Ủy ban nhân dân xã CẨm lĩnh số: 74 /QĐ- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích14.41 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM LĨNH
Số: 74 /QĐ- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Lĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự toán

Công trình: Sân vườn, Cổng, Hàng rào, Nhà vệ sinh, Sân bóng chuyền UBND xã Cẩm LĩnhY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị Định số: 32/20015/NĐ- CP ngày 25 tháng 03 năm 2014 của Chính Phủ về quán lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 59/2015/ NĐ–CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ vào kết quả thẩm tra số 161 /BCTTr– KTHT ngày 12/ 11/2015 của phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm xuyên kèm theo Hồ sơ thiết kế thi công dự toán do Công ty cổ phần xây dựng Xuyên Hà lập.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công – Dự toán với các nội dung sau:

1.Tên công trình: UBND xã Cẩm Lĩnh

2. Hạng mục: Sân vườn, Cổng, Hàng rào, Nhà vệ sinh, Sân bóng chuyền

3.Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Lĩnh.

4.Tổ chức lập thiết kế - dự toán: Công ty cổ phần xây dựng Xuyên Hà lập.

5.Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở hạ tầng đảm bảo đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của cán bộ và nhân dân

6.Địa điểm xây dựng : Khuôn viên UBND xã Cẩm Lĩnh

7. Quy mô công trình:

a. Sân vườn:

+ Lát gạch Block diện tích 656m2, Sân bê tông DT = 550m2 mac 100 đá 4x6 láng vữa xi măng dày 3cm

b. Mương thoát nước, bồn hoa, cột cờ

+ Mương: Chiều dài 136m, móng BT mac 100 đá 4x6 dày 10cm, gạch đặc tuy nen mac 100

+ Bồn hoa: Chiều dài 56,65m thành xây gạch đặc 110 vữa 50 trát mac 75

+ Cột cờ: Bê tông móng đá 4x6 mac 100, BT cột đá 1x2 mac 200, tiết diện cột < 0.1m2, trụ xây gạch ốp đá, cột cờ bằng inox d80, dày 2 ly

c. Nhà vệ sinh: Kích thước 4,8m x 3,3 m gồm 2 khu Nam và Nữ móng xây đá hộc rộng 45cm,cao 88cm, giằng 220x220 BT đá 1x2 mac 200, tường xây gạch tuynen mac 100, Mái đổ BTCT đá 1x2 mac 200, nền lát gạch men 300x300, tường ốp gạch men 200x2500mm

d. Cổng, hàng rào:

- Cổng chính xây gạch chỉ mac 200 lỏi BTCT mac 200 đá 1x2, quyét sơn 1 nước lót 2 nước phủ, Cánh cổng khung thép hộp, nan sắt vuông.

- Hàng rào phía trước: Chiều dài 70,85m, móng xây đá hộc mac 50, bê tông đáy đá 4x6 mac 100 tường xây gạch lỗ tuynen chân tường ốp gạch thẻ 0,6x0,2cm, tường sơn 1 nước lót 2 nước phủ

- Hàng rào phía sau và bên: Chiều dài 159m móng xây đá hộc mac 50, tường xây gạch lỗ tuynen mac 50, trụ xây gạch 2 lỗ 220x220mm trát vữa mac 50 dày 1,5cm.

e. Sân bóng chuyền:

- Kích thước 24x15m đất đầm chặt k90, lắp đặt đầy đủ cột, ghế trọng tài, vạch sân đầy đủ.

10..Tổng mức đầu tư: 1.101.370.429 đồng

- Chi phí xây dựng : 935.936.360 đồng

- Chi phí QLDA : 23.623.034 đồng

- Chi phí tư vấn: 75.717.015 đồng

- Chi phí khác 13.647.809 đồng

- Chi phí dự phòng: 52.446.211 đồng

8. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư quản lý trực tiếp

9. Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2015

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng UBND xã, ban quan lý và các ban nganh liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy, UBND,HĐND, MTTQ;

- Ban quản lý công trình;- Ban giám sát cộng đồng;

- Lưu VP-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Đình Lam

: stc -> static -> uploads
uploads -> QuyếT ĐỊnh về chính sách hỗ trợ phòNG, chống dịch bệnh gia súC, gia cầm thủ TƯỚNG chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-btc ngày 02 tháng 5 năm 2008
stc -> THỜi gian sử DỤng và TỶ LỆ TÍnh hao mòN
uploads -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
stc -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
uploads -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stc -> THỰc trạng quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với dnnn sau khi sắp xếP, ĐỔi mới trêN ĐỊa bàn tỉnh bắc giang
stc -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
uploads -> TỈnh hà TĨnh số: 658/ QĐ. Ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương