CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007tải về 0.7 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Phụ lục số 16

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:


Địa chỉ:


Số điện thoại: Số fax:

BÁO CÁO
D
ANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ TẠI … (NƯỚC, KHU VỰC)
(5 NGÀY SAU KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH)


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) …
TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số
hộ chiếu

Quê quán

Thời hạn
hợp đồng

Ngày
xuất cảnh

Ngành nghề thực tập

Địa chỉ nơi thực tập

Ghi chú

Nam

NữHuyện

Tỉnh,
thành phố

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Danh sách lập trên exel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12..
Người lập biểu


…, ngày … tháng … năm …(Ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 17

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:


Địa chỉ:Số điện thoại: Số fax:


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ TẠI … (NƯỚC, KHU VỰC)
(BÁO CÁO SAU KHI HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG NHẬN THỰC TẬP)


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)….

Số lượng lao động theo đăng ký hợp đồng

Số lao động đưa đi

Số lao động về nước

Số lao động chết,
mất tích

Số lao động ra ngoài hợp đồng, chưa về nước

Ghi chú

Tổng số

nữ

Tổng số

Nữ

Hoàn thành hợp đồng

Trước hạn hợp đồng

Do lỗi
người lao động

Không do
lỗi người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Người lập biểu

……., ngày tháng năm(Ghi rõ họ tên)


TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương