Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

161

1231

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

235

1232

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

106

1233

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

124

II. VĂN BẢN TUYỆT MẬT
1234

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành TW năm 1965

64

1235

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành TW năm 1967

42

162

1236

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành TW năm 1968

31

1237

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành TW năm 1969

50

1238

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành TW năm 1970

153

1239

Tập văn bản Tuyệt mật của Bộ ngành Trung ương năm 1972-1974

49

162

1240

Tập văn bản Tuyệt mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1972

15

1241

Tập văn bản Tuyệt mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1967

81

1242

Tập văn bản Tuyệt mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

133

163

1243

Tập văn bản Tuyệt mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1970

143

1244

Tập văn bản Tuyệt mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1972-1974

66

III. VĂN BẢN TỐI MẬT
1245

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1955-1957

141

1246

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1958

38

164

1247

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1959-1960

79

1248

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1961-1962

106

1249

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1963

85

1250

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1964

90

1251

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1965

74

165

1252

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1966

165

1253

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1967

197

166

1254

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1968

160

1255

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW tháng 01 đến tháng 6 năm 1969

202

1256

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW tháng 7 đến tháng 12 năm 1969

167

167

1257

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1970

162

1258

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1971

305

168

1259

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1972

140

1260

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1973

108

1261

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1974

156

1262

Tập văn bản Tối mật của Bộ, ngành TW năm 1975-1976

103

1263

Tập văn bản Tối mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1966

142

1264

Tập văn bản Tối mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1967

108

1265

Tập văn bản Tối mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

150

169

1266

Tập văn bản Tối mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

129

1267

Tập văn bản Tối mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1974

58

1268

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

86

1269

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1959

113

1270

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1960

28

1271

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1963

38

1272

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1965

431

170

1273

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1967

325

1274

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

312

1275

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

378

171

1276

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1970

134

1277

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

144

1278

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

189

1279

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

163

1280

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1974

94

1281

Tập văn bản Tối mật của phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1975-1976

145

1282

Tập văn bản Mật, Tuyệt mật của các tỉnh năm 1957-1970

53
Trang

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương