THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1045tải về 10.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.64 Kb.
#3041

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1045/TTg-QHQT

V/v Phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Bỉ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Ngoại giao;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5131/BKHĐT-KTĐN, ngày 16 tháng 7 năm 2012) về việc phê duyệt danh mục dự án "Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng thành phố Vũng Tàu" vay vốn ODA của Chính phủ Bỉ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa dự án "Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng thành phố Vũng Tàu" vào danh mục dự án đề nghị sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Bỉ với các nội dung được nêu tại công văn trên. Tổng vốn vay của Dự án là 12.390.555 Euro, thực hiện theo cơ chế tài chính cấp phát từ ngân sách nhà nước. Vốn đối ứng của Dự án tương đương 14.212.299 Euro do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí trong ngân sách hàng năm.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng dành cho Dự án; chỉ đạo Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đàm phán hợp đồng của dự án với nhà thầu Balteau của Bỉ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán Hiệp định vay vốn với Ngân hàng BNP PARIBAS FORTIS (Bỉ) trên cơ sở Hợp đồng được thỏa thuận và ký kết giữa Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhà thầu Balteau của Bỉ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN;

 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). H 24KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 10.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương