD quÇn ¸o. Nguån nhËp chñ yÕu tõ c¸c n­íc ch©u ¸ nh­:

Trung Quèc :8,9 tû

§µi Loan :4 tû

Hµn Quèc :3 tû

C¸c n­íc ASIAN :2,5 tû

N¨m 1998, Mü míi nhËp cña ViÖt nam kho¶ng 10 triÖu USD, tuy nhiªn thÞ tr­êng nµy cã tiÒm n¨ng rÊt lín, gÊp ®«i thÞ tr­êng Ch©u ¢u.ThÞ tr­êg SNG KÓ tõ khi c¸c n­íc XHCN §«ng ©u tan r· th× kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ta vµo thÞ tr­êng nµy gi¶m h¼n . HiÖn nay , chñ yÕu lµ do c¸c th­¬ng gia bu«n chuyÕn,cßn kim ng¹ch do c¸c doanh nghiÖp th× ë møc thÊp do ch­a t×m ®­îc ph­¬ng thøc thanh to¸n thÝch hîp thay thÕ cho ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng truyÒn thèng.

ThÞ tr­êng Ch©u ¸: Trong c¸c n­íc Ch©u ¸, ViÖt Nam cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c ®èi t¸c ë c¸c n­íc nh­: Hång K«ng, Trung Quèc, §µi Loan,Hµn Quèc, Singapore,Ir¨c…C¸c c«ng ty ë c¸c n­íc nµy võa lµ ng­êi ®Æt gia c«ng võa lµ ng­êi m«i giíi trung gian gi÷a ViÖt Nam vÇ kh¸ch hµng Ch©u ¢u, hä th­êng mua hµng may mÆc cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn t¸i xuÊt khÈu.

Ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam cã ®Æc ®iÓm chÝnh sau: HÇu hÕt c¸c hîp ®ång gia c«ng ®­îc ký kÕt thei h×nh thøc ®¬n gi¶n lµ nhËn nguyªn vËt liÖu vÇ giao l¹i thµnh phÈm. Vµ phÇn lín c¸c hîp ®ång nguyªn vËt liÖu phô còng do bªn ®Æt gia c«ng cung cÊp. Chóng ta Ýt cã c¬ héi sö dông ®­îc c¸c nguyªn vËt liÖu cña m×nh. Gia c«ng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp søc lao ®éng. Chóng ta vÉn th­êng thùc hiÖn giao thµnh phÈm theo ®iÒu kiÖn FOB vµ nhËn nguyªn vËt liÖu theo ®iÒu kiÖn CIF c¶ng ViÖt Nam.

C¸c hîp ®ång gia c«ng th­êng tËp trung vµo mét sè c«ng ty cña HångK«ng §µi Loan, Han Quèc vµ mét sè c«ng ty thuéc EU. ViÖc ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng EU th­êng vÉn ph¶i qua c¸c m«i giíi trung gian lµ c¸c c«ng ty cña §µi Loan, Hång K«ng…
V. Sù cÇn thiÕt ph¶i thóc ®Èy ho¹t ®éng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña ViÖt Nam.

Ngµy nay,®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc c¸c n­íc ®Òu ®Ò chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ phï hîp. §èi víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam hiÖn nay th× chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc dùa vµo c¸c nguån lùc s½n cã cña ®Êt n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt.ViÖt Nam lµ mét ®Êt n­íc cã d©n sè kho¶ng gÇn 80 triÖu ng­êi,®©y lµ nguån lao ®éng rÊt råi dµo cho nªn nÕu ®­îc khai th¸c tèt th× ®ã sÏ lµ mét nguån lùc ®Ó htóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi mét nÒn c«ng nghÖ, kü thuËt t­¬ng ®èi l¹c hËu th× bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän hiÖn ®¹i th× viÖc quan t©m ®óng møc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. Nã cho phÐp khai th¸c triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc vµ htu hót ®­îc nguån c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cho ®Êt n­íc. NÒn c«ng nghiÖp dÖt may sö sè vèn kh«ng lín nh­ng l¹i sö dông nhiÒu lao ®éng vµ lùc l­îng lao ®éng nµy l¹i kh«ng cÇn ®ßi hái cã tr×nh ®é häc vÊn cao ®©y lµ ®iÒu rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay. MÆt kh¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may sö dông nhiÒu lao ®éng sÏ gióp cho viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. Trong t×nh h×nh ®a sè hµng ho¸ cña ViÖt Nam nãi chung vµ mÆt hµng may mÆc nãi riªng cã c¸c nh·n hiÖu th­¬ng m¹i ®­îc ng­êi d©n trªn thÕ giíi biÕt ®Õn vµ ­a chuéng kh«ng ph¶i lµ nhiÒu cho nªn cïng víi viÖc më réng c¸c quan hÖ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng ho¸ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nãc ngoµi th× viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc sÏ tËn dông ®­îc mäi lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt n­íc, gióp cho viÖc n©ng cao ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý vµ tiÕp cËn víi c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh hiÖn ®¹i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp dÔ h¬n vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. V× lý do ®ã vµ víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay víi vÊn ®Ò thiÕu vèn, thiÕu c«ng nghÖ th× viÖc gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc lµ ®iÒu cÇn thiÕt.

MÆt kh¸c, tuy sè l­îng lao ®éng cao nh­ng tû lÖ lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ l¹i rÊt thÊp, cho tíi nay chØ cã kho¶ng 11% lùc l­îng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®Çu t­ vµo c¸c nghµnh sö dông nhiÒu lao ®éng vµ kh«ng ®ßi hái chÊt l­îng lao ®éng qu¸ cao. Gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy.

Tr×nh ®é tiÕp thÞ vµ kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ cña chóng ta cßn thÊp. Ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu vµ sö dông c¸c trung gian lµ mét b­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tÝch luü kinh nghiÖm kinh doanh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.

Trªn ®©y lµ lý do c¬ b¶n cho thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu.


Ch­¬ng II:

thùc tr¹ng gia c«ng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i c«ng ty may chiÕn th¾ng

I. Tæng quan vÒ c«ng ty may ChiÕn th¾ng.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

C«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng Ty dÖt may viÖt nam phª duyÖt kÌm theo diÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 4-12-1996

Lo¹i h×nh doanh nghiÖp:

C«ng ty may chiÕn th¾ng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam,ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c qui ®Þnh ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty

Tªn c«ng ty:

Tªn giao dÞch viÖt nam lµ: c«ng ty may chiÕn th¾ng

Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CHIEN THANG GARMENT COMPANY

ViÕt t¾t lµ: CHIGAMEX

Trô së chÝnh:sè 10 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty:

C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, lóc ®Çu cã tªn lµ xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng

A.Giai ®o¹n tr­íc ®æi míi (1968-1986)

Ngµy 2-3-1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc (thuéc tæng c«ng ty dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ x­ëng may cÊp I Hµ T©y, Bé néi th­¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B phè Lª Trùc, quËn Ba §×nh, Hµ Néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý. XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc cho c¸c lùc l­îng vò trang vµ trÎ em

Tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ 325 ng­êi bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Trong ®ã cã 147 lao ®éng n÷

Th¸ng 5-1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®­îc chÝnh thøc chuyÓn giao cho bé C«ng NghiÖp nhÑ qu¶n lý víi nhiÖm vô lµ chuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng.

Trong nh÷ng n¨m 1973-1975 chiÕn tranh chÊm døt ë miÒn b¾c, may ChiÕn th¾ng ®· nhanh chãng phôc håi vµ më réng s¶n xuÊt

ChØ trong vßng 7 n¨m tõ khi thµnh lËp (1968-1975), XÝ nghiÖp ®· cã b­íc tiÕn bé v­ît bËc, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 10 lÇn, s¶n l­îng s¶n phÈm t¨ng h¬n 6 lÇn, ®¹t 1.969.343 s¶n phÈm. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõng b­íc ®­îc n©ng lªn

Giai ®o¹n 1976-1986: æn ®Þnh vµ tõng b­íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt

- æn ®Þnh vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 1976-1979

-N¨m 1976 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 6,2 triÖu ®ång, lîi nhuËn ®¹t trªn 1,6 tû ®ång

-N¨m 1977 doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 7 triÖu ®ång , lîi nhuËn ngµy cµng ®­îc tiÕp tôc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng æn ®Þnh

-N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng ®· t¨ng gÊp 11 lÇn trong khi dã tæng sè c¸n bé cong nh©n viªn chØ t¨ng cã 3 lÇn. C¬ cÊu s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc t¨ng cao vÒ mÆt kü thuËt vµ chñng lo¹i

-N¨m 1979lµ n¨m ®¹t s¶n l­îng cao nhÊt cña xÝ nghiÖp trong vßng 10 n¨m tr­íc ®ã. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt n¨m chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ n­íc. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t 101,75%, tæng s¶n l­îng ®¹t 101,05%, riªng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®· ®¹t trªn 1 triÖu chiÕc, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 10,7 triÖu ®ång, lîi nhuËn gép lµ 2 triÖu ®ång. MÆc dï s¶n xuÊt ®­îc ®Èy m¹nh nh­ng phong c¸ch qu¶n lý cña doanh nghiÖp vÉn nÆng vÒ bao cÊp. S¶n xuÊt vÉn theo ph­¬ng thøc giao nhËn chø ch­a h¹ch to¸n lç l·i. Do c¸ch qu¶n lý cò nªn lîi nhuËn nép hµng n¨m v·n lµ lîi nhuËn ®Þnh møc ®­îc qui ®Þnh trªn gi¸ thµnh phÈm.

-§èi mÆt víi khã kh¨n t×m h­íng ®i míi (1980-1986)

KÕt qu¶ n¨m 1985, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t 1.999.610 ®ång (b»ng 106% kÕ ho¹ch) trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 1.730.529 ®ång ( b»ng 108,1%kÕ ho¹ch) tæng s¶n l­îng ®¹t 2.023.961 s¶n phÈm, trong ®ã cã 1.230620 s¶n phÈm xuÊt khÈu (b»ng 102%kÕ ho¹ch)

-N¨m 1986gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ®¹t 103,75%, tæng s¶n l­îng ®¹t 113% so víi n¨m 1985

B. Giai ®o¹n sau ®æi míi (tõ 1986 ®Õn nay)

*Xo¸ bá bao cÊp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh (1987-1989)

HiÖp ®Þnh ký kÕt ngµy 19-5-1987 gi÷a hai chÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn X« cò ®· t¹o ra cho ngµnh dÖt may mét thÞ tr­êng réng lín lµ liªn x« vµ c¸c n­íc ®«ng ©u

N¨m 1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi cña ViÖt Nam ®­îc ban hµnh. L·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n tiÕp cËn víi th­¬ng gia ng­êi n­íc ngoµi nh­ Hång K«ng, Hµn Quèc...thÝ ®iÓm thùc hiÖn gia c«ng tõ v¶i cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi

Nhê ®Çu t­ gÇn 700 triÖu ®æi míi thiÕt bÞ, s¶n l­îng xuÊt khÈu n¨m 1989 t¨ng vät, ®¹t 1.857.000 s¶n phÈm, doanh thu xuÊt khÈu ®¹t 1.329.976.000VN§, lîi huËn tõ xuÊt khÈu ®¹t 82.215.000VN§

*Lµm quen víi c¬ chÕ thÞ tr­êng (1990-1991)

Sù ra ®i cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ ®«ng ©u ®· cã ¶nh h­ëng to lín tíi thÞ tr­êng xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp ®· më réng sang thÞ tr­êng ë mét sè n­íc khu vùc II nh­ §øc, Hµ Lan, Thuþ §iÓn, Hµn quèc...KÕt qu¶ lµ n¨m 1990 gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña xÝ nghiÖp ®¹t 1285 triÖu ®ång. Riªng phÇn xuÊt khÈu, trong 2 n¨m ®· s¶n xuÊt ®­îc h¬n ba triÖu s¶n phÈm xuÊt khÈu, doanh thu ®¹t trªn 3,3 tû VN§ , lîi nhuËn ®¹t trªn 280 triÖu ®ång

*V­¬n lªn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh(1992 ®Õn nay)

Ngµy 25-8-1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ cã quyÕt ®Þnh sè 730/CNN-TCL§ chuyÓn xÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng thµnh c«ng ty may ChiÕn th¾ng

N¨m 1993 c«ng ty ®· liªn kÕt víi h·ng Gennei-f¸hion cña §µi Loan ®Ó s¶n xuÊt v¸y ¸o cho phô n÷ cã thai vµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ë ViÖt Nam

Ngµy 25-3-1994,XÝ nghiÖp th¶m len xuÊt khÈu ®èng ®a thuéc Tæng c«ng ty dÖt ViÖt Nam ®­îc s¸t nhËp vµo c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§-TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ

Còng trong giai ®o¹n nµy (1991-1995) lùc l­îng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc ®æi míi c¬ b¶n. C«ng ty ®· ®Çu t­ 12,96 tû ®ång cho XDCB vµ 13,988 tû ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. Do ®ã tæng s¶n l­îng cña n¨m 1995 ®¹t 33,768 tû ®ång gÊp h¬n 6 lÇn so víi n¨m 1994. Doanh thu ®¹t 36,353 tû ®ång t¨ng 11,8%so víi n¨m 1994

N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t­ sè 10 Thµnh C«ng hoµn thµnh bao gåm ba ®¬n nguyªn mçi ®¬n nguyªn 5 tÇng víi tæng diÖn tÝch lªn tíi 13.000 m2, ®ñ mÆt hµng s¶n xuÊt cho 6 ph©n x­ëng may, mét ph©n x­ëng da vµ mét ph©n x­ëng thuª in. Sau gµn 10 n¨m x©y dùng c«ng ty ®· cã tæng mÆt b»ng nhµ x­ëng réng 24.836m2 vµ 1530 thiÕt bÞ ®­îc chia ra lµm ba c¬ së

-C¬ së sè 10 Thµnh C«ng sÏ tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc ®a d¹ng lo¸ c«ng nghÖ mµ c«ng ty ra

-C¬ së 8B Lª Trùc tr­íc kia lµ trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖn tÝch gÇn 6000 m2 gåm hai ph©n x­ëng may ®Õn n¨m 2000 t¸ch riªng ra thµnh c«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc

-C¬ së 114 NguyÔn L­¬ng B»ng víi diÖn tÝch 12000 m2 chuyªn vÒ c«ng nghÖ dÖt th¶m vµ may kh¨n xuÊt khÈu2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty.

S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®­îc thÓ hiÖn ë trang sau.
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương