TỈnh hà TĨnh số: 658/ QĐ. Ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 44.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích44.45 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 658/ QĐ.UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp quản lý đường bộ và quy định số hiệu đường bộ trong mạng lưới giao thông tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ vào Quyết định số 136 QLTC-GT ngày 18/12/1985 của Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện;

- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh tại Tờ trình số 129/KHTH ngày 15/5/1992,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý và quy định số hiệu các tên đường như trong bản phụ lục kèm theo.

Giao cho Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về mặt chuyên ngành đường bộ, kiểm tra, thanh tra, lập kế hoạch công tác xây dựng sửa chữa cầu đường hàng năm đối với các đường tỉnh quản lý.Điều 2. Các đường huyện, thị xã, đường chuyên dùng (nông, lâm trường, khai khoáng, đường vùng kinh tế mới v.v...) giao cho các huyện, thị và các ngành quy định cho phù hợp và phân cấp quản lý đầu tư theo Nghị định 10/HĐBT ngày 20 tháng 01 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Về nguồn vốn xây dựng và sửa chữa theo Nghị định 306/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị lập quy hoạch, kế hoạch và duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng các tuyến đường giao thông huyện, thị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm UBKH tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ký

BẢN QUY ĐỊNH SỐ HIỆU ĐƯỜNG BỘ CHO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo QĐ số 658/QĐ.UB ngày 17 tháng 6 năm 1992)


Số

TT


Tên đường cũ

Số hiệu mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Km


1

2

3

4

5

6

I
1

2

34
5

6

78

9

1011

12

1314

15

-


-
-

-
-


II
1

2

34

5

67


Đường tỉnh quản lý
Đường Gia Lách – Hội Thống

Đường tỉnh lộ 2

Đường tỉnh lộ 3

Đường Cẩm Xuyên -

Nhượng Bạn

Đường Yên Trung - Chợ Bộng

Đường Nghèn - Đồng Lộc

Đường Nghèn - Chợ Huyện

Đường Đức Yên - Trần Phú

Đường Sơn Long - Nầm

Đường thị xã - Thạch Kim

Đường Kỳ Anh - Kỳ Sơn

Đ.Phúc Đồng - Vũ Quang

Đường 17


Đường Kỳ Thượng - Kỳ Lạc

Đường nội thị xã Hà Tĩnh

Đường trước bệnh viện tỉnh


Đường sau bệnh viện tỉnh
Đường thị xã - Đò Hà

Đường Trần Đức Vịnh - Phan Đình Phùng

Đường xung quanh sân vận động
Đường huyện quản lý (do huyện đặt tên)

Đ. Xuân Giang - Xuân Song

Đường Chợ Trổ - Đò Hào

Đ. Quán Trại - Chợ Đình

Đường Nầm - Sơn Tiến

Đ. Thạch Quý - Thạch Hải

Đường Đò Hà - Thạch Văn

Đ. Thạch Thượng-Thạch Xuân
ĐT 01


ĐT 02

ĐT 03


ĐT 04
ĐT 05

ĐT 06


ĐT 07

ĐT 08a


ĐT 08b

ĐT 09


ĐT 10

ĐT 11


ĐT 17

ĐT 22


Gia Lách


Ngã 3 Giang

1A TX Hà Tĩnh

TT Cẩm Xuyên
Đ.8 Đức Trung

TT Can Lộc

Nghèn

Đức Yên


Sơn Long

TX Hà Tĩnh

Kỳ Ninh

Thôn Phúc ĐồngTX Hà Tĩnh

Bào Trân
Giáp đường 1A


Giáp đường 1A
Giáp đường 1A

Phan Đình Phùng


Giáp đường Phan Đình Phùng

Xuân Giang

Đức Nhân

Nga Lộc


Sơn Ninh

Thạch Quý

Đò Hà

Thạch ThượngHội Thống

Đồng Lộc

Khe Giao


Cẩm Nhượng
Đức Bồng

Đồng Lộc


Bình Lộc

Linh Cảm


Sơn Ninh

Thạch Kim

Kỳ Lâm

TT Vũ QuangKẻ Gỗ

Kỳ Lạc
Ngã tư Hộ Độ -

Đồng Vinh

Giáp ngã đường Hộ Độ km2

Cầu Đò Hà

Giáp đường 1A


Giáp đường

Phan Đình Phùng


Xuân Song

Đức Diên

Trung Lộc

Sơn Tiến

Thạch Hải

Thạch Văn

Thạch Xuân238km
17

13

1514
17

13

138

12

1425

25

1725
1,1
2,4
3km

1,5
1,1155km
18

5

1014

13

89Số

TT


Tên đường cũ

Số hiệu mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Km


1

2

3

4

5

6

8

910
11

12

1314

15
III


1

2

3


4

5

6


7


Đường 21


Đường Trúc-Địa Lợi-Chu Lễ

Đường 26 (Cẩm Bình - Thạch Bình - Cẩm Huy)

Đường Kỳ Văn - Kỳ Tây

Đ. Kỳ Phong - Kỳ Xuân

Đường Kỳ Thịnh - Kỳ Lợi

Đường thị trấn - Sơn Lộc

Đ. Thạch Long - Đò Điệm
Đường chuyên dùng (lâm trường, khai khoáng)

Đường 11 (Ê mê nhíp)

Đ. Kỳ Khang (ê mê nhíp)

Đường Chợ Bộng - Lâm trường Vũ Quang

Đường kinh tế Yên Sơn

Đường Sơn Lĩnh - Sơn Hồng và đường vào lâm trường Hương Sơn

Đường nông trường 12/9 - Thượng bắc Kỳ Anh

Đường Lâm trường Trại Trụ -

Lâm trường 20/4
Thạch Ngọc

Hương Hoà

Cẩm Bình


Kỳ Văn

Kỳ Phong

Kỳ Thịnh

Nghèn


Ngã 3 Thạch Long

Cẩm Tiến


Giáp 1A

Đức Bồng


Thạch Điền

Hương Phố

Cẩm Huy
Kỳ Tây

Kỳ Xuân

Kỳ Lợi


Sơn Lộc

Đò Điệm

Cẩm Hoà

Kỳ Khang


Vũ Quang

16

1115
15

8

147

5


11km

6
: stc -> static -> uploads -> object attachments
object attachments -> QuyếT ĐỊnh về chính sách hỗ trợ phòNG, chống dịch bệnh gia súC, gia cầm thủ TƯỚNG chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-btc ngày 02 tháng 5 năm 2008
stc -> THỜi gian sử DỤng và TỶ LỆ TÍnh hao mòN
object attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
stc -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
object attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stc -> THỰc trạng quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với dnnn sau khi sắp xếP, ĐỔi mới trêN ĐỊa bàn tỉnh bắc giang
stc -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
uploads -> Ủy ban nhân dân xã CẨm lĩnh số: 74 /QĐ- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương