Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨNHtải về 16.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.3 Kb.
#1147

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 01/1999/CT/UB-TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Tĩnh, ngày 08 tháng 1 năm 1999

CHỈ THỊ

V/v mua sắm xe ôtô con và các tài sản đắt tiền

Năm 1998, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Pháp lệnh, Chính phủ đã có Nghị định, Bộ Tài chính đã có Thông tư quy định thực hiện việc tiết kiệm chống lãng phí trong việc chi dùng ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc mua sắm trang thiết bị đắt tiền nhất là việc mua xe ôtô con; quán triệt tinh thần trên, ở tỉnh ta thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã hạn chế việc cho, mua xe ôtô con tại các đơn vị; Tuy vậy đến nay việc mua xe ôtô cũng đã bộc lộ một số tồn tại như việc mua sắm không tương xứng với điều kiện kinh tế; Không qua đấu thầu; Không qua cơ quan thẩm định về giá, thậm chí một số cơ quan mua xe đã qua sử dụng; Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động trong phạm vi hẹp cũng mua sắm xe ôtô con…Những hiện tượng trên đây đã gây ra bất bình trong nhân dân; Để thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước trong việc mua xe ôtô con và các tài sản đắt tiền quá mức cần thiết ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức… được ngân sách nhà nước đảm bảo cân đối kinh phí hoạt động hoặc được tài trợ một phần theo quy định của Luật Ngân sách (kể cả các doanh nghiệp nhà nước) phải tổ chức quán triệt và tự giác thực hành tiết kiệm theo các nội dung đã được quy định cụ thể tại Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 26 tháng 02 năm 1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 9 tháng 06 năm 1998 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiêt kiệm chống lãng phí” và các thông tư hướng dẫn… Nhằm tạo ra phong trào thực hành tiết kiệm rộng khắp, trong đó có việc mua, sắm, sử dụng xe ôtô con.

2. Giao Sở Tài chính Vật giá cùng Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tổng hợp toàn bộ số lượng, chất lượng xe ôtô loại từ 4 đến 15 chỗ ngồi của các đơn vị được mua sắm từ nguồn Ngân sách và các nguồn viện trợ quốc tế; Đồng thời có sự đánh giá về thực trạng mua sắm, quản lý, sử dụng trong thời gian vừa qua; Đề xuất hình thức xử lý đối với những trường hợp vi phạm. (Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trực tiếp tổng hợp số lượng và chất lượng xe ôtô con của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, với các nội dung trên đây).

3. Từ nay trở đi việc mua xe ôtô con và các tài sản nhiều tiền của các cơ quan có sử dụng ngân sách nhà nước phải đúng tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, tương ứng với giá tiền và phải được kế hoạch hoá ngay từ đầu năm. Chỉ được mua xe liên doanh lắp ráp trong nước (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của UBND tỉnh). Trong thời gian 5 năm kể từ ngày mua, nếu xe bị hư hỏng do nguyên nhân chủ quan đơn vị cá nhân sử dụng phải tự chi tiền sửa chữa; Ngân sách không cấp kinh phí sửa chữa.

Về nguyên tắc chung các đơn vị dự toán cấp III không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để mua sắm xe ôtô con và các thiết bị nhiều tiền.

Căn cứ vào dự toán ngân sách năm 1999 được HĐND tỉnh thông qua, sau khi xem xét và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có quyết định việc mua sắm xe ôtô con và các thiết bị đắt tiền cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng chế độ và các điều kiện cần thiết khác từ quý I năm 1999. Chấm dứt tình trạng tạm ứng ngân sách để mua xe ôtô.

4. Việc mua xe ôtô con, các tài sản khác phải được tổ chức đấu thầu công khai; Sở Tài chính vật giá chủ trì xây dựng và công khai quy trình, thủ tục mua sắm, thanh lý các tài sản đắt tiền nói chung và xe ôtô nói riêng trên cơ sở phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai từ việc cấp phát kinh phí, giá cả, chất lượng kỹ thuật phương tiện được mua sắm…

5. Đối với các đơn vị sự nghiệp phải quản lý chặt chẽ các nguồn thu và thực hiện đúng các định mức chi; Không được dùng số tiền thu từ các nguồn: đóng góp của nhân dân, học sinh… để chi tiêu, mua sắm xe ôtô con và các tài sản nhiều tiền.

Các doanh nghiệp trong việc mua xe ôtô cũng phải thực hiện theo các nội dung tại chỉ thị này.Nhận được chỉ thị này ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và từ những ngày đầu năm nhằm góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1999./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mạo


Каталог: stc -> static -> uploads -> object attachments
object attachments -> QuyếT ĐỊnh về chính sách hỗ trợ phòNG, chống dịch bệnh gia súC, gia cầm thủ TƯỚNG chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-btc ngày 02 tháng 5 năm 2008
stc -> THỜi gian sử DỤng và TỶ LỆ TÍnh hao mòN
stc -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
object attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
stc -> THỰc trạng quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với dnnn sau khi sắp xếP, ĐỔi mới trêN ĐỊa bàn tỉnh bắc giang
stc -> Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stc
stc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng cộng đỒng độc lập Tự do Hạnh phúc SÓc trăNG
object attachments -> TỈnh hà TĨnh số: 658/ QĐ. Ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads -> Ủy ban nhân dân xã CẨm lĩnh số: 74 /QĐ- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương