CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 12.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.1 Kb.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

Số :.........../2015/VIS10-DVCK TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

V/v : Niêm yết thông tin mất sổ sở hữu cổ phần


Kính gửi: Cty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 01/09/2015 Cty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam có nhận Giấy đề nghị cấp lại sổ Chứng nhận Sở hữu cổ phần của cổ đông có thông tin như sau :STT

Mã cổ đông

Tên cổ đông

CMND

Số lượng

cổ phần


sở hữu

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

HPTIT0000003148

Nguyễn Hữu Lam Tuyền

022861391

12/11/2004

TP.HCM

990

Đề nghị Cty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM cho niêm yết thông tin báo mất sổ của cổ đông nêu trên lên bản tin tại Quý Công ty.

Đến ngày 16/09/2015 nếu không nhận được bất kỳ thông tin nào hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, Cty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam sẽ tiến hành cấp lại sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Hữu Lam Tuyền.Trân trọng.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC CN

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương