VĂn phòng chính phủ Số: 1139tải về 9.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.94 Kb.
#4236

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1139/VPCP-KTN

V/v chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng quốc lộ 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 13/BGTVT-CQLXD ngày 03 tháng 01 năm 2012, số 754/BGTVT-CQLXD ngày 08 tháng 02 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 420/KH&ĐT-QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2012) về việc chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về việc chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và quy định tại Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN:

Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,

ĐP, TH;

- Lưu: VT, KTN (4), C 21KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Văn Trọng Lý


tải về 9.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương