CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007tải về 0.7 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀIBỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
- Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Xét đề nghị của (người đại diện doanh nghiệp): .......................................................... và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép … (tên doanh nghiệp)

Tên giao dịch: …………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………….

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: ………………………..

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ………………………………………

Điện thoại: …………… Fax: ……………… Email: ……………………….

được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 2. … (tên doanh nghiệp)

có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG


(hoặc người được uỷ quyền)

Phụ lục số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động

đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


1.Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................

Tên giao dịch: ...........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: .......................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ....................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do ................. cấp ngày ......... tháng .......... năm .... …..

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: ……………………………..

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................


TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc........, ngày ... tháng ... năm ...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động

đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


1. Tên doanh nghiệp: ........................................................... Tên giao dịch:................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; Email: .........................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .....................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do ................. cấp ngày ......... tháng ......... năm ...........

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị đổi Giấy phép: ...............................................

6. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cấp:

- Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép: ………………………………… .

- Số Giấy phép đã được cấp: ………/LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm…

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. .......................................................................................................................

2. .......................................................................................................................

3. .......................................................................................................................

..................................................TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 04

Ban hành kèmtheo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXHngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc........, ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động

đi làm việc ở nước ngoài
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương