Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

62

449

Tập văn bản về việc trợ cấp sơ tán cho gia đình cán bộ công nhân viên và nhân dân năm 1972

05

450

Tập văn bản về chế độ cấp phát cho thanh niên xung phong ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1971

07

451

Tập văn bản về việc tiết kiệm chi tiêu trong dịp tết năm 1957-1975

05

452

Tập văn bản cấm việc tự tiện mua bán giết hại trâu bò cày kéo và chăn nuôi gia súc năm 1967

01

IV. NGÂN HÀNG
453

Nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch về công tác ngân hàng ở Vĩnh Linh năm 1957-1960

35

454

Báo cáo tổng kết công tác ngân hàng của Đại lý ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng ở Vĩnh Linh năm 1959-1076

156

455

Báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác ngân hàng ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

57

456

Tập văn bản về phương án tổ chức lề lối làm việc và quản lý ngân hàng ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

37

63

457

Tập văn bản về chỉ tiêu kế hoạch tiền mặt ở vĩnh Linh năm 1962-1969

09

458

Tập văn bản về công tác sử dụng và quản lý tiền mặt, vàng bạc ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

105

459

Báo cáo về tình hình thực hiện thu chi tiền mặt ở Vĩnh Linh năm 1957-1973

68

460

Tập văn bản về công tác lưu thông tiền tệ năm 1958-1959

15

461

Tập văn bản về sử dụng bạc Đông dương trong mua bán đổi chác năm 1955

10

64

462

Tập văn bản về thu hồi và tiêu hủy tiền cũ để tiến hành phát hành tiền mới ở ngân hàng năm 1959

25

463

Tập văn bản về việc đổi tiền giữa 2 miền Nam Bắc năm 1959-1975

28

464

Tập văn bản về các phong trào động viên gửi tiền tiết kiệm ở Vĩnh Linh năm 1959-1974

38

465

Tập văn bản về tăng cường phát triển xây dựng và củng cố công tác tín dụng tiết kiệm ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1975

72

466

Phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch về công tác tín dụng và tiết kiệm ở Vĩnh Linh năm 1956-1972

09

467

Báo cáo tổng kết 1, 2, 3 năm về công tác tín dụng, tiết kiệm của ngân hàng VN, chi nhánh ngân hàng Vĩnh Linh năm 1957-1975

190

65

468

Báo cáo 6 tháng về công tác tín dụng và tiết kiệm ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

66

469

Chỉ tiêu kế hoạch về công tác cho vay hàng quý của ngân hàng Trung ương năm 1956-1967

12

470

Tập văn bản của Chi nhánh ngân hàng Vĩnh Linh về vấn đề công tác cho vay vốn năm 1959-1975

149

471

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch cho vay của Chi nhánh ngân hàng Vĩnh Linh năm 1959-1970

126

472

Chương trình kế hoạch báo cáo tổng kết và các công văn về tình hình HTX vay mượn ở Vĩnh Linh năm 1957-1960

41

473

Tập văn bản của Chi nhánh ngân hàng Vĩnh Linh báo cáo tình hình tài vụ của các cơ quan xí nghiệp năm 1963-1975

103

474

Tập văn bản về việc quản lý ngân sách quỹ lương và công tác kiểm quỹ ở Vĩnh Linh năm 1960-1976

40

475

Tập văn bản về việc sử dụng nguồn vốn và cấp phát vốn kiến thiết cơ bản năm 1959-1976

74

66

V. THƯƠNG NGHIỆP
476

Chỉ thị về nhiệm vụ công tác hàng quý của ngành nội thương năm 1960-1975

30

477

Kế hoạch công tác của Ty thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1963-1976

45

478

Báo cáo sơ kết quý về tình hình thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1965-1975

52

479

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng của Ty thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1965-1975

59

480

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước của Ty Thương nghiệp năm 1960-1975

186

481

Tập văn bản về việc kiện toàn, tổ chức hướng dẫn các mặc công tác của ngành thương nghiệp năm 1957-1975

85

482

Tập văn bản về công tác kinh doanh các mặt hàng năm 1959-1975

96

483

Tập văn bản về đăng ký công tác thương nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1956-1957

16

67

484

Kế hoạch lưu chuyển hàng hóa của Ty thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1962-1975

38

485

Tập văn bản về hướng dẫn thu mua các mặt hàng năm 1957-1976

59

486

Tập văn bản về công tác thu mua các mặt hàng ở KV Vĩnh Linh năm 1959-1976

79

487

Báo cáo công tác thu mua các mặt hàng năm 1957-1971

17

488

Tập văn bản về công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả chống đầu cơ tích trữ năm 1957-1975

98

489

Tập báo cáo về tình hình buôn bán quản lý thị trường năm 1964-1970

45

67

490

Tập văn bản về công tác cải tạo tư bản tư doanh và cải tạo tiểu thương năm 1959-1964

69

491

Tập văn bản hướng dẫn về việc bán vải theo phiếu tư năm 1962-1970

26

492

Tập văn bản hướng dẫn về việc cung cấp các mặt hàng phục vụ cán bộ và nhân dân ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

39

68

493

Tập văn bản hướng dẫn việc cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ cho cán bộ và nhân dân năm 1959-1975

63

494

Tập văn bản về việc phục vụ các ngày lễ ngày tết của thương nghiệp năm 1959-1972

17

495

Tập quyết định ban hành một số quy định về chế độ trách nhiệm của tổ bán hàng và công tác của cửa hàng bán lẻ năm 1963

15

496

Tập văn bản về tổ chức lãnh đạo cơ sở và hoạt động của hợp tác xã mua bán năm 1950-1963

61

497

Báo cáo tổng kết công tác của hợp tác xã mua bán Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1967

43

498

Báo cáo tình hình hoạt động của mậu dịch quốc doanh miền núi năm 1956-1957

13

499

Tập văn bản về công tác quản lý về kho tàng thanh kiểm tra thương nghiệp năm 1959-1974

64

500

Tập văn bản về việc giải quyết và giao ước các mặt hàng dự trữ ở Vĩnh Linh năm 1970-1971

05

501

Biên bản về việc bàn giao tài sản và các mặt hàng công tác của Ty Thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1956-1969

52

502

Tập Báo cáo tình hình hoạt động kinh tế và quyết toán của Ty Thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1955-1972

98

503

Tập Báo cáo tồn kho các mặt hàng của Ty Thương nghiệp Vĩnh Linh năm 1959-1973

48

504

Tập văn bản về việc cấp phát cho cán bộ CNVC, bộ đội nhân dân năm 1961-1976

86

69

VI. NGOẠI THƯƠNG
505

Tập văn bản của BCH TW Đảng, Phủ TTg, các Bộ về chỉ đạo công tác ngoại thương năm 1957-1974

54

506

Tập kế hoạch đề cương công tác và xét duyệt hoàn thành kế hoạch về công tác ngoại thương năm 1960-1965

16

507

Tập Báo cáo về công tác ngoại thương của Phòng giao dịch ngoại thương Vĩnh Linh năm 1960-1964

51

508

Tập văn bản về tình hình hàng hóa xuất nhật khẩu của Bộ ngoại thương và Cty XNK Vĩnh Linh năm 1955-1975

69

509

Tập văn bản về tình hình quản lý giao dịch buôn bán giữa 2 miền Nam Bắc năm 1955-1959

34

510

Tập Báo cáo tình hình giá cả buôn bán giữa 2 miền Nam Bắc năm 1955

09

511

Tập văn bản về hướng dẫn và chấn chỉnh quản lý công tác Hải quan năm 1961-1970

09

512

Tập văn bản về tổ chức kiểm tra v/v đi lại thăm hỏi trao đổi hàng hóa giữa 2 miền Nam Bắc năm 1975

40

513

Tập Báo cáo tình hình giá cả buôn bán quan hệ miền Nam Bắc ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1959

63

514

Tập văn bản theo dõi tin tức và tình hình kinh tế miền Nam năm 1957

14

VII. LƯƠNG THỰC
515

Tập văn bản của Thủ tướng, các Bộ, UBHC KV Vĩnh Linh về việc công tác lương thực năm 1960-1972

61

516

Tập văn bản về vấn đề tiết kiệm lương thực ở KV Vĩnh Linh năm 1961-1976

09

70

517

Tập kế hoạch phương hướng nhiệm vụ về công tác lương thực năm 1969-1976

139

518

Tập Báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện công tác lương thực năm 1958-1974

141

70

519

Tập Báo cáo tổng kết về công tác lương thực 6 tháng năm 1962-1975

37

520

Tập Thông báo về tình hình lương thực vụ chiêm năm 1962-1974

14

521

Tập Báo cáo về tăng giảm định lượng lương thực hàng tháng, quý năm 1969-1970

50

522

Tập Báo cáo chính thức nhập hàng lương thực của Ty Lương thực Vĩnh Linh năm 1964-1976

64

523

Tập Báo cáo của Ty lương thực về kế hoạch xay xát lương thực ở Vĩnh Linh năm 1973-1976

42

71

524

Tập Báo cáo chính thức thực hiện bán Lương thực ở Vĩnh Linh năm 1963-1976

103

525

Tập Báo cáo về tình hình tồn kho lương thực ở Vĩnh Linh năm 1959-1976

66

526

Tập văn bản cân đối về tình hình lương thực của Ty lương thực Vĩnh Linh năm 1963-1975

162

527

Tập văn bản về quản lý phân phối, quản lý thị trường trong công tác lương thực năm 1959-1975

99

72

528

Tập văn bản về công tác thu mua lương thực trong các vụ chiêm mùa Thu Đông ở Vĩnh Linh năm 1958-1974

74

529

Tập Báo cáo về thực hiện kế hoạch thu mua lương thực năm 1969-1975

46

530

Tập văn bản về công tác 3 thu trong lương thực ở Vĩnh Linh năm 1959-1974

25

531

Tập văn bản về thực hiện chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực ở KV Vĩnh Linh năm 1963-1975

68

532

Tập văn bản về việc huy động lương thực ở Vĩnh Linh năm 1962-1975

82

533

Giải quyết tiêu chuẩn chế độ chính sách lương thực đối với CVCNV và nông dân ở Vĩnh Linh năm 1961-1970

55

534

Tập văn bản về việc cấp sổ đổi sổ lương thực cho các cơ quan nhà nước tại KV Vĩnh Linh năm 1963-1974

14

73

535

Tập văn bản về phân phối cung cấp lương thực ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

110

536

Tập văn bản về vấn đề giải quyết khó khăn lương thực ở Vĩnh Linh năm 1969-1976

12

537

Quyết định bổ sung và điều hòa lương thực cho những nông dân thiếu ăn ở khu vự Vĩnh Linh năm 1967-1969

52

538

Tập văn bản về lệnh xuất gạo và bán thêm gạo cho nông dân thiếu ăn ở Vĩnh Linh năm 1973-1976

19

539

Tập văn bản về xin lương thực của UB KV và các đơn vị trong Vĩnh Linh năm 1962-1974

13

540

Tập văn bản về chế biến lương thực ở Vĩnh Linh năm 1961-1976

18

541

Tập văn bản về công tác xây dựng kho tàng và bảo quản lương thực ở Vĩnh Linh năm 1959-1972

24

542

Tập văn bản về công tác kiểm kê hàng hóa lương thực năm 1973-1975

18

543

Báo cáo tình hình tồn kho vật tư thiết bị nguyên vật liệu trong ngành lương thực, thực phẩm năm 1973-1975

19

544

Tập Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vận tải lương thực ở Vĩnh Linh năm 1974

06

545

Tập văn bản về tình hình vận chuyển hàng lương thực ở KV Vĩnh Linh năm 1972-1975

22

VIII. VẬT GIÁ
546

Tập văn bản chỉ đạo về công tác giá cả ở KV Vĩnh Linh năm 1957-1975

77

547

Tập văn bản của Phủ TTg, Ủy ban vật giá và Bộ Thương nghiệp về công tác giá cả năm 1958-1975

30

74

548

Tập Báo cáo công tác giá cả hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm ở KV Vĩnh Linh năm 1957-1972

30

549

Tập Báo cáo tổng kết công tác giá cả của Ủy ban vật giá nhà nước năm 1960-1969

45

74

550

Tập Báo cáo tổng kết công tác giá cả hàng năm ở Vĩnh Linh năm 1960-1974

89

551

Tập văn bản chỉ đạo về quy định các loại giá cước thuộc ngành giao thông vận tải năm 1959-1975

84

552

Tập văn bản quy định các loại giá cước ngành giao thông vận tải Vĩnh Linh năm 1958-1975

56

553

Tập văn bản quy định giá cả của các loại thực phẩm ở Vĩnh Linh năm 1957-1976

156

554

Tập văn bản về công tác giá cả của ngành thương nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1959-1975

76

75

555

Tập Báo cáo tổng kết công tác giá cả của Ty Thương nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1965-1966

55

556

Tập văn bản về giá bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng ở Vĩnh Linh năm 1959-1964

63

557

Tập văn bản về giá thị trường các mặt hàng tiêu dùng năm 1960-1970

130

558

Tập văn bản về giá thành vật liệu xây dựng cơ bản và các công trình xây dựng năm 1962-1975

35

559

Tập văn bản về giá bán buôn công nghiệp và giá phụ tùng xe máy năm 1959-1975

74

560

Tập văn bản về giá cả các loại tư liệu sản xuất năm 1959-1975

89

561

Tập văn bản quy định về giá bán buôn xăng dầu than và các loại nguyên vật liệu khác năm 1958-1975

70

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương