Ủy ban nhân dâNtải về 15.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.27 Kb.
#1181

ỦY BAN NHÂN DÂN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17 /QĐ-UBND

Quận 7, ngày 05 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011

của Ủy ban nhân dân quận 7 về công khai các thủ tục hành chính

tại Ủy ban nhân dân quận 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7


- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận-huyện;Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND quận 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 7 về công khai các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7.


Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-Như điều 3;

CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND thành phố;

Đã ký

-TT.UBND Quận;
-Lưu (TUAN/QĐ2012)

Lê Trọng Hiếu
Địa chỉ: số 7, Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel (08)37851032 Fax: (08)37851615

Email: q7@tphcm.gov.vn Website: www.quan7.hochiminhcity.gov.vn
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2012-12
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2012-12 -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
2012-12 -> Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-ubnd ngày 04/8/2011 của Ủy ban nhân dân quận về việc kiện toàn Ban biên tập Website Quận 7
2012-12 -> CHÍnh phủ Số: 299/bc-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012-12 -> Ủy ban nhân dân quậN 7

tải về 15.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương