VĂn phòng chính phủ Số: 562tải về 11.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.41 Kb.
#23104

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 562/VPCP-KNTN

V/v chuẩn bị cuộc họp vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Thanh tra Chính phủ;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Bí thư thành ủy Hải Phòng;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Dự kiến trong tuần từ ngày 06 tháng 02 năm 2012 đến 10 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Để chuẩn bị tốt cuộc họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình và nội dung vụ việc để có ý kiến tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chuẩn bị báo cáo cụ thể, đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 56/VPCP-KNTN ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Hội Nông dân Việt Nam chuẩn bị ý kiến tham dự cuộc họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ, đơn vị: TKBT, KTN, NC, TH, ĐP, TTĐT;

- Lưu: VT, KNTN (3b)., TS. 34KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Quang Thắng

 

 


tải về 11.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương