Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh
MỤC LỤC HỒ SƠ


Hộp số

Hồ sơ số

Tiêu đề hồ sơ

Số tờ

01

A. KHỐI TỔNG HỢP
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
01

Tập văn bản về bầu cử Quốc hội khóa 1 và 2 tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1960

10

02

Tập văn bản về chỉ đạo việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 4 tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

43

03

Tập văn bản về lãnh đạo, tuyên truyền và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa 4 năm 1971

14

04

Báo cáo, Nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 4 năm 1971

25

05

Chương trình, kế hoạch, báo cáo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 4 năm 1972

91

06

Báo cáo, Nghị quyết kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 4 năm 1973

22

07

Báo cáo, Nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 4 năm 1974

81

08

Báo cáo, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 4 năm 1974

51

09

Tập văn bản chỉ đạo về việc bầu cử Quốc hội khóa 5 tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

27

02

10

Chương trình, kế hoạch, đề cương báo cáo về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 5 năm 1975

67

11

Chương trình, kế hoạch, báo cáo, Nghị quyết về kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 5 năm 1975

90

12

Tập văn bản về việc bầu cử Quốc hội tổ quốc thống nhất năm 1976

59

02

13

Tập văn bản của Hội đồng nhân dân Khu vực Vĩnh Linh khóa 1 năm 1960-1963

89

14

Tập văn bản của Hội đồng nhân dân Khu vực Vĩnh Linh khóa 3 năm 1965-1968

141

15

Tập văn bản về bầu cử và hoạt động của Hội đồng nhân dân Khu vực Vĩnh Linh nhiệm kỳ 1968-1971

39

03

16

Tập văn bản về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân Khu vực Vĩnh Linh khóa 4 nhiệm kỳ 1968-1971

183

17

Tập văn bản chỉ đạo việc bầu cử HĐND các cấp tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

18

18

Nội quy, phương hướng hoạt động và kết quả bầu cử của HĐND Khu vực Vĩnh Linh khóa 5 năm 1971-1974

38

19

Tập văn bản về các kỳ họp của HĐND Khu vực Vĩnh Linh khóa 5 năm 1971-1974

162

20

Tập văn bản chỉ đạo việc bầu cử HĐND các cấp tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

38

21

Tập văn bản về chi phí bầu cử, lựa chọn đại biểu và kết quả của cuộc bầu cử HĐND ở Khu vực Vĩnh Linh khóa 6 nhiệm kỳ 1974-1977

58

04

22

Tập văn bản về các kỳ họp của HĐND Khu vực Vĩnh Linh khóa 6 năm 1974-1977

115

23

Tập văn bản về bầu cử HĐND các cấp tại Khu vực Vĩnh Linh khóa 1+2 năm 1958-1962

45

24

Tập văn bản về bầu cử HĐND xã, thị trấn tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1963

24

25

Tập văn bản chỉ đạo và kết quả bầu cử của HĐND xã và thị trấn năm 1967

55

26

Tập văn bản về bầu cử HĐND xã và thị trấn ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

54

27

Tập văn bản về bầu cử HĐND xã và thị trấn ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

56

04

II. HOẠT ĐỘNG CỦA UBHC
28

Chương trình, nhiệm vụ công tác năm 1957-1958 của Ủy ban Hành chính LK4

24

29

Chương trình công tác của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1972

31

30

Nghị quyết, thông báo, biên bản về các cuộc họp thường kỳ và bất thường của thường trực UB năm 1961-1975

41

31

Tập văn bản giải quyết một số vấn đề trong sản xuất, chiến đấu năm 1968-1975

08

05

32

Tập Nghị quyết hội nghị bàn về các mặt công tác của UB và Đảng ủy Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1966

77

33

Tập Nghị quyết hội nghị bàn về các mặt công tác của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1975

56

34

Tập Biên bản hội nghị bàn về các mặt công tác của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1970

175

35

Tập văn bản về kiểm điểm công tác lãnh đạo của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

22

36

Báo cáo tháng của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

61

37

Báo cáo quý của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1975

45

38

Báo cáo công tác 6 tháng của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1969

61

39

Báo cáo công tác năm của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1973

63

06

III. KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
40

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1956

146

41

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

211

06

42

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958

15

43

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959

30

44

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960

69

45

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961

47

46

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962

113

07

47

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1963

85

48

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1964

25

49

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1965

51

50

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1967

300

51

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

85

52

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

40

53

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970

61

08

54

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

63

55

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

124

56

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

40

08

57

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974

47

58

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

126

59

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1976

29

60

Tập văn bản về kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1976-1980

26

61

Tập văn bản về công tác thống kê kế hoạch nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1972

41

09

62

Tập văn bản về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1961-1967

11

63

Tập văn bản về tổng kiểm kê tài sản ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1973

43

64

Biểu tổng hợp về thu chi đời sống của nông dân Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1973

105

65

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1956

23

66

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước của UBKH nhà nước năm 1971-1974

14

67

Thông báo của Phó thủ tướng và Tổng cục thống kê về thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1968

36

68

Thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước của Tổng cục thống kê 6 tháng năm 1975

42

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
69

Biên bản Hội nghị bàn về công tác cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

40

70

Tập văn bản về chính sách đối với địa chủ, phú nông, thành phần bốc lột và chế độ trợ cấp đối với cán bộ cải cách ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

26

71

Tập Quyết định về thành phần nông dân 17 xã UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

195

10

72

Tập Quyết định thay đổi thành phần trong cải cách ruộng đất ở UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

89

73

Tập văn bản về việc đền bù tài sản trong cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

62

74

Tập văn bản về chỉ đạo công tác sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1958

122

75

Tập văn bản về công tác sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất năm 1956-1957

34

76

Tập văn bản về việc tiến hành công tác sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng bước 2 và 3 năm 1957

145

77

Báo cáo tình hình sữa chữa sai lầm từng đợt của Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

89

78

Tập văn bản về việc trả lại tự do cho cán bộ đảng viên bị xử oan trong cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

84

11

79

Báo cáo tình hình sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

96

80

Tập văn bản về việc hướng dẫn chuẩn bị tổng kết cải cách ruộng đất ở Vĩnh Linh năm 1956-1957

75

81

Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất năm 1956-1957

88

82

Báo cáo tổng kết công tác sữa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức của Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

79

83

Tập văn bản về chi phí, tài chính trong cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

25

84

Tập văn bản về xây dựng và tổ chức chính quyền trong cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

29

85

Tập văn bản về việc giữ gìn trật tự an ninh cải cách ruộng đất ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

68

11

B. KHỐI NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
I. NÔNG NGHIỆP
86

Tập văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

82

12

87

Tập văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Đảng bộ UBKV Vĩnh Linh năm 1959-1974

32

88

Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm về sản xuất nông nghiệp năm 1968-1972

27

89

Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ hàng năm về sản xuất nông nghiệp ở KV Vĩnh Linh năm 1968-1973

127

90

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp ở KV Vĩnh Linh năm 1963-1973

60

91

Tập Thông tư hướng dẫn kiểm tra đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1972

23

92

Chỉ thị về việc lãnh đạo hướng dẫn thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân năm 1956-1970

134

93

Chỉ thị của Đảng bộ liên khu 4 về việc tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất ở Vĩnh Linh năm 1956-1957

39

13

94

Chỉ thị ở Đảng bộ và UBKV Vĩnh Linh về việc tăng cường đẩy mạnh sản xuất năm 1956-1976

117

95

Nghị quyết về việc đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân vụ mùa năm 1959-1973

45

96

Kế hoạch về sản xuất Đông Xuân của UBHC KV Vĩnh Linh năm 1966-1970

145

97

Kế hoạch về sản xuất thu hoạch vụ mùa của KV Vĩnh Linh năm 1960-1975

65

14

98

Thông báo tình hình sản xuất Đông Xuân vụ mùa năm 1960-1975

56

99

Báo cáo số liệu về nông nghiệp và đặc điểm cơ bản của Vĩnh Linh năm 1960-1973

60

100

Tập văn bản về tình hình học tập điều lệ HTX sản xuất nông nghiệp và tổ chức Đại hội nông dân tập thể ở Vĩnh Linh năm 1969-1974

79

101

Tập văn bản về điều tra, điều chỉnh quản lý lao động nông nghiệp ở KV Vĩnh Linh năm 1962-1976

99

102

Tập văn bản về điều tra thành phần giai cấp ở HTX nông nghiệp năm 1959

69

103

Tập văn bản phát động cuộc đại vận động sản xuất và tiết kiệm ở KV Vĩnh Linh năm 1956

26

15

104

Báo cáo về điều chỉnh kế hoạch và tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 1961-1972

216

105

Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng ở Vĩnh Linh năm 1961-1972

109

106

Báo cáo sơ tổng kết tình hình công tác vụ mùa ở KV Vĩnh Linh năm 1956-1967

104

107

Báo cáo sơ tổng kết tình hình sản xuất Đông Xuân ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1975

254

16

108

Tập văn bản hướng dẫn củng cố công tác xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp năm 1959-1975

74

109

Tập văn bản hướng dẫn về công tác cải tiến quản lý nông nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1962-1972

78

110

Báo cáo về công tác quản lý HTX nông nghiệp ở KV Vĩnh Linh năm 1962-1966

138

111

Báo cáo về công tác củng cố và xây dựng HTX nông nghiệp năm 1957-1974

141

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương