Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

116

892

Hồ sơ hướng dẫn về việc phân phối quyết toán ở các HTX miền núi năm 1971-1973

15

893

Báo cáo về công tác tín dụng nông thôn miền núi ở Vĩnh Linh năm 1958-1960

09

894

Hồ sơ hướng dẫn về hoạt động văn hóa thể dục thể thao ở miền núi năm 1957-1975

11

895

Hồ sơ hướng dẫn về việc phát triển cong tác giáo dục đối với miền núi năm 1956-1974

97

116

896

Hồ sơ hướng dẫn về việc phát triển giáo dục miền núi của Ty Giáo dục và UBHC ở Vĩnh Linh năm 1956-1974

17

897

Báo cáo tình hình giáo dục phổ thông và bổ túc văn hóa miền núi của Ty giáo dục Vĩnh Linh năm 1956-1959

67

898

Hồ sơ về công tác y tế đối với các xã miền núi thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1973

54

899

Hồ sơ về tổ chức chọn đại biểu miền núi đi tham quan thủ đô và khu tự trị Việt Bắc năm 1956-1961

20

900

Hồ sơ về giải quyết đời sống cho đồng bào miền núi ở Vĩnh Linh năm 1956-1969

16

901

Báo cáo tổng kết công tác chính sách trong 4 năm chống chiến tranh phá hoại của 6 xã miền núi năm 1967-1970

06

902

Hồ sơ về tiến hành vận động định canh, định cư ở Vĩnh Linh năm 1968-1970

05

903

Hồ sơ về đo đạc ruộng đất miền núi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1964

07

G. KHỐI VĂN XÃ
I. GIÁO DỤC
904

Tập văn bản hướng dẫn phát triển công tác giáo dục năm 1957-1968

92

905

Tập văn bản hướng dẫn phát triển công tác giáo dục năm 1969-1972

62

117

906

Tập văn bản hướng dẫn phát triển công tác giáo dục năm 1973-1975

84

907

Tập văn bản về đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo dục năm 1974-1975

19

908

Phương hướng, nhiệm vụ giáo dục, kế hoạch hàng năm của ngành giáo dục năm 1959-1975

51

909

Báo cáo tình hình giáo dục của Bộ Giáo dục năm 1959-1975

34

117

910

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác giáo dục và tổ chức khai giảng của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1975

19

911

Nhiệm vụ kế hoạch công tác giáo dục năm 1957-1972

50

912

Báo cáo công tác giáo dục hàng tháng, quý, 6 tháng năm 1956-1975

55

913

Báo cáo công tác giáo dục hàng năm của Ty Giáo dục Vĩnh Linh năm 1959-1971

79

914

Hồ sơ hướng dẫn giáo dục phổ thông năm 1961-1973

114

118

915

Đề án kế hoạch giáo dục phổ thông hàng năm 1957-1975

45

916

Báo cáo công tác khai giảng năm 1955-1971

51

917

Báo cáo công tác giáo dục phổ thông trong các năm 1966-1974

218

918

Hồ sơ giải quyết các mặt hoạt động của Trường cấp 3 Vĩnh Linh sơ tán ở Tân Kỳ năm 1969-1974

48

919

Phương hướng, kế hoạch công tác của Trường cấp 3 Vĩnh Linh sơ tán ở Tân Kỳ năm 1966-1972

79

920

Báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình học tập của Trường cấp 3 Vĩnh Linh sơ tán ở Tân Kỳ năm 1966-1973

133

921

Tập văn bản hướng dẫn phát triển mẫu giáo, vỡ lòng của PTT, Bộ giáo dục năm 1959-1967

40

922

Hồ sơ về phát triển mẫu giáo, vỡ lòng của UBHC và Ty Giáo dục Vĩnh Linh năm 1960-1975

19

923

Báo cáo tình hình phát triển mẫu giáo, vỡ lòng ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

145

119

924

Tập văn bản hướng dẫn đẩy mạnh công tác phát triển bổ túc văn hóa năm 1956-1975

219

925

Tập văn bản về phát triển công tác bổ túc văn hóa năm 1956-1975

162

926

Kế hoach phát triển bổ túc văn hóa năm 1955-1970

48

119

927

Biên bản các Hội nghị về việc thực hiện các kế hoạch bổ túc văn hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1966

34

928

Báo cáo tình hình học tập bổ túc văn hóa hàng tháng ở Vĩnh Linh năm 1956-1959

36

929

Báo cáo tình hình học bổ túc văn hóa hàng quý Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1962

69

120

930

Báo cáo tình hình học bổ túc văn hóa hàng đợt, từng khóa 1956-1975

89

931

Báo cáo 6 tháng về tình hình học bổ túc văn hóa ở Vĩnh Linh năm 1955-1957

12

932

Báo cáo năm về tình hình học bổ túc văn hóa ở Vĩnh Linh năm 1956-1973

124

933

Hồ sơ về việc thành lập và tuyển học sinh vào học các trường vừa học vừa làm năm 1975

23

934

Hồ sơ về hoạt động của trường Sư phạm 7+3, 7+2 ở Vĩnh Linh năm 1968-1975

66

935

Hồ sơ hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong các trường sư phạm năm 1959-1975

136

936

Hồ sơ về chế độ chính sách với học sinh miền nam năm 1956-1958

55

937

Hồ sơ về chế độ chính sách đối với giáo viên năm 1956-1964

16

121

938

Hồ sơ về công tác phát hành sách giáo khoa trong các năm học năm 1959-1976

71

939

Hồ sơ xây dựng cũng cố trường lớp và việc phục vụ dụng cụ cho học tập giảng dạy năm 1956-1976

42

940

Hồ sơ trợ cấp học phí, học bổng cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp năm 1956-1976

156

941

Hồ sơ quy định thể thức tổ chức thi phổ thông và báo cáo kết quả thi cử năm 1957-1973

166

942

Hồ sơ hướng dẫn tuyển dụng học sinh vào lớp 5, lớp 8 năm 1957-1973

35

121

II. VĂN HÓA
943

Hồ sơ về tình hình công tác văn hóa thông tin ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1972

97

122

944

Hồ sơ về công tác thông tin, tuyên truyền ở Vĩnh Linh năm 1956-1970

136

945

Hồ sơ về công tác thông tin tuyên truyền ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1971-1973

133

946

Hồ sơ về công tác thông tin tuyên truyền ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

120

947

Hồ sơ về xây dựng thiết bị cho công tác thông tin tuyên truyền ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1975

12

948

Hồ sơ công tác truyền thanh ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

82

949

Hồ sơ xây dựng hệ thống truyền thanh giới tuyến năm 1961

07

123

950

Hồ sơ về công tác văn hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

157

951

Hồ sơ về công tác văn hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958

134

952

Hồ sơ về công tác văn hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1963

172

953

Hồ sơ về công tác văn hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1975

198

954

Hồ sơ về công tác xuất bản năm 1957-1972

30

124

955

Hồ sơ về cuộc vận động sáng tác văn học năm 1971

13

956

Hồ sơ về phát hành sách báo và văn hóa phẩm năm 1959-1975

78

957

Hồ sơ về công tác thư viện năm 1957-1975

51

958

Hồ sơ về nghệ thuật sân khấu, văn nghệ ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

69

124

959

Hồ sơ về công tác chiếu bóng ở Vĩnh Linh năm 1957-1974

68

960

Hồ sơ về phân cấp địa phương quản lý ngành chiếu bóng năm 1957-1959

09

961

Hồ sơ về công tác Thông tấn xã và nhiếp ảnh ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1966

13

962

Hồ sơ về công tác Bảo tàng ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

32

963

Hồ sơ về tu sữa và xây nhà Bảo tàng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1974

16

964

Hồ sơ về thu nhận nguyên liệu xây Lăng Bác hồ ở Vĩnh Linh năm 1973-1975

09

965

Hồ sơ về công tác Bảo tồn bảo tàng, tu sữa di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh năm 1957-1974

71

966

Hồ sơ về xây dựng nhà truyền thống, nhà khách và củng cố Địa đạo, Vĩnh Linh năm 1973-1975

14

967

Quyết định của UB Khu vực Vĩnh Linh về phục chế làng chiến đấu Vĩnh Giang năm 1975

01

968

Hồ sơ về công tác triển lãm ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

66

969

Hồ sơ về xây dựng và thực hiện nếp sống mới ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

25

125

970

Hồ sơ sản xuất huy hiệu năm 1970

03

971

Hồ sơ về chỉ đạo lễ hội năm 1957-1975

27

972

Hồ sơ về kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga ở Vĩnh Linh năm 1957

33

973

Hồ sơ về tổ chức lễ tang, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, Lê-Nin năm 1969-1975

11

974

Hồ sơ về kỷ niệm những ngày lễ lớn và thành lập Đảng ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

30

125

975

Hồ sơ về kỷ niệm những ngày lễ ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1070

60

976

Hồ sơ về tổ chức kỷ niệm ngày 1/6 và tết trung thu cho các cháu thiếu nhi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

36

977

Hồ sơ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động năm 1956-1975

90

978

Hồ sơ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 ở Vĩnh Linh năm 1956-1967

156

979

Hồ sơ kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 ở Vĩnh Linh năm 1968-1975

69

126

980

Hồ sơ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

163

981

Hồ sơ về tổ chức phục vụ tết nguyên đán ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1962

169

982

Hồ sơ về tổ chức phục vụ tết nguyên đán ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1976

63

983

Hồ sơ về quan hệ 2 miền Nam Bắc trong dịp tết nguyên đán năm 1957-1958

09

984

Hồ sơ kỷ niệm ngày lễ Hiến chương các Nhà giáo ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

04

985

Hồ sơ thể lệ tổ chức cưới, tang, ngày giỗ, hội năm 1975

10

986

Hồ sơ về lễ trao tặng quà của Đ/c Phi đen Caxtơrô cho đồng bào Hiền Lương bị tai nạn trong sản xuất năm 1973

18

987

Hồ sơ về quà ở các tỉnh, các ngành, các cơ quan đoàn thể gửi tặng đồng bào giới tuyến, đồng bào Miền nam tại Vĩnh Linh năm 1958-1962

13

127

III. Y TẾ
988

Tập văn bản hướng dẫn chung về công tác Y Tế năm 1956-1976

241

989

Phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm của Bộ Y tế năm 1956-1972

23

127

990

Chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng của Y tế năm 1957-1975

24

991

Chương trình công tác năm của Bộ Y tế năm 1958-1875

85

992

Báo cáo tháng về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1975

87

993

Báo cáo quý về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1973

35

128

994

Báo cáo 6 tháng về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1974

100

995

Báo cáo năm về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1965

105

996

Báo cáo năm về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1968

29

997

Báo cáo năm về công tác Y tế của Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1975

124

998

Báo cáo thống kê số liệu về tình hình phát triển Y tế năm 1956-1973

67

999

Báo cáo công tác của đội Y tế lưu động, và công tác Y tế của công trường, trường học năm 1956-1970

09

1000

Báo cáo y tế phục vụ cải cách ruộng đất năm 1956

30

1001

Hồ sơ về hoạt động của Bệnh viện năm 1955-1975

75

1002

Hồ sơ giải quyết việc điều cán bộ năm 1956-1975

53

1003

Hồ sơ về phương thức phân phối thuốc men cho CBCD năm 1959-1974

69

129

1004

Hồ sơ về bồi dưỡng sức khõe cho cán bộ cơ quan, cán bộ xã năm 1971-1974

62

1005

Hồ sơ về điều trị bệnh nhân năm 1955-1975

101

1006

Hồ sơ về hoạt động của đoàn chuyên gia Liên Xô Khu vực Vĩnh Linh năm 1956

04

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương